Ktl-icon-tai-lieu

Hàm số và đồ thị

Được đăng lên bởi chanchanchanlong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán 9A03 – Thứ bảy ngày 22/11/2014
Chủ đề V. Hàm sô và đồ thị

VẤN ĐỀ V.3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Cho parabol  P  : y  x 2 và đường thẳng d có hệ số góc đi qua điểm M  0;1 .
a) Chứng minh rằng với mọi k , đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.
b) Gọi hoành độ giao điểm của A và B lần lượt là x1 và x2 . Chứng minh
rằng S x1  x2  2.
c) Chứng minh rằng tam giác OAB vuông.
Bài 2. Cho parabol  P  : y 

1 2
1
x và đường thẳng d : y   x  2.
4
2

a) Gọi A, B là các giao điểm của  P  và d . Tìm điểm M trên cung AB của  P  sao
cho diện tích tam giác MAB lớn nhất.
b) Tìm điểm N trên trục hoành sao cho  NA  NB  nhỏ nhất.
Bài 3. Trong mặt phẳng tạo độ Oxy cho đường thẳng d : 2 x  y  a 2  0 và parabol

 P  : y  ax2  a  0 .
a) Tìm a để d cắt  P  tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng minh rằng khi đó A và
B nằm bên phải trục tung.

b) Gọi x A và xB là hoành độ của A và B. Tìm giá trị nhỏ nhất của bỉểu thức:
T

4
1

.
xA  xB xA .xB

Bài 4. (Tp Hồ Chí Minh 2005) Cho hàm số y  x 2 có đồ thị  P  .
a) Gọi A và B là hai điểm nằm trên  P  có hoành độ là 1 và 2. Chứng minh rằng tam
giác OAB vuông.
b) Viết phương trình đường thẳng d song song với AB và tiếp xúc với  P  .
c) Cho đường thẳng d ' : y  mx  1. Chứng minh rằng d ' luôn đi qua một điểm cố định
với mọi m.

Thành Công Study – Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0977333961. Email: thanhcongstudy@gmail.com. Website: 
1

Toán 9A03 – Thứ bảy ngày 22/11/2014
Chủ đề V. Hàm sô và đồ thị

d) Tìm m để d ' cắt  P  tại hai điểm có hoành độ x1 , x2 thoả mãn

1 1

 11.
x12 x22

Bài 5. (Thi vào lớp chọn, THPT Phan Đình Phùng 1996) Cho hàm số y   x 2 có đồ thị  P  và
đường thẳng d : y  2  m  1 x  m  1.
a) Chứng minh rằng d luôn đi qua một điểm cố định với mọi m.
b) Tìm m để d cắt  P  tại hai điểm có hoành độ dương.
c) Khi d cắt  P  tại hai điểm phân biệt A và B tìm tập hợp trung điểm I của AB.
Bài tập luyện tập
Bài 6. (THPT Lê Hồng Phong, Nam Định, 2002 – 2003, Vòng 1) Trên đường thẳng có phương
trình y  x  1 tìm những điểm có tọa độ thỏa mãn đẳng thức y 2  3 y x  2x  0.
Bài 7. (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, 2003 – 2004, Vòng 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy , cho parabol  P  : y   x 2 và đường thẳng d đi qua điểm I  0;  1 có hệ số góc k .

a) Viết phương trình đường thẳng d . chứng minh với mọi giá trị của k thì d luôn cắt

 P

tại hai điểm phân biệt A và B .

b) Gọi hoành ...
Toán 9A03 Th by ngày 22/11/2014
Ch đề V. Hàm sô và đồ th
Thành Công Study Địa ch: S 6A1, Tiu khu Ngc Khánh, Ngc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Đin thoi: 0977333961. Email: thanhcongstudy@gmail.com. Website: www.thanhcongstudy.edu.vn.
1
VẤN ĐỀ V.3. HÀM S VÀ ĐỒ TH
Bài 1. Cho parabol
2
:P y x
và đường thng
d
có h s góc đi qua điểm
0;1 .M
a) Chng minh rng vi mi
,k
đường thng d ct (P) tại hai điểm phân bit
A
.B
b) Gọi hoành độ giao đim ca
A
B
lần lượt
1
x
2
.x
Chng minh
rng
S
12
2.xx
c) Chng minh rng tam giác
vuông.
Bài 2. Cho parabol
2
1
:
4
P y x
và đường thng
1
: 2.
2
d y x
a) Gi
,AB
các giao đim ca
P
.d
Tìm đim
M
trên cung
AB
ca
P
sao
cho din tích tam giác
MAB
ln nht.
b) Tìm điểm
N
trên trc hoành sao cho
NA NB
nh nht.
Bài 3. Trong mt phng tạo độ
Oxy
cho đưng thng
2
:2 0d x y a
parabol
2
: 0 .P y ax a
a) Tìm
a
để
d
ct
P
tại hai điểm phân bit
A
.B
Chng minh rằng khi đó
A
B
nm bên phi trc tung.
b) Gi
A
x
B
x
là hoành độ ca
A
.B
Tìm giá tr nh nht ca bỉểu thc:
41
.
.
A B A B
T
x x x x

Bài 4. (Tp H Chí Minh 2005) Cho hàm s
2
yx
có đồ th
.P
a) Gọi A B hai đim nm trên
P
hoành độ
1
2. Chng minh rng tam
giác OAB vuông.
b) Viết phương trình đường thng
d
song song vi
AB
và tiếp xúc vi
.P
c) Cho đường thng
': 1.d y mx
Chng minh rng
'd
luôn đi qua một đim c định
vi mi
.m
Hàm số và đồ thị - Trang 2
Hàm số và đồ thị - Người đăng: chanchanchanlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hàm số và đồ thị 9 10 226