Ktl-icon-tai-lieu

Hạt nano kim loại

Được đăng lên bởi Trung VL
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TẠP CHÍ 

CÁC HẠT NANO KIM LOẠI (METALLIC NANOPARTICLES)
Nguyễn Hoàng Hải * (Dạ Trạch)
Trung tâm Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Có thể tham khảo bài viết tại )
Khoa học và công nghệ nano là một trong những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong khoa học vật liệu ngày nay là do
đối tượng của chúng là vật liệu nano có những tính chất kì lạ khác hẳn với các tính chất của vật liệu khối mà người ta nghiên
cứu trước đó. Bài viết này trình bày tổng quan về các đặc tính vật lý của các hạt nano kim loại, loại vật liệu đang thu hút
nhiều nghiên cứu bởi khả năng ứng dụng hết sức to lớn của các hạt nano trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ và cuộc
sống. Đồng thời, bài viết cũng trình bày một số phương pháp chế tạo các hạt nano này.

bề mặt là 8,16×1011 và tỉ số năng lượng bề mặt trên năng
lượng toàn phần là 82,2 %. Tuy nhiên, các giá trị vật lí giảm
đi một nửa khi kích thước của hạt nano tăng gấp hai lần lên 10
nm.

I. MỞ ĐẦU
Khoa học và công nghệ nano là một trong những thuật ngữ
được sử dụng rộng rãi nhất trong khoa học vật liệu ngày nay
là do đối tượng của chúng là vật liệu nano có những tính chất
kì lạ khác hẳn với các tính chất của vật liệu khối mà người ta
nghiên cứu trước đó [1]. Sự khác biệt về tính chất của vật liệu
nano so với vật liệu khối bắt nguồn từ hai hiện tượng sau đây:

Bảng 1: Số nguyên tử và năng lượng bề mặt của hạt nano hình cầu.
Đường
Số
Tỉ
số Năng
Năng lượng
kính hạt nguyên
nguyên tử lượng bề bề mặt/Năng
nano
tử
trên
bề mặt
lượng tổng
(nm)
mặt (%)
(erg/mol)
(%)
10
30.000
20
4,8.1011
7,6
5
4.000
40
8,6.1011
14,3
2
250
80
2,04.1011
14,3
1
30
90
9,23.1012
82,2

