Ktl-icon-tai-lieu

Hàm phức và phép biến đổi Laplace

Được đăng lên bởi nguyen-van-ngan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2675 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐH Công nghiệp Tp.HCM
dvntailieu.wordpress.com

Thursday, July 28, 2011

HÀM PHỨC

Tài liệu tham khảo

VÀ

1. Nguyễn Kim Đính – Hàm phức và ứng dụng
(ĐH Kỹ thuật TP.HCM – 1998)
2. Nguyễn Kim Đính – Phép biến đổi Laplace
(NXB Khoa học và Kỹ thuật – 1998)
3. Võ Đăng Thảo – Hàm phức và Toán tử Laplace
(ĐH Kỹ thuật TP.HCM – 2000)
4. Phan Bá Ngọc – Hàm biến phức và phép biến đổi
Laplace
(NXB Giáo dục – 1996)
5. Trương Văn Thương – Hàm số biến số phức
(NXB Giáo dục – 2007)
6. Đậu Thế Cấp – Hàm biến phức và phép tính
Toán tử (NXB ĐH Quốc gia – 2006)

PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
ĐẠI HỌC
PHÂN PHỐ
PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Số tiế
tiết: 30
----Chương 1. Số phức
Chương 2. Hàm biến phức
Chương 3. Tích phân hàm phức
Chương 4. Chuỗi và Thặng dư
Chương 5. Phép biến đổi Laplace

Chương 1. Số phứ
phức

7. Nguyễn Văn Khuê – Lê Mậu Hải – Hàm biến phức
(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – 2006)

§1. Số phức và các phép toán.
§2. Dạng lượng giác của số phức,
công thức Moivre, công thức Euler.
§3. Đường………………………………………………
và miền trong mặt phẳng phức.

8. Theodore. W. Gamelin – Complex Analysis
(Department of Mathematics UCLA)
9. Trương Thuận – Tài liệu Hàm phức và
phép biến đổi Laplace
(ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Biên soạ
soạn: ThS.
ThS. Đoà
Đoàn Vương Nguyên

§1. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN
1.1. Các định nghĩa

• Số phức là số có dạng z = x + iy , trong đó x , y ∈ ℝ .
Số i thỏa i 2 = −1 được gọi là đơn vị ảo.

Download Slide bài giả
giảng Hàm phứ
phức và
Phé
Phép biế
biến đổi Laplace Đại học tại

x được gọi là phần thực của số phức z , ký hiệu Re z .
y được gọi là phần ảo của số phức z , ký hiệu Im z .

dvntailieu.wordpress.com

Đặc biệt
z = x + i 0 là số thực, z = iy (y ≠ 0) là số thuần ảo.

Chương 1. Số phứ
phức

VD 1. Re(2 − 3i ) = 2 ; Im(2 − 3i ) = −3 .

Chương 1. Số phứ
phức

• Tập hợp tất cả các số phức được ký hiệu là ℂ .

{

• Hai số phức z 1 = x 1 + iy1 và z 2 = x 2 + iy2 được gọi là
bằng nhau nếu x 1 = x 2 và y1 = y2 .

x = −2

VD 2. 2x + i 3 = −4 − iy ⇔ 
y = − 3.

• Số phức z = x − iy được gọi là số phức liên hợp của
số phức z = x + iy , nghĩa là x + iy = x − iy .

VD 3. −2 − 3i = −2 + 3i ; i 2 = −i 2 ; −1 = −1 .

Hàm phức & Phép biến đổi Laplace
Đại học

}

ℂ = z = x + iy x , y ∈ ℝ .

− 3 = −3 + i 0 ; i 2 = 0 + i 2 .
Chú ý

ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ.
z ∈ ℝ ⇔ Im z = 0 .

Khi x = ∞ hoặc y = ∞ , ta ký hiệu z = x + iy = ∞ .
Tập ℂ = ℂ ∪ {∞} được gọi là tập số phức mở rộng.
1.2. Các phép toán trên số phức
Cho hai số phức z1 = x 1 + iy1 và z 2 = x 2 + iy2 , ta định
nghĩa các phép toán như sau:

