Ktl-icon-tai-lieu

He phương trinh không mẫu mực

Được đăng lên bởi thaonguyenxanh-nguyen3-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ phương trình không mẫu mực

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
KHÔNG MẪU MỰC
I. MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GẶP
Một số hệ phương trình được học trong chương trình phổ thông có phương pháp
giải rõ ràng, học sinh chỉ cần nhớ thuật giải, rèn luyện các kĩ năng biến đổi, tính
toán là có thể làm được. Thực chất các hệ phương trình này ta gặp rất nhiều ở cả
THCS và THPT, không riêng bộ môn toán mà cả môn lí, môn hóa,… Một lần nữa
ta nhắc lại các dạng hệ phương trình như vậy.
1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
ax + by = c
a) Định nghĩa: Là hệ phương trình có dạng 
, trong đó x, y là ẩn.
a ' x + b ' y = c '
b) Cách giải: Với hệ này ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau như: Phương pháp
thế, phương pháp cộng, sử dụng đồ thị, sử dụng máy tính cầm tay, tính định thức,
đặt ẩn phụ,…
2. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn
a1x + b1 y + c1z = d1

a) Định nghĩa: Là hệ phương trình có dạng a2 x + b2 y + c2 z = d 2 , trong đó x, y, z là
a x + b y + c z = d
3
3
3
 3
ẩn.
b) Cách giải: Với hệ này ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau như: Phương pháp
thế, phương pháp cộng, sử dụng máy tính cầm tay, tính định thức, phương pháp
khử Gauss,…
3. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình khác
ax + by + c = 0
a) Định nghĩa: Là hệ phương trình có dạng 
, trong đó x, y là ẩn còn
 f ( x, y ) = 0
f(x,y) là biểu thức hai biến x, y.
b) Cách giải: Sử dụng phương pháp thế.
4. Hệ đối xứng loại 1
a) Định nghĩa: Là hệ mà khi ta đổi vai trò của hai ẩn cho nhau trong mỗi phương trình,
từng phương trình đó không thay đổi.
b) Cách giải: Biến đổi tương đương làm xuất hiện tổng và tích của các nghiệm rồi đặt
tổng bằng S, tích bằng P ( S 2 ≥ P ). Thông thường sau bước này ta được một hệ đơn
giản.
5. Hệ đối xứng loại 2
a) Định nghĩa: Là hệ mà khi ta đổi vai trò của hai ẩn cho nhau trong mỗi phương trình,
phương trình này biến thành phương trình kia.
b) Cách giải: Trừ vế cho vế làm xuất hiện nhân tử chung x-y rồi đưa hệ đã cho về hai
hệ mới đơn giản hơn.
6. Hệ đẳng cấp
 f1 ( x; y ) = f 2 ( x; y )
a) Định nghĩa: Là hệ có dạng 
, ở đó fi ( x; y ) & gi ( x; y ) là các đa
g
(
x
;
y
)
=
g
(
x
;
y
)
 1
2
thức đẳng cấp hai biến và cùng bậc.
-1-

Hệ phương trình không mẫu mực
b) Cách giải: Xét riêng x=0. Nếu x khác 0 thì ta đặt y=kx rồi nhận xét và chia về cho
vế ta được phương trình một ẩn k. Tìm được k ta tìm được x và y.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC
1. Phương pháp biến đổi tương đương
Một số kĩ năng thường áp dụng như phân tích thành tích...
Hệ phương trình không mẫu mực
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
KHÔNG MẪU MỰC
I. MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GẶP
Một s hệ phương trình được học trong chương trình phổ thông phương pháp
giải ràng, học sinh chỉ cần nhớ thuật giải, rèn luyện c năng biến đổi, tính
toán thể làm được. Thực chất các hệ phương trình này ta gặp rất nhiều cả
THCS và THPT, không riêng bộ môn toán mà cả môn lí, môn hóa,… Một lần nữa
ta nhắc lại các dạng hệ phương trình như vậy.
1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Định nghĩa: Là hệ phương trình có dạng
' ' '
ax by c
a x b y c
+ =
+ =
, trong đó x, y là ẩn.
b) Cách giải: Với hệ này ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau như: Phương pháp
thế, phương pháp cộng, sử dụng đồ thị, sử dụng máy tính cầm tay, tính định thức,
đặt ẩn phụ,…
2. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn
a) Định nghĩa: hệ phương trình dạng
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
a x b y c z d
a x b y c z d
a x b y c z d
+ + =
+ + =
+ + =
, trong đó x, y, z
ẩn.
b) Cách giải: Với hệ này ta có thể giải bằng nhiều cách khác nhau như: Phương pháp
thế, phương pháp cộng, sử dụng máy tính cầm tay, tính định thức, phương pháp
khử Gauss,…
3. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình khác
a) Định nghĩa: Là hệ phương trình có dạng
0
( , ) 0
ax by c
f x y
+ + =
=
, trong đó x, y là ẩn còn
f(x,y) là biểu thức hai biến x, y.
b) Cách giải: Sử dụng phương pháp thế.
4. Hệ đối xứng loại 1
a) Định nghĩa: Là hệ mà khi ta đổi vai trò của hai ẩn cho nhau trong mỗi phương trình,
từng phương trình đó không thay đổi.
b) Cách giải: Biến đổi tương đương làm xuất hiện tổng và tích của các nghiệm rồi đặt
tổng bằng S, tích bằng P (
2
S P
). Thông thường sau bước này ta được một hệ đơn
giản.
5. Hệ đối xứng loại 2
a) Định nghĩa: Là hệ mà khi ta đổi vai trò của hai ẩn cho nhau trong mỗi phương trình,
phương trình này biến thành phương trình kia.
b) Cách giải: Trừ vế cho vế làm xuất hiện nhân tử chung x-y rồi đưa hệ đã cho về hai
hệ mới đơn giản hơn.
6. Hệ đẳng cấp
a) Định nghĩa: Là hệ có dạng
1 2
1 2
( ; ) ( ; )
( ; ) ( ; )
f x y f x y
g x y g x y
=
=
, ở đó
( ; ) & ( ; )
i i
f x y g x y
là các đa
thức đẳng cấp hai biến và cùng bậc.
- 1 -
He phương trinh không mẫu mực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
He phương trinh không mẫu mực - Người đăng: thaonguyenxanh-nguyen3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
He phương trinh không mẫu mực 9 10 997