Ktl-icon-tai-lieu

Hàm sóng và phương trình Schroedinger

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hàm sóng và phương trình Schroedinger
Lý Lê
Ngày 4 tháng 7 năm 2009

Tóm tắt nội dung
Để có thể hiểu sâu về hóa học hoặc để có thể nghiên cứu về lý
thuyết hóa học, chúng ta phải có những hiểu biết nhất định về Hóa
học tượng tử . Tuy nhiên, đây là một môn học khó vì bên cạnh những
kiến thức về vật lý và hóa học, nó còn yêu cầu người học phải có một
nền tảng toán học tốt. Cách tốt nhất để làm quen với những công thức
toán trong lượng tử là bắt đầu từ hàm sóng và phương trình sóng.

1

Hàm sóng trong cơ học lượng tử

Trong cơ học cổ điển, khái niệm trạng thái (state) của một hạt nghĩa là
sự định rõ vị trí và tốc độ của nó tại một thời điểm bất kì và các lực đang
tác dụng lên hạt đó. Theo định luật hai Newton, nếu cho trước trạng thái
của một hệ bất kì ta sẽ xác định chính xác trạng thái của nó trong tương
lai. Tuy nhiên, đối với hạt vi mô thì ta không thể đồng thời xác định chính
xác vị trí và tốc độ của nó1 . Nghĩa là, dựa vào cơ học cổ điển thì không thể
dự đoán được sự chuyển động của hạt vi mô trong tương lai. Do đó, chúng
ta phải dựa vào cơ học lượng tử để dự đoán chính xác hơn sự chuyển động
của hạt trong tương lai.
Trong cơ học lượng tử, trạng thái của một hệ được mô tả bởi hàm sóng
hay hàm trạng thái Ψ. Bởi vì trạng thái của hệ, thông thường, thay đổi
theo thời gian, nên Ψ cũng là một hàm theo thời gian. Đối với hệ một hạt
chuyển động trong không gian một chiều, chúng ta có Ψ = Ψ(x, t). Hàm
sóng Ψ chứa đựng tất cả những thông tin khả dĩ của hệ nên thay vì nói
"trạng thái được mô tả bởi hàm sóng Ψ", chúng ta đơn giản chỉ nói "trạng
thái Ψ". Để xác định trạng thái trong tương lai của của một hệ theo cơ học
lượng tử chúng ta cũng phải biết trạng thái hiện tại và một phương trình
cho chúng ta biết sự thay đổi của hàm sóng theo thời gian. Phương trình đó
được đề nghị như sau:
−
1

2 ∂ 2 Ψ(x, t)
∂Ψ(x, t)
=−
+ V (x, t)Ψ(x, t)
i
∂t
2m ∂x2

nguyên lí bất định Heisenberg

1

(1)

trong đó hằng số Plank rút gọn

được xác định bởi
=

h
2π

(2)

Phương trình (1) được nhà vật lí người Áo Schroedinger đưa ra vào
năm 1926 và được gọi là phương trình Schroedinger
√ phụ thuộc thời gian hay
phương trình sóng Schroedinger. Trong (1), i = −1, được gọi là số phức
hay số ảo; m là khối lượng của hạt; V (x, t) là hàm thế năng của hệ.
Phương trình Schroedinger phụ thuộc thời gian chứa đạo hàm bậc nhất
của hàm sóng theo thời gian. Nó cho phép chúng ta xác định hàm sóng tại
bất kì thời điểm nào trong tương lai, nếu ta biết được hàm trạng thái tại
thời điểm t0 .
Hàm sóng chứa đự...
Hàm sóng và phương trình Schroedinger
Ngày 4 tháng 7 năm 2009
Tóm tắt nội dung
Để thể hiểu sâu v hóa học hoặc để thể nghiên cứu v
thuyết hóa học, chúng ta phải những hiểu biết nhất định v a
học tượng tử. Tuy nhiên, đây một môn học khó bên cạnh những
kiến thức v vật và hóa học, còn yêu cầu người học phải một
nền tảng toán học tốt. Cách tốt nhất để làm quen với những công thức
toán trong lượng tử bắt đầu từ hàm sóng và phương trình sóng.
1 Hàm sóng trong học lượng tử
Trong học cổ điển, khái niệm trạng thái (state) của một hạt nghĩa
sự định rõ vị trí và tốc độ của tại một thời điểm bất và các lực đang
tác dụng lên hạt đó. Theo định luật hai Newton, nếu cho trước trạng thái
của một hệ bất ta sẽ xác định chính xác trạng thái của trong tương
lai. Tuy nhiên, đối với hạt vi thì ta không thể đồng thời xác định chính
xác vị trí và tốc độ của
1
. Nghĩa là, dựa vào học cổ điển thì không thể
dự đoán được sự chuyển động của hạt vi trong tương lai. Do đó, chúng
ta phải dựa vào học lượng tử để dự đoán chính xác hơn sự chuyển động
của hạt trong tương lai.
Trong học lượng tử, trạng thái của một hệ được tả bởi hàm sóng
hay hàm trạng thái Ψ. Bởi trạng thái của hệ, thông thường, thay đổi
theo thời gian, nên Ψ cũng một hàm theo thời gian. Đối với hệ một hạt
chuyển động trong không gian một chiều, chúng ta Ψ = Ψ(x, t). Hàm
sóng Ψ chứa đựng tất cả những thông tin khả của hệ nên thay nói
"trạng thái được tả bởi hàm sóng Ψ", chúng ta đơn giản chỉ nói "trạng
thái Ψ". Để xác định trạng thái trong tương lai của của một hệ theo học
lượng tử chúng ta cũng phải biết trạng thái hiện tại và một phương trình
cho chúng ta biết sự thay đổi của hàm sóng theo thời gian. Phương trình đó
được đề nghị như sau:
i
Ψ(x, t)
t
=
2
2m
2
Ψ(x, t)
x
2
+ V (x, t)Ψ(x, t) (1)
1
nguyên bất định Heisenberg
1
Hàm sóng và phương trình Schroedinger - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm sóng và phương trình Schroedinger - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hàm sóng và phương trình Schroedinger 9 10 190