Hiệu ứng bề mặt
Khi vật liệu có kích thước nhỏ thì tỉ số giữa số nguyên tử
trên bề mặt và tổng số nguyên tử của vật liệu gia tăng. Ví dụ,
xét vật liệu tạo thành từ các hạt nano hình cầu. Nếu gọi ns là
số nguyên tử nằm trên bề mặt, n là tổng số nguyên tử thì mối
liên hệ giữa hai con số trên sẽ là ns = 4n2/3. Tỉ số giữa số
nguyên tử trên bề mặt và tổng số nguyên tử sẽ là f = ns/n =
4/n1/3 = 4r0/r, trong đó r0 là bán kính của nguyên tử và r là bán
kính của hạt nano. Như vậy, nếu kích thước của vật liệu giảm
(r giảm) thì tỉ số f tăng lên. Do nguyên tử trên bề mặt có nhiều
tính chất khác biệt so với tính chất của các nguyên tử ở bên
trong lòng vật liệu nên khi kích thước vật liệu giảm đi thì hiệu
ứng có liên quan đến các nguyên tử bề mặt, hay còn gọi là
hiệu ứng bề mặt tăng lên do tỉ số ...
TP CHÍ HTTP://WWW.VATLYVIETNAM.ORG
TP 1, S 1, NĂM 2007
7
CÁC HT NANO KIM LOI (METALLIC NANOPARTICLES)
Nguyn Hoàng Hi
*
(D Trch)
Trung tâm Khoa hc Vt liu, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, Đại hc Quc gia Hà Ni
(Có th tham kho bài viết ti http://datrach.blogspot.com/
)
Khoa hc và công ngh nano là mt trong nhng thut ng được s dng rng rãi nht trong khoa hc vt liu ngày nay là do
đối tượng ca chúng là vt liu nano có nhng tính cht kì l khác hn vi các tính cht ca vt liu khi mà người ta nghiên
cu trước đó. Bài viết này trình bày tng quan v các đặc tính vt lý ca các ht nano kim loi, loi vt liu đang thu hút
nhiu nghiên cu bi kh
năng ng dng hết sc to ln ca các ht nano trong nhiu lĩnh vc khoa hc, công ngh và cuc
sng. Đồng thi, bài viết cũng trình bày mt s phương pháp chế to các ht nano này.
*
E-mail: datrach@gmail.com
I. M ĐẦU
Khoa hc và công ngh nano là mt trong nhng thut ng
được s dng rng rãi nht trong khoa hc vt liu ngày nay
là do đối tượng ca chúng là vt liu nano có nhng tính cht
kì l khác hn vi các tính cht ca vt liu khi mà người ta
nghiên cu trước đó [1]. S khác bit v tính cht ca vt liu
nano so vi vt liu khi bt ngu
n t hai hin tượng sau đây:
Hiu ng b mt
Khi vt liu có kích thước nh thì t s gia s nguyên t
trên b mt và tng s nguyên t ca vt liu gia tăng. Ví d,
xét vt liu to thành t các ht nano hình cu. Nếu gi ns là
s nguyên t nm trên b mt, n là tng s nguyên t thì mi
liên h gia hai con s
trên s là n
s
= 4n
2/3
. T s gia s
nguyên t trên b mt và tng s nguyên t s là f = n
s
/n =
4/n
1/3
= 4r
0
/r, trong đó r
0
là bán kính ca nguyên t và r là bán
kính ca ht nano. Như vy, nếu kích thước ca vt liu gim
(r gim) thì t s f tăng lên. Do nguyên t trên b mt có nhiu
tính cht khác bit so vi tính cht ca các nguyên t bên
trong lòng vt liu nên khi kích thước vt liu gim đi thì hiu
ng có liên quan đến các nguyên t b mt, hay còn gi là
hiu ng b mt tăng lên do t s
f tăng. Khi kích thước ca
vt liu gim đến nm thì giá tr f này tăng lên đáng k. S thay
đổi v tính cht có liên quan đến hiu ng b mt không
tính đột biến theo s thay đổi v kích thước vì f t l nghch
vi r theo mt hàm liên tc. Chúng ta cn lưu ý đặc đim này
trong nghiên cu và ng dng. Khác vi hiu ng th hai mà
ta s đề cp đế
n sau, hiu ng b mt luôn có tác dng vi tt
c các giá tr ca kích thước, ht càng bé thì hiu ng càng ln
và ngược li. đây không có gii hn nào c, ngay c vt liu
khi truyn thng cũng có hiu ng b mt, chđiu hiu
ng này nh thường b b qua. Vì vy, vic ng dng hiu
ng b
mt ca vt liu nano tương đối d dàng.
Bng 1 cho biết mt s giá tr đin hình ca ht nano hình
cu. Vi mt ht nano có đường kính 5 nm thì s nguyên t
mà ht đó cha là 4.000 nguyên t, tí s f là 40 %, năng lượng
b mt là 8,16×10
11
và t s năng lượng b mt trên năng
lượng toàn phn là 82,2 %. Tuy nhiên, các giá tr vt lí gim
đi mt na khi kích thước ca ht nano tăng gp hai ln lên 10
nm.
Bng 1: S nguyên t và năng lượng b mt ca ht nano hình cu.
Đường
kính ht
nano
(nm)
S
nguyên
t
T s
nguyên t
trên b
mt (%)
Năng
lượng b
mt
(erg/mol)
Năng lượng
b mt/Năng
lượng tng
(%)
10 30.000 20 4,8.10
11
7,6
5 4.000 40 8,6.10
11
14,3
2 250 80 2,04.10
11
14,3
1 30 90 9,23.10
12
82,2
Hiu ng kích thước
Khác vi hiu ng b mt, hiu ng kích thước ca vt
liu nano đã làm cho vt liu này tr nên kì l hơn nhiu so
vi các vt liu truyn thng. Đối vi mt vt liu, mi mt
tính cht ca vt liu này đều có mt độ dài đặc trưng. Độ dài
đặc trưng ca rt nhiu các tính ch
t ca vt liu đều rơi vào
kích thước nm. Chính điu này đã làm nên cái tên "vt liu
nano" mà ta thường nghe đến ngày nay. vt liu khi, kích
thước vt liu ln hơn nhiu ln độ dài đặc trưng này dn đến
các tính cht vt lí đã biết. Nhưng khi kích thước ca vt liu
có th so sánh được vi độ dài đặc trưng đó thì tính cht có
liên quan đế
n độ dài đặc trưng b thay đổi đột ngt, khác hn
so vi tính cht đã biết trước đó. đây không có s chuyn
tiếp mt cách liên tc v tính cht khi đi t vt liu khi đến
vt liu nano. Chính vì vy, khi nói đến vt liu nano, chúng
ta phi nhc đến tính cht đi kèm ca vt liu đó. Cùng mt
vt liu, cùng m
t kích thước, khi xem xét tính cht này thì
thy khác l sơ vi vt liu khi nhưng cũng có th xem xét
tính cht khác thì li không có gì khác bit c. Tuy nhiên,
chúng ta cũng may mn là hiu ng b mt luôn luôn th hin
bt c kích thước nào. Ví d, đối vi kim loi, quãng
đường t do trung bình ca đin t có giá tr vài chc nm. Khi
chúng ta cho dòng đin chy qua mt dây dn kim loi, nếu
Hạt nano kim loại - Trang 2
Hạt nano kim loại - Người đăng: Trung VL
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hạt nano kim loại 9 10 933