Ktl-icon-tai-lieu

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Được đăng lên bởi Lotus Hồ
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 9886 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiết PPCT : 1-2-3-4
Ngày soạn:25/8/2014

Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
- Định nghĩa các hàm số lượng giác.
- Tính chất: Chẵn-lẻ, tính tuần hoàn và đồ thị của các hàm số lượng giác, tập xác định
và tập giá trị của chúng.
2. Về kĩ năng:
- Tái hiện lại một số kiến thức đại số 10, tính giá trị lượng giác, tìm miền xác định
của hàm số lượng giác.
- Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác trên miền xác định của chúng.
3. Về tư duy và thái độ:
- Biết đưa những KT - KN mới về KT - KN quen thuộc.
- Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn, của bản thân.
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên: Giáo án,bảng phụ, phiếu học tập
2. Học sịnh: Ôn lại kiến thức về các giá trị lượng giác
III. Phương pháp. Phối hợp các phương pháp dạy học tích cực.
IV. Tiến trình bài học.
Tiết 1
1.Ổn định tổ chức:
2. Bài mới :
Hoạt động 1: Hàm số y = sinx và y = cosx.
HĐTP1 : Định nghĩa hàm số y = sinx và y = cosx.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? Nêu định nghĩa các giá trị lượng
+) Thực hiện nhiệm vụ
giác sinx, cosx

1003
Cho x = 2 , 0, 2  , - 4 , tính sinx
- Tính các giá trị
và cosx. Nhận xét gì về quy tắc tương - Mỗi x  R tương ứng với duy nhất một giá
ứng x
sinx và x
cosx
trị sinx hoặc cosx.
B

+ GV nêu định nghĩa (SGK)
Lưu ý hs : x là số thực và là số đo
radian (không phải số đo độ) của góc
(cung) lượng giác. Viết:
sin : R  R
cos : R  R
x
sinx
x
cosx

M

K

+

x
A'

O

H

A

B'

- Ghi nhận kiến thức
- Xét tập xác định, tính chất, sự biến thiên,
- Với tư cách là một hàm số, ta thường đồ thị.
1

xét ?
- Tập xác định của hàm số y = sinx,
- Yêu cầu hs tìm tập xác định, xét tính y = cosx là R.
chẵn-lẻ của hàm số y = sinx, y = cosx . - Hàm số y = sinx là hàm lẻ, hàm số y=cosx
là hàm chẵn vì x  R thì:
- Cho hs nhắc lại khái niệm hàm số
sin(-x) = - sinx, cos(-x) = cosx
chẵn, lẻ nếu cần.
HĐTP 2: Tính chất tuần hoàn của các hàm số y = sinx, y = cosx .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+ Nêu tính chất thể hiện tính “ lặp đi
Ghi nhận kiến thức
lặp lại” về giá trị của các hàm số
y = sinx, y = cosx ?
+) sin(x+k2  )=sinx, cos(x+k2  )=cosx
GV: Nếu sin(x+T) = sinx (*) thì T có
dạng T = k2  , k  Z
- Vậy số dương nhỏ nhất thoả mãn (*) + Trả lời : 2 
là?
+ y = cosx cũng có tính chất tương tự Ghi nhận kiến thức
Ta nói: y = sinx, y = cosx tuần hoàn
với chu kì 2  .
Do vậy, khi khảo sát các hàm số này,
ta chỉ cần khảo sát trê...
Tiết PPCT : 1-2-3-4 Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Ngày soạn:25/8/2014 PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 1. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
- Định nghĩa các hàm số lượng giác.
- Tính chất: Chẵn-lẻ, tính tuần hoàn và đồ thị của các hàm số lượng giác, tập xác định
và tập giá trị của chúng.
2. Về kĩ năng:
- Tái hiện lại một số kiến thức đại số 10, tính giá trị lượng giác, tìm miền xác định
của hàm số lượng giác.
- Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác trên miền xác định của chúng.
3. Về tư duy và thái độ:
- Biết đưa những KT - KN mới về KT - KN quen thuộc.
- Biết nhận xét và đánh giá kết quả của bạn, của bản thân.
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác.
II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên: Giáo án,bảng phụ, phiếu học tập
2. Học sịnh: Ôn lại kiến thức về các giá trị lượng giác
III. Phương pháp. Phối hợp các phương pháp dạy học tích cực.
IV. Tiến trình bài học.
Tiết 1
1.Ổn định tổ chức:
2. Bài mới :
Hoạt động 1: Hàm số y = sinx và y = cosx.
HĐTP1 : Định nghĩa hàm số y = sinx và y = cosx.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
? Nêu định nghĩa các giá trị lượng
giác sinx, cosx
Cho x =
2
, 0, 2
, -
4
1003
, tính sinx
và cosx. Nhận xét gì về quy tắc tương
ứng x sinx và x cosx
+ GV nêu định nghĩa (SGK)
Lưu ý hs : x là số thực và là số đo
radian (không phải số đo độ) của góc
(cung) lượng giác. Viết:
sin : R
R cos : R
R
x sinx x cosx
- Với tư cách là một hàm số, ta thường
+) Thực hiện nhiệm vụ
- Tính các giá trị
- Mỗi x
R tương ứng với duy nhất một giá
trị sinx hoặc cosx.
x
+
K
H
B
A'
O
A
M
- Ghi nhận kiến thức
- Xét tập xác định, tính chất, sự biến thiên,
đồ thị.
1
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC - Người đăng: Lotus Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 9 10 56