Ktl-icon-tai-lieu

Hệ nội tiết

Được đăng lên bởi Kris Nguyễn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4. HỆ NỘI TIẾT

Hệ nội tiết

I. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT VÀ CÁC HORMONE
• 1. Các tuyến nội tiết
• 2. Các hormone
II. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH Ở NGƯỜI
• 1. Tuyến yên và vùng dưới đồi
• 2. Tuyến giáp
• 3. Tuyến cận giáp
• 4. Tuyến thượng thận
– a. Tủy thượng thận
– b. Vỏ thượng thận

Endocrine system

1

• 5. Tuyến sinh dục
• 6. Tuyến tụy
III. PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HORMONE
• 1. Phương thức tác động của các hormone non-steroid
• 2. Phương thức tác động của các hormone steroid

2

Hệ nội tiết (Endocrine System)

Hệ nội tiết (Endocrine System)

• Tuyến nội tiết là những tuyến không có ống
dẫn, chất tiết đổ thẳng vào máu, gọi là kích
tố nội tiết (nội tiết tố hoặc hormone). Chúng
khác hoàn toàn với các tuyến ngoại tiết.
• Tuyến ngoại tiết là những tuyến có ống dẫn,
chất dịch tiết theo ống dẫn đổ vào các xoang
trong cơ thể (như các tuyến tiêu hoá, tuyến
sinh dục) hoặc đổ ra ngoài da, niêm mạc
(như tuyến mồ hôi tuyến nước mắt).

• Trong quá trình tiến hoá, cơ thể động vật phát
triển từ đơn bào đến đa bào có kích thước lớn. Sự
tăng lên về số lượng, kích thước các mô và toàn cơ
thể, gắn với sự hoàn thiện chức năng.
• Để đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động và
thích nghi được nhanh chóng với các biến đổi từ
môi trường, cơ thể cần một sự điều hành nhanh,
nhạy và tinh tế. Cùng với hệ thần kinh, hệ nội tiết
tham gia quá trình điều hành đó.
• Cùng với các xung động thần kinh, tạo thành một
cơ chế chung điều hoà các quá trình sinh học trong
cơ thể, gọi là cơ chế thần kinh – thể dịch.

3

4

Cấu tạo của Juvenile hormone (JH)

Hệ nội tiết ở Động vật không
xương sống

Juvenile hormone

• Ở động vật bậc thấp cấu tạo và chức năng của
hệ nội tiết còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có một vài
tuyến ở sâu bọ, côn trùng và giáp xác chất tiết
chủ yếu là các feromon.
– Bướm cái của tằm tiết ra Bombicon, bướm cái sâu
róm tiết ra Giplur nhằm quyến rũ bướm đực
– Ong thợ đánh dấu đường bằng Geranion.
– Ong chúa tiết ra 9 – xetodecanic nhằm ức chế quá
trình phát triển buồng trứng của ong thợ và quyến
rũ ong đực khi giao phối.
5

O
COOCH3

Juvenile hormone được tạo ra ở Corpus allatum của
Côn trùng, JH ức chế sự biến thái . Kết hợp với
hormon Ecdyson để kiểm soát quá trình biến thái và
lột xác của côn trùng.
Mức JH lưu thông cao ngăn cản hiện tượng biến thái
từ lúc bắt đầu khi ấu trùng lột xác từ một giai đoạn tới
giai đoạn kế tiếp để đáp ứng với ecdyson.
6

1

Ecdyson và dẫn xuất
HO

OH

OH

20-Hydroxyecdyson

Ecdyson

OH

OH

HO

HO
OH

HO

OH

HO

O

O

Được tạo ra ở cơ quan Th...
1
1
Hệ nội tiết
Endocrine system
2
Chương 4. HỆ NỘI TIẾT
I. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT VÀ CÁC HORMONE
1. Các tuyến nội tiết
2. Các hormone
II. CÁC TUYẾN NỘI TIẾT CHÍNH Ở NGƯỜI
1. Tuyến yên và vùng dưới đồi
2. Tuyến giáp
3. Tuyến cận giáp
4. Tuyến thượng thận
a. Tủy thượng thận
b. Vỏ thượng thận
5. Tuyến sinh dục
6. Tuyến tụy
III. PHƯƠNG THỨC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HORMONE
1. Phương thức tác động của các hormone non-steroid
2. Phương thức tác động của các hormone steroid
3
Hệ nội tiết (Endocrine System)
Tuyến nội tiết những tuyến không ống
dẫn, chất tiết đổ thẳng vào máu, gọi kích
tố nội tiết (nội tiết t hoặc hormone). Chúng
khác hoàn toàn với các tuyến ngoại tiết.
Tuyến ngoại tiết là những tuyến có ống dẫn,
chất dịch tiết theo ống dẫn đổ vào các xoang
trong thể (như các tuyến tiêu hoá, tuyến
sinh dục) hoặc đổ ra ngoài da, niêm mc
(như tuyến mồ hôi tuyến nước mắt).
4
Hệ nội tiết (Endocrine System)
Trong quá trình tiến hoá, cơ thể động vật phát
triển từ đơn bào đến đa bào có kích thước lớn. S
tăng lên về slượng, kích thước các mô toàn cơ
thể, gắn với sự hoàn thiện chức năng.
Đ đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động và
thích nghi được nhanh chóng với các biến đổi từ
môi trường, thể cần một sự điều hành nhanh,
nhạy tinh tế. Cùng với h thần kinh, hệ nội tiết
tham gia quá trình điều hành đó.
Cùng với các xung động thần kinh, tạo thành một
chế chung điều hoà các quá trình sinh học trong
cơ thể, gọi là cơ chế thần kinh – thể dịch.
5
Hệ nội tiết ở Động vật không
xương sống
động vật bậc thấp cấu tạo và chức năng của
hệ nội tiết còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có một vài
tuyến sâu bọ, côn trùng giáp xác chất tiết
chủ yếu là các feromon.
Bướm cái của tằm tiết ra Bombicon, bướm cái sâu
róm tiết ra Giplur nhằm quyến rũ bướm đực
Ong thợ đánh dấu đường bằng Geranion.
Ong chúa tiết ra 9 xetodecanic nhằm c chế q
trình phát triển buồng trứng của ong thợ quyến
rũ ong đực khi giao phối.
6
Cấu tạo của Juvenile hormone (JH)
3
O
COOCH
Juvenile hormone được tạo ra Corpus allatum của
Côn trùng, JH ức chế sự biến thái . Kết hợp với
hormon Ecdyson để kiểm soát quá trình biến thái và
lột xác của côn trùng.
Mức JH lưu thông cao ngăn cản hiện tượng biến thái
từ lu
́
c bắt đầu khi ấu trùng lột xác từ một giai đoạn tới
giai đoạn kế tiếp để đáp ứng với ecdyson.
Juvenile hormone
Hệ nội tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ nội tiết - Người đăng: Kris Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ nội tiết 9 10 853