Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình

Được đăng lên bởi mylinh1551
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th¸ng 08 – 2007...Ph¹m Kim Chung

HÖ ph−¬ng tr×nh
 I. HÖ ph−¬ng tr×nh d¹ng ho¸n vÞ vßng quanh.
" Bµi 1. ( §Ò thi HSG quèc gia n¨m 1994 )

(
(
(

)
)
)

⎧ x 3 + 3 x − 3 + ln x 2 − x + 1 = y
⎪
⎪
Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh : ⎨ y 3 + 3 y − 3 + ln y 2 − y + 1 = z
⎪ 3
2
⎪⎩ z + 3z − 3 + ln z − z + 1 = x
Gi¶i :

(

XÐt hµm sè : f ( t ) = t 3 + 3t − 3 + ln t 2 − t + 1

)

2t 2 − 1
> 0, ∀x ∈ R
t2 − t + 1
®ång biÕn trªn R. Ta viÕt l¹i hÖ ph−¬ng tr×nh nh− sau :

Ta cã : f' ( t ) = 3t 2 + 1 +
VËy hµm sè f ( t )
⎧ f (x) = y
⎪
⎨ f (y) = z
⎪ f ( z) = x
⎩

Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t, gi¶ sö : x = min { x, y, z} . Lóc ®ã :
x ≤ y ⇒ f ( x ) ≤ f ( y ) ⇒ y ≤ z ⇒ f ( y ) ≤ f ( z ) ⇒ z ≤ x . Hay : x ≤ y ≤ z ≤ x ⇒ x = y = z

(

)

Víi : x = y = z , xÐt ph−¬ng tr×nh : x 3 + 2 x − 3 + ln x 2 − x + 1 = 0

(

)

Do hµm sè : ϕ ( x ) = x 3 + 2 x − 3 + ln x 2 − x + 1 ®ång biÕn trªn R nªn pt cã nghiÖm duy nhÊt : x = 1 .
VËy hÖ ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt : x = y = z = 1 .
" Bµi to¸n tæng qu¸t 1 . XÐt hÖ ph−¬ng tr×nh cã d¹ng :

⎧ f ( x1 ) = g ( x2 )
⎪
⎪ f ( x 2 ) = g ( x3 )
⎪
⎨ ....
⎪ f (x ) = g(x )
n −1
n
⎪
⎪⎩ f ( x n ) = g ( x1 )
NÕu hai hµm sè f vµ g cïng t¨ng trªn tËp A vµ

( x1 , x2 ..., xn )

lµ nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh , trong

®ã xi ∈ A, ∀i = 1, 2,..., n th× x1 = x2 = ... = xn .
Chøng minh :
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö : x1 = min { x1 , x2 ..., x n } .

Lóc ®ã ta cã : x1 ≤ x2 ⇒ f ( x1 ) ≤ f ( x2 ) ⇒ g ( x2 ) ≤ g ( x3 ) ⇒ x2 ≤ x3 ... ⇒ x n ≤ x1 .
VËy : x1 ≤ x2 ≤ .... ≤ xn ≤ x1
Tõ ®ã suy ra : x1 = x2 = ... = xn .
1

" Bµi 2.

⎧⎛ 1 ⎞2 x + x
⎪⎜ ⎟
=y
⎪⎝ 4 ⎠
⎪
2 y3 + y 2
⎪⎛ 1 ⎞
Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh : ⎨ ⎜ ⎟
=z
⎪⎝ 4 ⎠
2 z3 + z 2
⎪
1
⎛
⎞
⎪
=x
⎪ ⎜⎝ 4 ⎟⎠
⎩
3

Gi¶i:

2

V× vÕ tr¸i cña c¸c ph−¬ng tr×nh trong hÖ ®Òu d−¬ng nªn hÖ chØ cã nghiÖm : x, y, z > 0 .
2 t3 +t2

⎛1⎞
XÐt hµm sè : f ( t ) = ⎜ ⎟
, ta cã : f' ( t ) = − ( 2 ln 4 ) 3t 2 + t
4
⎝ ⎠
VËy hµm sè f ( t ) nghÞch biÕn trªn kho¶ng ( 0; + ∞ ) .

