Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình đại số

Được đăng lên bởi nganha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà 2 :

HEÄ PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA

I. Heä phöông trình baäc nhaát nhieàu aån
1. Heä phöông trình baäc nhaát hai aån

⎧a1 x + b1 y = c1
⎨
⎩a2 x + b2 y = c2

a. Daïng :

(1)

Caùch giaûi ñaõ bieát: Pheùp theá, pheùp coäng ...
b. Giaûi vaø bieän luaän phöông trình : Quy trình giaûi vaø bieän luaän
Böôùc 1: Tính caùc ñònh thöùc :
a1 b1
= a1b2 − a 2 b1
• D=
(goïi laø ñònh thöùc cuûa heä)
a 2 b2
•

Dx =

c1
c2

b1
= c1b2 − c 2 b1
b2

(goïi laø ñònh thöùc cuûa x)

•

Dy =

a1
a2

c1
= a1c 2 − a 2 c1
c2

(goïi laø ñònh thöùc cuûa y)

Böôùc 2: Bieän luaän

•

Dx
⎧
⎪⎪ x = D
Neáu D ≠ 0 thì heä coù nghieäm duy nhaát ⎨
⎪ y = Dy
⎪⎩
D
Neáu D = 0 vaø D x ≠ 0 hoaëc D y ≠ 0 thì heä voâ nghieäm

•

Neáu D = Dx = Dy = 0 thì heä coù voâ soá nghieäm hoaëc voâ nghieäm

•

YÙ nghóa hình hoïc:

Giaû söû (d1) laø ñöôøng thaúng a1x + b1y = c1
(d2) laø ñöôøng thaúng a2x + b2y = c2
Khi ñoù:
1. Heä (I) coù nghieäm duy nhaát ⇔ (d1) vaø (d2) caét nhau
⇔ (d1) vaø (d2) song song vôùi nhau
2. Heä (I) voâ nghieäm
3. Heä (I) coù voâ soá nghieäm
⇔ (d1) vaø (d2) truøng nhau

AÙp duïng:

⎧5 x − 2 y = −9
Ví duï1: Giaûi heä phöông trình: ⎨
⎩4 x + 3 y = 2
⎧mx + y = m + 1
Ví duï 2: Giaûi vaø bieän luaän heä phöông trình : ⎨
⎩ x + my = 2
⎧mx + 2 y = 3
Ví duï 3: Cho heä phöông trình :
⎨
⎩ x + my = 1
9

Xaùc ñònh taát caû caùc giaù trò cuûa tham soá m ñeå heä coù nghieäm duy nhaát (x;y) thoûa x >1 vaø y > 0
( − 2 < m < 0)
⎧mx + 4 y = m + 2
Ví duï 4: Vôùi giaù trò nguyeân naøo cuûa tham soá m heä phöông trình ⎨
coù nghieäm duy nhaát
⎩ x + my = m
(x;y) vôùi x, y laø caùc soá nguyeân.
II. Heä phöông trình baäc hai hai aån:
1. Heä goàm moät phöông trình baäc nhaát vaø moät phöông trình baäc hai hai aån:
⎧x + 2 y = 5
Ví duï : Giaûi heä: ⎨ 2
2
⎩ x + 2 y − 2 xy = 5

( m = −1 ∨ m = −3 )

Caùch giaûi: Giaûi baèng pheùp theá
2. Heä phöông trình ñoái xöùng :
1. Heä phöông trình ñoái xöùng loaïi I:
a.Ñònh nghóa: Ñoù laø heä chöùa hai aån x,y maø khi ta thay ñoåi vai troø x,y cho nhau
thì heä phöông trình khoâng thay ñoåi.
b.Caùch giaûi:
Böôùc 1: Ñaët x+y=S vaø xy=P vôùi S 2 ≥ 4 P ta ñöa heä veà heä môùi chöùa hai aån S,P.
Böôùc 2: Giaûi heä môùi tìm S,P . Choïn S,P thoaû maõn S 2 ≥ 4 P .
Böôùc 3: Vôùi S,P tìm ñöôïc thì x,y laø nghieäm cuûa phöông trình :
X 2 − SX + P = 0 ( ñònh lyù Vieùt ñaûo ).
Chuù yù: Do tính ñoái xöùng, cho neân neáu (x0;y0) laø nghieäm cuûa heä thì (y0;x0) cuõng laø nghieäm cuûa heä
AÙp duïng:
Ví du 1ï: Giaûi caùc heä phöông trình sau :
⎧ x 2 + y 2 = 13
⎧ x 2 + ...
Chuyeân ñeà 2 : HEÄ PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
I. Heä phöông trình baäc nhaát nhieàu aån
1. Heä phöông trình baäc nhaát hai aån
a. Daïng :
(1)
111
22
2
ax by c
ax by c
+=
+=
Caùch giaûi ñaõ bieát: Pheùp theá, pheùp coäng ...
b. Giaûi vaø bieän luaän phöông trình : Quy trình giaûi vaø bieän luaän
Böôùc 1: Tính caùc ñònh thöùc :
1221
22
11
baba
ba
ba
D ==
(goïi laø ñònh thöùc cuûa heä)
1221
22
11
bcbc
bc
bc
D
x
==
(goïi laø ñònh thöùc cuûa x)
1221
22
11
caca
ca
ca
D
y
==
(goïi laø ñònh thöùc cuûa y)
Böôùc 2: Bieän luaän
Neáu thì heä coù nghieäm duy nhaát
0D
=
=
D
D
y
D
D
x
y
x
Neáu D = 0 vaø 0
x
D hoaëc
0
y
D
thì heä voâ nghieäm
Neáu D = D
x
= D
y
= 0 thì heä coù voâ soá nghieäm hoaëc voâ nghieäm
YÙ nghóa hình hoïc: Giaû söû (d
1
) laø ñöôøng thaúng a
1
x + b
1
y = c
1
(d
2
) laø ñöôøng thaúng a
2
x + b
2
y = c
2
Khi ñoù:
1. Heä (I) coù nghieäm duy nhaát
(d
1
) vaø (d
2
) caét nhau
2. Heä (I) voâ nghieäm
(d
1
) vaø (d
2
) song song vôùi nhau
3. Heä (I) coù voâ soá nghieäm
(d
1
) vaø (d
2
) truøng nhau
AÙp duïng:
Ví duï1: Giaûi heä phöông trình:
=+
=
234
925
yx
yx
Ví duï 2: Giaûi vaø bieän luaän heä phöông trình :
=+
+=+
2
1
myx
mymx
Ví duï 3: Cho heä phöông trình :
=+
=+
1
32
myx
ymx
9
Hệ phương trình đại số - Trang 2
Hệ phương trình đại số - Người đăng: nganha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ phương trình đại số 9 10 605