Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình

Được đăng lên bởi trantuyet3797
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*Giới thiệu cấu trúc:
A. Các dạng hệ phương trình cơ bản:
I.hệ phương trình bậc 2:
I.1: hệ đối xứng loại 1
I.1.1:Lý thuyết
I.1.2:Bài tập áp dụng

I.2: hệ đối xứng loại 2:
I.2.1:Lý thuyết
I.2.2:Bài tập áp dụng

II.Hệ đẳng cấp
II.1:Lý thuyết
II.2:Bài tập áp dụng.

B.Các cách giải hệ phương trình:
I.phương pháp biến đổi tương đương:
I.1:Lý thuyết:
Loại 1
Loại 2
Loại 3
I.2: Bài tập áp dụng:
I.2.1:Bài tập áp dụng cho loại 1
I.2.2:Bài tập áp dụng cho loại 2
I.2.3:Bài tập áp dụng cho loại 3

II. phương pháp đặt ẩn phụ:
II.1:Lý thuyết
II.2:Bài tập áp dụng

III. phương pháp hàm số:
III.1:Lý thuyết:
Loại 1
Loại 2
III.2:Bài tập áp dụng:
III.2.1:Bài tập áp dụng cho loại 1
III.2.2:Bài tập áp dụng cho loại 2

IV. phương pháp đánh giá

C.tuyển tập các bài toán hay và khó

**Lịch phân công công việc của tổ
STT Họ và tên
1
Nguyễn Thị Quỳnh Ái
2

Lê Lam Anh

3

Nguyễn Tiến Duy

4

Nguyễn Thị Yến Giang

5

Văn Thị Linh Hà

6

Trần Trung Hiếu

7

Nguyễn Đức Lâm

8

Nguyễn Thị Phương Thảo A

9

Nguyễn Thị Phương Thảo B

Công việc đảm nhiệm
B.Các cách giải hệ phương trình/Phương
pháp đánh giá & C.Tuyển tập các bài toán
hay và khó
B.Các cách giải hệ phương trình/Phương
pháp biến đổi tương đương & đặt ẩn phụ,
C.Tuyển tập các bài toán hay và khó
A.Các dạng hệ phương trình cơ bản/I.Hệ
bậc hai/I.2.Hệ đối xứng loại 2 & C.Tuyển
tập các bài toán hay và khó
A.Các dạng hệ phương trình cơ bản/I.Hệ
bậc hai/I.1.Hệ đối xứng loại 1 & C.Tuyển
tập các bài toán hay và khó
A.Các dạng hệ phương trình cơ bản/I.Hệ
bậc hai(đối xứng loại 1,2);II.Hệ đẳng cấp &
B.Các cách giải hệ phương trình & C.Tuyển
tập các bài toán hay và khó
A.Các dạng hệ phương trình cơ bản/I.Hệ
bậc hai/I.2:Hệ đối xứng loại 2;II.Hệ đẳng
cấp & C.Tuyển tập các bài toán hay và khó
B.Các cách giải hệ phương trình/Phương
pháp đặt ẩn phụ & C.Tuyển tập các bài toán
hay và khó
A.Các dạng hệ phương trình cơ bản/II.Hệ
đẳng cấp & C.Tuyển tập các bài toán hay và
khó
A.Các dạng hệ phương trình/I.Hệ bậc
hai/I.1.Hệ đối xứng loại 1 & C.Tuyển tập
các bài toán hay và khó

***Chuyên đề:Hệ phương trình
A.Các hệ dạng hệ phương trình cơ bản:
I.hệ phương trình bậc 2:
I.1: hệ đối xứng loại 1:
I.1.1:Lý thuyết:Cách giải của hệ pt đối xứng loại 1 là biến đổi các pt của hệ để đưa
về đặt ẩn phụ theo tổng và tích các biến dưới dạng định Lý viet
I.1.2: Bài tập áp dụng:
Bài 1 : Giải hệ phương trình
 x 2  xy  y 2  4

 x  xy  y  2
 u 2  t  4(1)
 u  t  2(2)

Lời giải:Đặt x+y =u và xy = t  

Từ (2)  t = 2 – u thế vào (1) ta có : u 2  u  6  ...
*Giới thiệu cấu trúc:
A. Các dạng hệ phương trình cơ bản:
I.hệ phương trình bậc 2:
I.1: hệ đối xứng loại 1
I.1.1:Lý thuyết
I.1.2:Bài tập áp dụng
I.2: hệ đối xứng loại 2:
I.2.1:Lý thuyết
I.2.2:Bài tập áp dụng
II.Hệ đẳng cấp
II.1:Lý thuyết
II.2:Bài tập áp dụng.
B.Các cách giải hệ phương trình:
I.phương pháp biến đổi tương đương:
I.1:Lý thuyết:
Loại 1
Loại 2
Loại 3
I.2: Bài tập áp dụng:
I.2.1:Bài tập áp dụng cho loại 1
I.2.2:Bài tập áp dụng cho loại 2
I.2.3:Bài tập áp dụng cho loại 3
II. phương pháp đặt ẩn phụ:
II.1:Lý thuyết
II.2:Bài tập áp dụng
III. phương pháp hàm số:
III.1:Lý thuyết:
Loại 1
Loại 2
III.2:Bài tập áp dụng:
III.2.1:Bài tập áp dụng cho loại 1
III.2.2:Bài tập áp dụng cho loại 2
IV. phương pháp đánh giá
C.tuyển tập các bài toán hay và khó
Hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ phương trình - Người đăng: trantuyet3797
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Hệ phương trình 9 10 341