Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Phương Trình

Được đăng lên bởi nguyenhoanglong311
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI SỐ:

HỆ PHƯƠNG TRÌNH + HƯỚNG DẪN GIẢI
( CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC : 2002 – 2013 )
------------------------------------------------------

Giải các hệ phương trình sau :




3

1.

x y 

 x  y






x y
x y2

(B-2002 )

y2  2
x2
x2  2
3x 
y2

1
1
 x  x  y  y
3. 
 2 y  x3  1


 3y 



4.




(B-2003). 7.



5
2
3
2
 x  y  x y  xy  xy   4


9.

 x 4  y 2  xy (1  2 x)   5

4
 xy  x  y  x 2  2 y 2

11. 

 x 2 y  y x  1  2 x  2 y

(A-2008)

10.

(D-2008)

12.

 x  y  xy  3


x 1  y 1  4


(A-2003)

( x, y  IR) (A-2006)

4
3
2 2
 x  2 x y  x y  2 x  9
 2
 x  2 xy  6 x  6

 xy  x  1  7 y


2 2
2
 x y  xy  1  13 y

 x ( x  y  1)  3  0
 (4 x 2  1) x  ( y  3) 5  2 y  0

13. 
(D-2009)
14.
5

2
2
2
 4 x  y  2 3  4 x  7
 ( x  y )  x 2  1  0
2
2
3
 5 x y  4 xy  3 y  2( x  y )  0
x, y  IR
16. 
2
2
2
 xy ( x  y )  2  ( x  y )

(B-2008).

(B-2009).

(A-2010).

 x 3  3 x 2  9 x  22  y 3  3 y 2 - 9 y
 2 x 3  x 2 y  x 2  y 2  2 xy  y  0

x, y  IR ( D-2012)
17.  2
(
A-2012)
18.

1
2
xy

x

2

0
x

y

x

y




2
 x  1  4 x  1  y 4  2  y
(1)
x,y  IR (A-2013)
19. 
2
2
x

2
x
(
y

1)

y

6
y

1

0
(2)

 2 x 2  y 2  3xy  3 x  2 y  1  0
(1)
x,y  IR (B – 2013).
20. 
2
2
 4 x  y  x  4  2 x  1  x  4 y (2)
………………………….

HẾT ………………………

HƯỚNG DẪN GIẢI:
--------***------

3



1.

x y 

 x  y



x y

(1)

x y2

(2)

(B-2002 ).

(1)  ( x  y ) 2  ( x  y )3
 x y 0
 x y 0

 x y
 x  y 1



ĐK : 

--------------------------------



1
1
 x  x  y  y
3. 
 2 y  x3  1

ĐK :

(1)

(A-2003)

(2)
f ( x)  x 

xy  0 . Đặt :

1
x

 f / ( x)  1 
 f(x)

1
0
x  0
x2
tăng x  0 .

(1)  f ( x)  f ( y )
x y
--------



y 2
(1)
x2
x2  2
3x 
(2)
y2
 x0
Hệ đã cho tương đương :

 y0

 3y 



4.




ĐK:

2

 3 x 2 y  y 2  2

 3x 2 y  y 2  2



2
2
 3 y x  x  2

 3x y  y  2
 ( x  y )( x  y  3xy )  0



2

(B-2003).

2


   x y
  x  y  xy  0
 
------------------------------

7.

 x  y  xy  3


x 1  y 1  4


( x, y  ¡ )

 x  y  3  xy




x 1  y 1  4

(1)
(2)

(A-2006)

ĐK :

 x  1
 y  1
 x0



 y0
 xy  0
 x  y  3

x y
 x y 6
(*)
2
(2)  42  (12  12 )( x  1  y  1)
( B-C-S).
 x+y  6
(**)
Từ (*) và (**) ta được : x + y = 6
(1)  x  y  3 

( thỏa điều kiện Cô-Si)

...
Đ Ạ I S Ố : HỆ PHƯƠNG TRÌNH + HƯỚNG DẪN GIẢI
( CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC : 2002 – 2013 )
------------------------------------------------------
Giải các hệ phương trình sau :
1.
3
2
x y x y
x y x y
(B-2002 ) 3.
3
1 1
2 1
x y
x y
y x
(A-2003)
4.
2
2
2
2
2
3
2
3
y
y
x
x
x
y
(B-2003). 7.
3
( , IR)
1 1 4
x y xy
x y
x y
(A-2006)
9.
2 3 2
4 2
5
4
5
(1 2 )
4
x y x y xy xy
x y xy x
 
(A-2008) 10.
4 3 2 2
2
2 2 9
2 6 6
x x y x y x
x xy x
(B-2008).
11.
2 2
2
2 1 2 2
xy x y x y
x y y x x y
(D-2008) 12.
2 2 2
1 7
1 13
xy x y
x y xy y
(B-2009).
13.
(D-2009) 14.
2
2 2
(4 1) ( 3) 5 2 0
4 2 3 4 7
x x y y
x y x
(A-2010).
16.
2 2 3
2 2 2
5 4 3 2( ) 0
, IR
( ) 2 ( )
x y xy y x y
x y
xy x y x y
17.
3 2 3 2
2 2
3 9 22 3 - 9
1
2
x x x y y y
x y x y
( A-2012) 18.
3 2 2 2
2 2 0
,
2 0
x x y x y xy y
x y IR
xy x
( D-2012)
19.
4
4
2 2
1 1 2 (1)
x,y IR
2 ( 1) 6 1 0 (2)
x x y y
x x y y y
(A-2013)
20.
2 2
2 2
2 3 3 2 1 0 (1)
x,y IR
4 4 2 1 4 (2)
x y xy x y
x y x x x y
(B – 2013).
…………………………. HẾT ………………………
Hệ Phương Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Phương Trình - Người đăng: nguyenhoanglong311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hệ Phương Trình 9 10 503