Ktl-icon-tai-lieu

hàm số

Được đăng lên bởi Lê Thị Hiếu Toàn
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2805 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM BDKT VÀ LTĐH – 36/ kiệt 73 NGUYỄN HOÀNG
TRUNG TÂM GS ĐỈNH CAO VÀ CHẤT LƯỢNG
SĐT: 01234332133 – 0978421673. TP HUẾ

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
LUYỆN THI

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

* Tính đơn điệu của hàm số
* Ứng dụng tính đơn điệu hàm số chứng minh bất
đẳng thức
* Ứng dụng hàm số vào giải và biện luận phương
trình, bất phương t rình, hệ phương trình
* Cực trị hàm số

nón
nón (Diện tích, thể tích)
* Mặt
- Kh
Hueá
, thaù
ngối7/2012



LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

BÀI 1. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ:
1. Nhắc lại định nghĩa: Ta kí hiêu K là khoảng hoặc nửa khoảng. Giả sử hàm
số y  f ( x ) xác định trên K.

Hàm số f đồng biến (tăng) trên K  x1, x2  K, x1 < x2  f(x1) < f(x2)
Hàm số f nghịch biến (giảm) trên K  x1, x2  K, x1 < x2  f(x1) > f(x2)
Hàm số đồng biến hoặc nghịc h biến trên K được gọi chung là hàm số đơn điệu
trên K
2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng K.
a) Nếu f đồng biến trên khoảng K thì f(x)  0, x  K
b) Nếu f nghịch biến trên khoảng K thì f(x)  0, x  K
3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng K.
a) Nếu f (x)  0, x  K (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f đồng biến
trên K.
b) Nếu f (x)  0, x  K (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f nghịch biến
trên K.
c) Nếu f(x) = 0, x  K thì f không đổi trên K.
Chú ý:
 Nếu khoảng K được thay bởi đoạn hoặc nửa khoảng thì f phải liên tục
trên đó.
Chuyên đề LTĐH

1

Biên soạn: Trần Đình Cư

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

 Nếu hàm f liên tục trên đoạn [a;b] và có đạo hàm f’(x)>0 trên khoảng (a;b)
thì hàm số f(x) đồng biến trên [a;b]
 Nếu hàm f liên tục trên đoạn [a ;b] và có đạo hàm f’(x)<0 trên khoảng (a;b)
thì hàm số f(x) nghịch biến trên [a;b]
II. QUY TẮC XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Để xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước như sau:
– Tìm tập xác định của hàm số.
– Tính y. Tìm các điểm xi (i  1,2,.., n) mà tại đó y  = 0 hoặc y  không tồn tại
(gọi là các điểm tới hạn của hàm sô)
– Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên
– Nêu kết luận về các khoảng đồng biến và nghịch biến cuả hàm số.

Chuyên đề LTĐH

2

Biên soạn: Trần Đình Cư



LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP:
DẠNG TOÁN 1: XÉT CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ
Phương pháp:
Dựa vào quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
BÀI TẬP MẪU:
Bài 1. Xét chiều biến thiên của hàm số sau:...
TRUNG TÂM BDKT VÀ LTĐH – 36/ ki
ệt 73 NGUYỄN HOÀNG
TRUNG TÂM GS Đ
ỈNH CAO VÀ CHẤT L
ƯỢNG
SĐT: 01234332133 – 0978421673. TP HU
CHUYÊN Đ
Ề HÀM SỐ
LUY
ỆN
THI
T
ỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Hueá, thaùng 7/2012
* Tính đơn đi
ệu của hàm số
* Ứng dụng tính
đơn điệu hàm số chứng minh bất
đ
ẳng thức
*
Ứng dụng hàm số vào giải và biện luận ph
ương
trình, b
ất phương t
rình, h
ệ phương trình
* C
ực trị hàm số
* M
ặt nón
- Kh
ối nón (Diện tích, thể tích)
hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàm số - Người đăng: Lê Thị Hiếu Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
hàm số 9 10 926