Ktl-icon-tai-lieu

Hàm số mũ và hàm số Logarit

Được đăng lên bởi congchualovely-hoaanhdao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề LTĐH

Thầy toán: 0968 64 65 97

HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍT
PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT

Chuyeân ñeà 8:

TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
•
•
•
•
•
•

an = a.a...a
123

(n ∈ Z+ , n ≥ 1, a ∈ R)

n thöøa soá

1

a = a ∀a
a 0 = 1 ∀a ≠ 0
1
a− n = n
(n ∈ Z+ , n ≥ 1, a ∈ R / { 0} )
a
m
an

a

−

( a > 0; m, n ∈ N )

n

= am

m
n

=

1
m
an

=

1
n m

a

2. Caùc tính chaát :
•
•

am .an = am+ n
am
n

= a m− n

•

a
(am )n = (an )m = am.n

•

(a.b)n = an .b n

•

a n an
( ) = n
b
b

1

Chuyên đề LTĐH
3. Haøm soá muõ:
Daïng : y = ax ( a > 0 , a ≠ 1 )
• Taäp xaùc ñònh : D = R
x
• Taäp giaù trò :
T = R + ( a > 0 ∀x ∈ R )
• Tính ñôn ñieäu:
*a>1
: y = ax ñoàng bieán treân R

Thầy toán: 0968 64 65 97

* 0 < a < 1 : y = ax nghòch bieán treân R
Ñoà thò haøm soá muõ :

•

y

y=ax

y

y=ax
1

1

x

x

a>1

0<a<1

Minh hoïa:
3.5

y

3

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

2

2
1.5

1

1

0.5

0.5

x
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-4.5

4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-1

-1.5

-1.5

-2

-2

-2.5

-2.5

-3

-3

-3.5

-3.5

( )
( e ) ' = e .u '
u

0.5

-1

Đạo hàm của hàm số mũ:
ex ' = ex
u

O

-0.5

x
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

-0.5

-0.5

•

x

1

x

O

-0.5

f(x)=(1/2)^x

y

3

1.5
1

y

2.5

0.5

-4

3.5

y=2x

2.5

-4.5

y=

f(x)=2^x

y

( a ) ' = a .ln a
( a ) ' = a . ln a

(với u là một hàm số)

2

x

x

u

u

. u'

(với u là một hàm số)

Chuyên đề LTĐH

Thầy toán: 0968 64 65 97

II. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ LOÂGARÍT
Vôùi a > 0 , a ≠ 1 vaø N > 0

1. Ñònh nghóa:

log a N = M

Ñieàu kieän coù nghóa:

dn

aM = N

⇔

log a N coù nghóa khi

a > 0

a ≠ 1
N > 0


2. Caùc tính chaát :

•
•

log a 1 = 0
log a a = 1

•

log a aM = M

•
•

aloga N = N
log a (N1 .N 2 ) = log a N1 + log a N 2

•

log a (

•

log a N α = α . log a N

N1
) = log a N 1 − log a N 2
N2

Ñaëc bieät : log a N 2 = 2. log a N

3. Coâng thöùc ñoåi cô soá :

•

log a N = log a b. log b N

•

log b N =
* Heä quaû:

•

log a b =

log a N
log a b

1
log b a

vaø

log

ak

N=

1
log a N
k

3

Chuyên đề LTĐH

Thầy toán: 0968 64 65 97

4. Haøm soá logarít:
Daïng y = log a x ( a > 0 , a ≠ 1 )
• Taäp xaùc ñònh : D = R +
T=R
• Taäp giaù trò
• Tính ñôn ñieäu:
*a>1
: y = log a x ñoàng bieán treân R +
* 0 < a < 1 : y = log a x nghòch bieán treân R +
• Ñoà thò cuûa haøm soá loâgarít:
y

y

y=logax
x

1

O

y=logax
x

1

O

a>1

Minh hoïa:
3.5

y

0<a<1

y

f(x)=ln(x)/ln(2)

y

3

3.5

y

f(x)=ln(x)/ln(1/2)

3

2...
Chuyên đề LTĐH Thầy toán: 0968 64 65 97
Chuyeân ñeà 8: HAØM SOÁ MUÕ - HAØM SOÁ LOÂGARÍT
PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
COÙ CHÖÙA MUÕ VAØ LOGARÍT
TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
I. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN VEÀ HAØM SOÁ MUÕ
1. Caùc ñònh nghóa:
n
n thöøa soá
a a.a...a=
123
(n Z ,n 1,a R)
+
1
a a=
a
0
a 1=
a 0
n
n
1
a
a
=
{ }
(n Z ,n 1,a R/ 0 )
+
m
n
m
n
a a=
(
)
m
n
m
n
m
n
1 1
a
a
a
= =
2. Caùc tính chaát :
m n m n
a .a a
+
=
m
m n
n
a
a
a
=
m n n m m.n
(a ) (a ) a= =
n
n
n
a a
( )
b
b
=
1
Hàm số mũ và hàm số Logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm số mũ và hàm số Logarit - Người đăng: congchualovely-hoaanhdao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hàm số mũ và hàm số Logarit 9 10 286