1

...
ĐH Công nghip Tp.HCM
dvntailieu.wordpress.com
Thursday, July 28, 2011
Hàm phc & Phép biến đổi Laplace
Đại hc 1
H
H
À
À
M PH
M PH
C
C
V
V
À
À
PH
PH
É
É
P BI
P BI
N Đ
N Đ
I LAPLACE
I LAPLACE
Đ
Đ
I H
I H
C
C
PHÂN PH
PHÂN PH
I CHƯƠNG TRÌNH
I CHƯƠNG TRÌNH
S
S
ti
ti
ế
ế
t
t
: 30
: 30
-----
-----
Chương 1. S phc
Chương 2. Hàm biến phc
Chương 3. Tích phân hàm phc
Chương 4. Chui và Thng dư
Chương 5. Phép biến đổi Laplace
Tài liu tham kho
1. Nguyn Kim Đính Hàm phc và ng dng
(ĐH K thut TP.HCM – 1998)
2. Nguyn Kim Đính Phép biến đổi Laplace
(NXB Khoa hc và K thut – 1998)
3. Võ Đăng Tho Hàm phc và Toán t Laplace
(ĐH K thut TP.HCM – 2000
)
4. Phan Bá Ngc Hàm biến phc và phép biến đổi
Laplace (NXB Giáo dc – 1996)
5. Trương Văn Thương Hàm s biến s phc
(NXB Giáo dc – 2007)
6. Đậu Thế Cp Hàm biến phc và phép tính
Toán t
(NXB Đ
H
Quc gia
2006)
Download Slide
Download Slide
b
b
à
à
i
i
gi
gi
ng
ng
H
H
à
à
m
m
ph
ph
c
c
v
v
à
à
Ph
Ph
é
é
p
p
bi
bi
ế
ế
n
n
đ
đ
i
i
Laplace
Laplace
Đ
Đ
i
i
h
h
c
c
t
t
i
i
dvntailieu.wordpress.com
dvntailieu.wordpress.com
Biên
Biên
so
so
n
n
:
:
ThS
ThS
.
.
Đo
Đo
à
à
n
n
Vương
Vương
Nguyên
Nguyên
7. Nguyn Văn Khuê – Lê Mu Hi Hàm biến phc
(NXB Đại hc Quc gia Hà Ni – 2006
)
8. Theodore. W. Gamelin Complex Analysis
(Department of Mathematics UCLA)
9. Trương Thun Tài liu Hàm phc và
phép
(ĐH Công nghip TP.HCM)
Chương
Chương
1.
1.
S
S
ph
ph
c
c
§
1.
S PHC VÀ CÁC PHÉP T
OÁN
1.1. Các định nghĩa
• S phc là s có dng
z x iy
= +
, trong đó
,
x y
.
S
i
tha
2
1
i
=
được gi là đơn v o.
x
được gi là
phn thc
ca s phc
z
, ký hiu
Re
z
.
y
được gi là phn o ca s phc
z
, ký hiu
Im
z
.
Đặc bit
0
z x i
= +
là s thc,
( 0)
z iy y
=
là s thun o.
§1. S phc và các phép toán.
§2. Dng lượng giác ca s phc,
công thc Moivre, công thc Euler.
§3. Đường và min trong mt phng phc.
………………………………………………
Chương
Chương
1.
1.
S
S
ph
ph
c
c
Hai s phc
1 1 1
z x iy
= +
2 2 2
z x iy
= +
được gi
bng nhau nếu
1 2
x x
=
1 2
y y
=
.
VD 2.
2
2 3 4
3.
x
x i iy
y
=
+ =
=
S phc
z x iy
= −
được gi s phc liên hp
ca
s phc
z x iy
= +
, nghĩa là
x iy x iy
+ = −
.
VD 3.
2 3 2 3
i i
= +
;
2 2
i i
=
;
1 1
=
.
VD 1.
Re(2 3 ) 2
i
=
;
Im(2 3 ) 3
i
=
.
3 3 0
i
= +
;
2 0 2
i i
= +
.
Chương
Chương
1.
1.
S
S
ph
ph
c
c
Tp hp tt c các s phc được ký hiu là
.
{
}
,z x iy x y= = +
.
Chú ý
.
Im 0
z z
=
.
Khi
x
=
hoc
y
=
, ta ký hiu
z x iy
= + =
.
Tp
{ }
=
được gi là tp s phc m rng.
1.2. Các phép toán trên s phc
Cho hai s phc
1 1 1
z x iy
= +
2 2 2
z x iy
= +
, ta định
nghĩa các phép toán như sau:
Hàm phức và phép biến đổi Laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm phức và phép biến đổi Laplace - Người đăng: nguyen-van-ngan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hàm phức và phép biến đổi Laplace 9 10 250