Ktl-icon-tai-lieu

hàng điểm điều hòa chùm điều hòa

Được đăng lên bởi tritri
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1470 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Khoa Toán

Chủ đề

Hàng điểm điều hòa – Chùm điều hòa
O

A' B'

C'

D'
D

A

B

C

GVHD : Th.S Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
TP.HCM – Tháng 10 / 2010

Hàng điểm điều hòa – Chùm điều hòa

Danh sách nhóm 1
1)

Sơn Ngọc Dương

2)

Hà Vĩ Đức

3)

Lê Chân Đức

4)

Nguyễn Trần Đức

5)

Hứa Vũ Hải

6)

Nguyễn Thanh Hải

7)

Nguyễn Thị Thanh Hiền

8)

Trần Gia Huy

9)

Nguyễn Thị Thu Thảo

10) Lưu Thùy Thương

Nhóm 1 – Toán 4

Trang 1

Hàng điểm điều hòa – Chùm điều hòa

MỤC LỤC

A/ Giải bài tập trong tài liệu ..............................................................................3
B/ Phần bổ sung – Bài tập thêm.......................................................................13
I/ Những bài toán nhìn từ con mắt “điều hòa” ................................................ 13
Từ bài toán “tứ giác toàn phần” .................................................................. 13
Từ bài toán “cát tuyến” .................................................................................. 16
Thêm một hệ thức mới ................................................................................... 19
II/ Bài tập thêm......................................................................................................... 19

Nhóm 1 – Toán 4

Trang 2

Hàng điểm điều hòa – Chùm điều hòa

A/ Giải bài tập trong tài liệu :
Bài 1 : Cho A, B, C, D thẳng hàng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD. Chứng minh rằng :

 ABCD   1  MN 2  MA2  NC 2
Ý tưởng : Đề cho M, N là trung điểm, ta sẽ nghĩ đến hệ thức Newton, nghĩa là ta có MA2  MC.MD (do M là
trung điểm AB), hoặc NC 2  NA.NB (N là trung điểm CD). Xuất phát từ đó ta có đẳng thức cần CM
Giải :

A
Cách 1 :  ABCD   1  MA2  MC.MD (hệ thức Newton)









C
M

B

D
N



 MA2  MN  NC . MN  ND  MN 2  MN NC  ND  NC. ND
 MA2  MN 2  NC 2  MN 2  MA 2  NC 2 (vì N là trung điểm CD nên NC  ND  0 và NC   ND )

Nhận xét : Ta cũng có thể giải bằng tọa độ như sau :
Cách 2 : Giả sử hoành độ của các điểm A, B, C, D lần lượt là a, b, c, d.
Khi đó hoành độ của M, N lần lượt là

a b cd
,
2
2

2

1
2
2
 ab cd 
MN  

   a  b    c  d   2  a  b  c  d  
2 
4
 2
2

2

1
2
2
ab
 1
MA2  
 a    a  b    a  b   4ab 

4
4
 2

2

1
1
2
2
cd

NC  
 c    c  d    c  d   4cd 


4
4
 2

2

Vậy : MN 2  MA2  NC 2   a  b  c  d   2  ab  cd    ABCD   1 (hệ thức hoành độ)

Nhóm 1 – Toán 4

Trang 3

Hàng điểm điều...
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Khoa Toán
Chủ đề
Hàng điểm điều hòa – Chùm điều hòa
C'
B'
A
D
O
C
B
A'
D'
GVHD : Th.S Lê Ngô Hữu Lạc Thiện
TP.HCM – Tháng 10 / 2010
hàng điểm điều hòa chùm điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hàng điểm điều hòa chùm điều hòa - Người đăng: tritri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
hàng điểm điều hòa chùm điều hòa 9 10 346