Ktl-icon-tai-lieu

Hạng Ma Trận

Được đăng lên bởi dismissthepast@gmail.com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 4

∑


§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Một hệ phương trình tuyến tính luôn xảy ra
một trong 3 khả năng sau:
1.
Hệ vô nghiệm.
2.
Hệ có nghiệm duy nhất.
3.
Hệ có vô số nghiệm.
Vấn đề đặt ra là nhờ vào đâu để ta biết hệ
phương trình ấy rơi vào trường hợp nào?
Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑




§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Để giải quyết vấn đề này người ta đưa ra
khái niệm “Hạng ma trận”.
Nhờ sự so sánh hạng của ma trận hệ số của
hệ phương trình và hạng của ma trận hệ số
mở rộng (có cả vế phải) thì ta sẽ biết được
hệ phương trình đang xét rơi vào trường hợp
nào.

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑


§4: Hạng ma trận
Ví dụ:
11
2

A = 2
 3

222 233 4 44
444 466 8 88


55 77 99

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

A =
12
12

A1224 =

234
A123
=

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

§4: Hạng ma trận

0 0 0 0 


O = 0 0 0 0 
0 0 0 0 

A12 = [ 0]
0 0
A =

0
0


24
13

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

a b c d 
A=

x y z t 
Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

a b c 


A = x y z 
u v w

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

A có duy nhất 1 định
thức con cấp 3 và đó
là định thức con có
cấp lớn nhất
Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑

§4: Hạng ma trận

 a11
0

 ..

A=0
0

 ...
0


a12 ... a1r
a22 ... a2 r
.. ... ..
0 ... ar r
0
...
0

... 0
... ...
... 0

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

... a1n 
 a11 a12 .. a1r 
... a2 n  12..r  0 a22 .. a2 r 

A12..r = 
 ..
... .. 
.. .. .. 



0
0
..
a
a
... r n 

rr 
... 0  Các MT con cấp > r

... ...  chứa ít nhất 1 hàng =
Gi¶ng viªn: Phan §øc
... 0 
TuÊn

0

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

§4: Hạng ma trận

∑

Chú ý:
 a11
a
 21
 ...

 an1

a12
a22

“Sử dụng các phép biến
đổi sơ cấp trên ma trận”
... a1n
... a2 n

... ... ...
an 2 ... ann

b1 
b2 
... 

bn 

 a11
0

 ...

0

a12
a22
...
0

... a1n
... a2 n
... ...
... ann

b1 
b2 
... 

bn 

Gi¶ng viªn: Phan §øc
TuÊn

∑


§4: Hạng ma trận

Tính
n
ế
y
ố Tu
Đại S

Một vấn đề đặt ra là:
biến đổi sơ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạng Ma Trận - Người đăng: dismissthepast@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hạng Ma Trận 9 10 172