Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình vi phân

Được đăng lên bởi hathithienthao
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I-

GIỚI THIỆU VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
1. Định nghĩa
Hệ n phương trình vi phân cấp 1 dạng chuẩn tắc là hệ phương trình sau:

{

d y1
=f 1 ( x , y 1 , y 2 , … , y n)
dx
d y2
=f 2 ( x , y 1 , y 2 , … , y n)
dx
… … … … … … … … … … … ..
d yn
=f n ( x , y 1 , y 2 , … , y n)
dx

(1.1)

Ở đây, x là biến số độc lập, y 1= y 1 (x) , y 2= y 2 (x) ,..., y n= y n (x ) là các
hàm phải tìm. Các hàm

fi

(i = 1, 2, …, n) xác định trong miền G của

n+1
không gian n+1 chiều R .

Hệ n hàm khả vi y 1=φ 1(x ) , y 2=φ 2( x) ,…, y n=φn (x) xác định trên
khoảng (a, b) được gọi là nghiệm của hệ (1.1) nếu với mọi x ∈ ( a ,b ) điểm
(x, φ1 ( x ) , φ 2 ( x ) , …, φn ( x ) ) ∈G và khi thay chúng vào hệ (1) thì ta được
n đồng nhất thức theo x trên (a, b)
2. Các dạng hệ phương trình vi phân thường gặp
a) Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất
 Dạng:

{

d y1
=P11 y 1 (x)+ P12 y 2 (x )+ …+ P1 n y n (x )
dx
d y2
=P21 y 1 (x)+ P22 y 2(x )+…+ P2 n y n (x)
dx
……………………………………………………
d yn
=Pn 1 y 1( x)+ Pn 2 y 2 (x )+ …+ Pnn y n (x )
dx

Trong đó các hàm Pij (x )

(1.2)

´
(i, j = 1, n ) liên tục trên khoảng (a,

b)
1.

Nếu các hàm Pij ( x )=const

´
(i, j = 1, n ) thì hệ phương trình

(1.2) được gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất hệ số
hằng. Hệ phương trình trở thành:

{

d y1
=α 11 y 1(x )+α 12 y 2 (x)+…+ α 1 n y n ( x)
dx
d y2
=α 21 y 1 (x)+α 22 y 2 (x)+…+ α 2 n y n ( x)
dx
……………………………………………………
d yn
=α n 1 y 1 (x )+ α n 2 y 2 (x)+…+ α nn y n (x)
dx

(1.2.1)

´
Với α ij (i , j=1, n) là các hằng số

Ví dụ: các hệ sau là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất hệ số
hằng








{
{

y ,=4 y−2 z
z'= y + z

{
{

dx
=−x+ y + z
dt
dy
=x− y + z
dt
dz
=x + y−z
dt

y ' =z− y
z ' =− y−3 z '

dx
=x + y
dt
dy
=−x+ 2 y + z
dt
dz
=x+ z
dt

Ví dụ:

{

dx
=3 x−2 y (1)
dt
dy
=2 x − y (2)
dt

Vi phân hai vế của phương trình đầu ta được:
x’’ = 3x’- 2y’ = 3x’ -2(2x- y) = 3x’ -4x +2y

từ (1) => 2y= 3x- x’, thế vào phương trình trên ta được
x’’ = 3x’- 4x +3x +x’
hay x’’ -2x’ +x = 0
phương trình đặc trưng:
2

λ −2 λ+ 1=0

Có nghiệm λ=1 bội 2
t
t
t
t
t
Do đó: x(t) = c 1 e + c 2 t e => x’= c 1 e + c 2 e +c 2 te

1

'

y(t) = 2 ( 3 x −x )
1
3 c 1 e t +3 c 2 t e t−c1 e t−c2 e t−c2 e t−c 2 te t =e t (c 1− c 2 +c 2 t)
2
1
¿ ¿
2

Vậy nghiệm tổng quát của hệ là
t
t
x(t) = c 1 e + c 2 t e

c2 t
c
−
¿ e +c 2 t et
1
y(t) = (
2
2.

Nếu các hàm

Pij (x )≠ const

´
(i, j = 1, n ) là các hàm theo

biến x thì hệ phương trình (1.2) được gọi là hệ phương trình
tuyến tính thuần nhất hệ số không hằng
Ví dụ


...
I- GIỚI THIỆU VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
1. Định nghĩa
Hệ n phương trình vi phân cấp 1 dạng chuẩn tắc là hệ phương trình sau:
{
d y
1
dx
=f
1
(x , y
1
, y
2
, , y
n
)
d y
2
dx
=f
2
(x , y
1
, y
2
, , y
n
)
..
d y
n
dx
=f
n
(x , y
1
, y
2
, , y
n
)
(1.1)
Ở đây, x là biến số độc lập,
y
1
= y
1
(x)
,
y
2
= y
2
(x)
,...,
y
n
= y
n
(x )
là các
hàm phải tìm. Các hàm
f
i
(i = 1, 2, …, n) xác định trong miền G của
không gian n+1 chiều
R
n+1
.
Hệ n hàm khả vi
y
1
=φ
1
(x )
,
y
2
=φ
2
( x)
,…,
y
n
=φ
n
(x)
xác định trên
khoảng (a, b) được gọi là nghiệm của hệ (1.1) nếu với mọi x
(
a ,b
)
điểm
(x,
φ
1
(
x
)
, φ
2
(
x
)
,
…,
φ
n
(
x
)
)
và khi thay chúng vào hệ (1) thì ta được
n đồng nhất thức theo x trên (a, b)
2. Các dạng hệ phương trình vi phân thường gặp
a) Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất
Dạng:
{
d y
1
dx
=P
11
y
1
(x)+P
12
y
2
(x )++P
1 n
y
n
(x )
d y
2
dx
=P
21
y
1
(x)+P
22
y
2
(x )++P
2 n
y
n
(x)
d y
n
dx
=P
n 1
y
1
( x)+P
n 2
y
2
(x )++P
nn
y
n
(x )
(1.2)
Trong đó các hàm
P
ij
(x )
(i, j =
´
1, n
) liên tục trên khoảng (a,
b)
1. Nếu các hàm
P
ij
(
x
)
=const
(i, j =
´
1, n
) thì hệ phương trình
(1.2) được gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất hệ số
hằng. Hệ phương trình trở thành:
Hệ phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ phương trình vi phân - Người đăng: hathithienthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hệ phương trình vi phân 9 10 388