(

)

⎛1⎞
.⎜ ⎟
⎝4⎠

2 t3 +t2

< 0, ∀t > 0 .

Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t, gi¶ sö : x = min { x, y, z} . Lóc ®ã :
x ≤ y ⇒ f ( x) ≥ f ( y) ⇒ y ≥ z ⇒ f ( y) ≤ f (z) ⇒ z ≤ x ⇒ x = z ⇒ f ( x ) = f (z) ⇒ y = x .

1
.
2
" Bµi to¸n tæng qu¸t 2 . XÐt hÖ ph−¬ng tr×nh cã d¹ng (víi n lÎ ):

VËy hÖ ph−¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt : x = y = z =

⎧ f ( x1 ) = g ( x2 )
⎪
⎪ f ( x 2 ) = g ( x3 )
⎪
⎨ ....
⎪ f (x ) = g(x )
n −1
n
⎪
⎪⎩ f ( x n ) = g ( x1 )
NÕu hµm sè f gi¶m trªn tËp A , g t¨ng trªn A vµ ( x1 , x2 ..., x n ) lµ nghiÖm cña hÖ ph−¬ng tr×nh , trong
®ã xi ∈ A, ∀i = 1, 2,..., n th× x1 = x2 = ... = xn víi n...
1
HÖ ph¬ng tr×nh
I. HÖ ph¬ng tr×nh d¹ng ho¸n vÞ vßng quanh.
" Bµi 1. ( §Ò thi HSG quèc gia n¨m 1994 )
Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh :
()
()
()
32
32
32
33ln 1
33ln 1
33ln 1
x
xxxy
y
yyyz
zz zz x
+
−+ + =
+
−+ + =
+
−+ + =
Gi¶i :
XÐt hµm sè :
()
(
)
32
f33ln1tt t tt=++ +
Ta cã :
()
2
2
2
21
f' 3 1 0, R
1
t
tt x
tt
=++ >
−+
VËy hµm sè
()
f t
®ång biÕn trªn R. Ta viÕt l¹i hÖ ph¬ng tr×nh nh sau :
()
()
()
f
f
f
x
y
y
z
zx
=
=
=
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t, gi¶ sö :
{
}
min , ,
xyz=
. Lóc ®ã :
() ()
(
)
(
)
f f f f
x
yxyyzyzzx≤⇒ ≤ ⇒. Hay :
x
yzx
≤≤
x
yz⇒==
Víi :
x
yz==
, xÐt ph¬ng tr×nh :
(
)
32
23ln 10xx xx
+
−+ + =
Do hµm sè :
()
(
)
32
23ln 1xx x xx
ϕ
=++ + ®ång biÕn trªn R nªn pt cã nghiÖm duy nhÊt : 1x
=
.
VËy hÖ ph¬ng tr×nh cã nghiÖm duy nhÊt :
1
x
yz
=
==.
" Bµi to¸n tæng qu¸t 1 . XÐt hÖ ph¬ng tr×nh cã d¹ng :
(
)
(
)
() ()
()()
() ()
12
23
1
1
fg
fg
....
fg
fg
nn
n
xx
xx
xx
xx
=
=
=
=
NÕu hai hµm sè fg cïng t¨ng trªn tËp A vµ
(
)
12
, ...,
n
x
xx lµ nghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh , trong
®ã , 1,2,...,
i
x
Ai n∈∀= th×
12
...
n
x
xx
=
==.
Chøng minh :
Kh«ng mÊt tÝnh tæng qu¸t gi¶ sö :
{
}
112
min , ...,
n
x
xx x= .
Lóc ®ã ta cã :
()
(
)
(
)
(
)
12 1 2 2 3 23 1
f f g g ...
n
x
xx x xxxxxx≤⇒ ⇒≤ .
VËy :
12 1
....
n
x
xxx≤≤≤≤
Tõ ®ã suy ra :
12
...
n
x
xx===.
Th¸ng 08 – 2007...Ph¹m Kim Chung
Hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ phương trình - Người đăng: mylinh1551
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hệ phương trình 9 10 440