Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Phương Trình

Được đăng lên bởi nghiahurricane
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi ĐHQG Hà Nội: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn)

PT –HPT –BPT

HỆ PHƯƠNG TRÌNH
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: NGUYỄN BÁ TUẤN
I. Hệ phương trình, hệ bất phương trình đưa về dạng bậc nhất hoặc bậc hai

3 x  2 y  1
Câu 1. Hệ phương trình 
có tập nghiệm là :
 x  2 y  3
(A). (1: 2)

(B). (1; 4)



(C). (1; 2



(D). .

3x  4 y  3z  9

Câu 2. Hệ phương trình :  x  2 y  5 z  13 có nghiệm (x,z,y) là:
2 x  3 y  4 z  17

A) (2,3, 1)

B) (2, 3, 1)

C) (2,1, 3)

D) (2, 1,3)

2 3
1
 x2  y 2  2

Câu 3. Cho hệ phương trình 
. Tìm kết luận đúng
 5  3  43
 x 2 2 y 2
8

A. Hệ phương trình vô nghiệm

B. Hệ phương trình có một nghiệm

C. Hệ phương trình có hai nghiệm

D. Hệ phương trình có vô số nghiệm

 x 2 y 3 z  4

Câu 4. Cho hệ phương trình 3 x  2 y  z  m . Để hệ có nghiệm là

 x  y  z  m  2
A.m=0

B.m=-1

C.m=1

 25 16 1 
 , ,  thì m bằng:
 36 9 36 

D.kết quả khác

 4x  3
 2 x  5  6
Câu 5. Hệ bất phương trình : 
có nghiệm là :
x

1

2
 x  3
A) 3  x 

5
2

B)

5
33
x
2
8

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

C) 7  x  3

D) 3  x 

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

33
8

- Trang | 1 -

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học Luyện thi ĐHQG Hà Nội: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn)

PT –HPT –BPT

mx  y  m  1
Câu 6. Xác định m để hệ phương trình có nghiệm 
 x  my  m  2
A.m  0

B.m  1

C.m  2

Câu 7. Xác định m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
1
(A). m  .
5

D.m  1



( m 1) x  my 1
2 x 3 y 5

(C). m  2;

(B). m  1;

(D). m  2.

x  y  0
Câu 8. Xác định m để hệ phương trình 
vô nghiệm.
mx  y  m  1
(A). m  1;

(C). m  2;

(B). m  1;

(D). m  2.


2 x  3 y  5
Câu 9. Xác định m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm: 

 m  1 x   m  3 y  m  7

(A). m  1;

(B). m  2;

(C). m  3;

(D). Không có m .

mx  y  4
Câu 10. Cho hệ phương trình: 
 x  my  2
Hệ luôn luôn có nghiệm m và hệ thức giữa x và y độc lập đối với tham số m là :
A) x2  y 2  2 x  4 y  0

B) x2  y 2  2 x  4 y  0

C) x2  y 2  2 x  4 y  0

D) x2  y 2  2 x  4 y  0

mx  (m  1) y  3m

Câu 11. Cho hệ phương trình  x  2my  m  2
x  2 y  4

Để hệ phương trình có nghiệm, giá trị thích hợp của tham số m là :
A) m 

5
2

B) m  

5
2

C) m 

2
5

D) m  

2
5

II. Hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ, logarit
x y

 3 2 ...
Hocmai.vn Website hc trc tuyến s 1 ti Vit Nam
Khóa hc Luyn thi ĐHQG Hà Nội: Môn Toán (Thy Nguyn Bá Tun)
PT HPT BPT
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
I. H phương trình, hệ bất phương trình đưa về dng bc nht hoc bc hai
Câu 1. H phương trình
3 2 1
23
xy
xy


có tp nghim là :
(A).
(B).
(1;4)
(C).
(1; 2
(D).
.
Câu 2. H phương trình :
3 4 3 9
2 5 13
2 3 4 17
x y z
x y z
x y z
có nghim (x,z,y) là:
A)
( 2,3, 1)
B)
(2, 3, 1)
C)
(2,1, 3)
D)
( 2, 1,3)
Câu 3. Cho h phương trình
22
22
1 2 3
2
5 3 43
28
xy
xy



. Tìm kết luận đúng
A. H phương trình vô nghiệm B. H phương trình có một nghim
C. H phương trình có hai nghiệm D. H phương trình có vô số nghim
Câu 4. Cho h phương trình
2 3 4
32
2
x y z
x y z m
x y z m
. Để h có nghim là
25 16 1
,,
36 9 36



thì m bng:
A.m=0 B.m=-1 C.m=1 D.kết qu khác
Câu 5. H bất phương trình :
43
6
25
1
2
3
x
x
x
x
có nghim là :
A)
5
3
2
x
B)
5 33
28
x
C)
73x
D)
33
3
8
x
H PHƯƠNG TRÌNH
ĐÁP ÁN BÀI TẬP T LUYN
Giáo viên: NGUYN BÁ TUN
Hệ Phương Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Phương Trình - Người đăng: nghiahurricane
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ Phương Trình 9 10 362