Ktl-icon-tai-lieu

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
ìï x + y = 1
ï
Bài 1. (D 04) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm: íï
ïïî x x + y y = 1- 3m
ìï x - 1 + 2 - y = 1
ï
Bài 2. (B 05) Giải hệ phương trình: íï
2
3
ïïî 3log9 (9x ) - log3 y = 3
ìï x + y - xy = 3
ï
Bài 3. (A 06) Giải hệ phương trình: íï
ïïî x +1 + y +1 = 4

Bài 4. (D 06) Chứng minh rằng với mọi a > 0 hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
ìï e x - e y = ln(1 + x) - ln(1 + y)
ïí
ïï y - x = a
î
ìï
1
1
ïï x + + y + = 5
ï
x
y
Bài 5. (D 07) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm thực: ïíï
ïï x 3 + 1 + y3 + 1 = 15m - 10
ïï
x3
y3
î
ìï 2
5
ïï x + y + x 3 y + xy 2 + xy =ï
4
Bài 6. (A 08) Giải hệ phương trình: íï
(với x, y là các số thực)
ïï x 4 + y 2 + xy(1 + 2x) =- 5
ïïî
4
ìï x 4 + 2x 3 y + x 2 y 2 = 2x + 9
ï
Bài 7. (B 08) Giải hệ phương trình: íï 2
(với x, y là các số thực)
ïïî x + 2xy = 6x + 6
ïìï xy + x + y = x 2 - 2y 2
Bài 8. (D 08) Giải hệ phương trình: íï
(với x, y là các số thực)
ïïî x 2y - y x - 1 = 2x - 2y
ìï log (x 2 + y 2 ) = 1 + log (xy)
2
2
Bài 9. (A 09 – NC) Giải hệ phương trình: ïíï x 2 - xy+y2
(với x, y là các số thực)
ïïî 3
= 81
ìï xy + x +1 = 7y
Bài 10. (B 09) Giải hệ phương trình: ïíï 2 2
(với x, y là các số thực)
2
ïî x y + xy +1 = 13y
ìï x(x + y +1) - 3 = 0
ïï
5
Bài 11. (D 09) Giải hệ phương trình: íï
(với x, y là các số thực)
2
ïï (x + y) - 2 +1 = 0
x
î

Bài 12. (A 10) Giải hệ phương trình:
ìï (4x 2 +1)x + (y - 3) 5 - 2y = 0
ï
í 2
ïï 4x + y 2 + 2 3 - 4y = 7
ïî

(với x, y là các số thực)

ìï log 2 (3y - 1) = x
Bài 13. (B 10 – NC) Giải hệ phương trình: ïíï x
x
2

(với x, y là các số thực)

ïî 4 + 2 = 3y
ìï x 2 - 4x + y + 2 = 0
Bài 14. (D 10 – NC) Giải hệ phương trình: ïíï
(với x, y là các số thực)
ïïî 2 log 2 (x - 2) - log 2 y = 0
Bài 15. (CĐ 10) Giải hệ phươ 2(cos x  3 sin x) cos x  cos x  3 sin x  1 ng trình:
ìï 2 2x + y = 3 - 2x - y
ï
í 2
(với x, y là các số thực)
ïï x - 2xy - y 2 = 2
ïî

ìï 5x 2 y - 4xy 2 + 3y3 - 2(x + y) = 0
ï
Bài 16. (A 11) Giải hệ phương trình: íï
2
2
2
ïïî xy(x + y ) + 2 = (x + y)

(với x, y là các số thực)

Bài 17. (AA1 12) Giải hệ phương trình:
ìï x 3 - 3x 2 - 9x + 22 = y3 + 3y 2 - 9y
ïï
í 2
ïï x + y 2 - x + y = 1
ïïî
2

(với x, y là các số thực)
ì

ï xy + x - 2 = 0
Bài 18. (D 12) Giải hệ phương trình: ïíï 3
2
2

2
ïî 2x - x y + x + y - 2xy - y = 0

(với x, y là các số thực)

Bài 19. (AA1 13) Giải hệ phương trình:
ìï
ïï x +1 + 4 x - 1 - y 4 + 2 = y
í
ïï x 2 + 2x(y - 1) + y 2 - 6y +1 = 0
ïî

(với x, y là các số thực)

ìï xy - 3y +1 = 0
Bài 20. (CĐ 13)...
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
Bài 1. (D 04) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm:
x y 1
x x y y 1 3m
ì
ï
+ =
ï
ï
í
ï
+ = -
ï
ï
î
Bài 2. (B 05) Giải hệ phương trình:
2 3
9 3
x 1 2 y 1
3log (9x ) log y 3
ì
ï
- + - =
ï
ï
í
ï
- =
ï
ï
î
Bài 3. (A 06) Giải hệ phương trình:
x y xy 3
x 1 y 1 4
ì
ï
+ - =
ï
ï
í
ï
+ + + =
ï
ï
î
Bài 4. (D 06) Chứng minh rằng với mọi a > 0 hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
x y
e e ln(1 x) ln(1 y)
y x a
ì
ï
- = + - +
ï
í
ï
- =
ï
î
Bài 5. (D 07) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm thực:
3 3
3 3
1 1
x y 5
x y
1 1
x y 15m 10
x y
ì
ï
ï
+ + + =
ï
ï
ï
í
ï
ï
+ + + = -
ï
ï
ï
î
Bài 6. (A 08) Giải hệ phương trình:
2 3 2
4 2
5
x y x y xy xy
4
5
x y xy(1 2x)
4
ì
ï
ï
+ + + + =-
ï
ï
ï
í
ï
ï
+ + + =-
ï
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 7. (B 08) Giải hệ phương trình:
4 3 2 2
2
x 2x y x y 2x 9
x 2xy 6x 6
ì
ï
+ + = +
ï
ï
í
ï
+ = +
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 8. (D 08) Giải hệ phương trình:
2 2
xy x y x 2y
x 2y y x 1 2x 2y
ì
ï
+ + = -
ï
ï
í
ï
- - = -
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 9. (A 09 – NC) Giải hệ phương trình:
(với x, y là các số thực)
Bài 10. (B 09) Giải hệ phương trình:
2 2 2
xy x 1 7y
x y xy 1 13y
ì
+ + =
ï
ï
í
ï
+ + =
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 11. (D 09) Giải hệ phương trình:
2
2
x(x y 1) 3 0
5
(x y) 1 0
x
ì
+ + - =
ï
ï
ï
í
ï
+ - + =
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 12. (A 10) Giải hệ phương trình:
2
2 2
(4x 1)x (y 3) 5 2y 0
4x y 2 3 4y 7
ì
ï
+ + - - =
ï
ï
í
ï
+ + - =
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 13. (B 10 – NC) Giải hệ phương trình:
2
x x 2
log (3y 1) x
4 2 3y
ì
- =
ï
ï
í
ï
+ =
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 14. (D 10 – NC) Giải hệ phương trình:
2
2
2
x 4x y 2 0
2log (x 2) log y 0
ì
ï
- + + =
ï
ï
í
ï
- - =
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
Bài 15. (CĐ 10) Giải hệ phươ
2(cos x 3 sin x) cos x cos x 3 sin x 1
ng trình:
2 2
2 2x y 3 2x y
x 2xy y 2
ì
ï
+ = - -
ï
ï
í
ï
- - =
ï
ï
î
(với x, y là các số thực)
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG - Trang 2
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 9 10 449