Ktl-icon-tai-lieu

Hệ số bất định

Được đăng lên bởi Nặc Danh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Di
ễnđànToánhọc→ Toánt
hiHọcs
i
nhgi
ỏivàOl
ympi
c→ Bấtđẳngt
hức-Cựct
rị → Tàil
i
ệu,chuyênđề,phươngphápvề Bấtđẳngt
hức

Phương pháp hệ số bất định (U.C.T)
Bắtđầubởivi
e
t1846,07022013-16:
55

Đãgửi07022013-16:
55

vi
e
t1
846

Chắchẳnc
húngt
ađềuđãt
ừngng
het
hấy,
hayđãt
ừngs
ử dụngphươngphá
pấnt
ượngnà
yđể chứngmi
nhcá
cbấtđẳng
t
hứct
ừ đơng
i
ảnđếnphứct
ạp.Hôm nay(
nhâ
ndịpnôngnhà
n)
,mì
nhcũngxi
nphé
pđượngt
r
ì
nhbàymộts
ố hi
ểubi
ết
nhonhỏ c
ủamì
nhvề phươngphá
pnày.
Nói
đếnU . C . T t
hì
c
húngt
ađangnóiđếnphươngphápchứngmi
nhbấtđẳngt
hứcbằngc
ácbấtđẳngt
hứcphụ.Đối
với
nhữngbạnc
hưat
ừngbi
ếtvề phươngphá
pnàyt
hìvi
ệcđưar
ac
ácbấtđẳngt
hứcphụ t
hậts
ựl
àmộtcâ
uhỏi
khó.
Phươngphá
pnà
yc
ũngkhár
ộngnênhôm na
ymì
nhcũngchi
as
ẻc
ác
hmàc
húngt
as
ử dụngphươngphápnàyđể g
i
ải
mộtdạngbà
i
que
nt
huộc
.
Bà
i
t
oá
n:
Choa; b; c

≥ 0

t
hỏamã
nf (a) + f (b) + f (c)

= 3k

Chứngmi
nhr
ằng:

′

g(a) + g(b) + g(c) ≥ 3k

(
Bà
i
t
oá
nc
óc
ựct
r
ị(
dấubằngxảyr
a
)t
ại
t
âm ng
hĩ
al
àa

= b = c = x0

)

Thứ nhấtc
á
cki
ếnt
hứcc
ầns
ử dụng
:
Địnhl
ýF ermat:
Chohà
mf

: (a; b) → R

Cá
cc
ôngt
hứclogarit :lnabc

nếuhàm f đạtcựct
r
ịt
ạic

= lna + lnb + lnc

vớia; b; c

> 0

∈ (a; b)

t
hì
f

′

(c) = 0

Côngt
hứcnà
yg
i
úpt
ac
huyểnBĐTcóđi
ều

ki
ệndạngt
í
c
hvề dạngt
ổng
.
Đạohà
mc
ủahà
m Logarit :
′

(lnx)

1
=
x

Bấtđẳngt
hứcJ ensen
*
)Chof l
àhà
ml
ồi
t
r
ê
n(a; b) vớixi

¯¯¯¯¯
∈ (a; b) i = 1; n t
acó:

f (x1 ) + f (x2 ) + ⋯ + f (xn )

≥ f(

n

*
*
)Chof l
àhà
ml
õm t
r
ê
n(a; b) vớixi

x1 + x2 + ⋯ + xn

)

n

¯¯¯¯¯
∈ (a; b) i = 1; n t
ac
ó:

f (x1 ) + f (x2 ) + ⋯ + f (xn )
n

≤ f(

x1 + x2 + ⋯ + xn
n

)

Để đơng
i
ảnhơnt
hì
c
á
cbạnc
hỉ c
ầnnhớ r
ằngf

" (x) > 0

với
x

∈ (a; b)

t
hì
f l
ồit
r
ên(a; b) vàngượcl
ại
.

Bâ
yg
i
ờ mì
nhs
ẽ và
ophầnc
hí
nhl
uôn,đól
àcá
chxâ
ydựngcá
cbấtđẳngt
hứcphụ.(Vớibài
t
oánt
ôiđãnêuở t
r
ê
n)
Chúngt
as
ẽ hệ s
ố bấtđịnhnhư s
a
u.

′

g(x) ≥ k + α[f (x) − k]

Vấnđề l
àt
ac
ầnt
ì
mα (
g
ọi
l
àhệ s
ố bấtđịnh)
Tac
óbấtđẳngt
hứcmàt
ag
i
ảs
ửs
ẽt
ươngđươngvới
:

′

h(x) = g(x) − k − α[f (x) − k]

Sẽ đạtc
ựct
r
ịt
ại
x

= x0

′

ha
yt
he
ođịnhl
ýF ermat l
àh

(x0 ) = 0

Ha
y
′

α =

g (x0 )
f

′

(x0 )

Vậybấtđẳngt
hứcc
ủat
ac
ầnt
ì
ms
ẽc
ódạng:

′

′

g(x) ≥ k +

g ( x0 )
f

′

[f (x) − k]

( x0 )

Bâ
yg
i
ờs
ẽl
ại
nảys
i
nhr
avấnđề mới
,bấtđẳngt
r
ênl
uônđúnghaykhông?Nếunókhôngphảil
uônđúngt
hìt
as
ẽs
ửl
ý
c
húngr
al
à
ms
a
o?
Cót
hể t
r
ảl
ời
l
uôn,
bấtđẳngt
hứct
r
ê
nkhôngphải
l
uônđúng,
vàcôngvi
ệcc
ủat
as
aukhi
xâydựngbấtđẳngt
h...
Din đàn Toán hc Toán thi Hc sinh gii và Olympic Bt đng thc - Cc tr Tài liu, chuyên đ, phương pháp v Bt đng thc
Phương pp hệ số bất định (U.C.T)
Bt đu bi viet 1846, 07-02-2013 - 16:55
viet 1846
Chc hn chúng ta đu đã tng nghe thy, hay đã tng s dng phương pháp n tượng này đ chng minh các bt đng
thc t đơn gin đến phc tp. Hôm nay (nhân dp nông nhàn), mình cũng xin phép đưng trình bày mt s hiu biết
nho nh ca mình v phương pháp này.
Nói đến thì chúng ta đang nói đến phương pháp chng minh bt đng thc bng các bt đng thc ph. Đi
vi nhng bn chưa tng biết v phương pháp này thì vic đưa ra các bt đng thc ph tht s là mt câu hi khó.
Phương pháp này cũng khá rng nên hôm nay mình cũng chia s cách mà chúng ta s dng phương pháp này đ gii
mt dng bài quen thuc.
Bài toán: Cho tha mãn Chng minh rng:
(Bài toán có cc tr (du bng xy ra) ti tâm nghĩa là )
Th nht các kiến thc cn s dng:
Đnh lý : Cho hàm nếu hàm đt cc tr ti thì
Các công thc : vi Công thc này giúp ta chuyn BĐT có điu
kin dng tích v dng tng.
Đo hàm ca hàm :
Bt đng thc
*) Cho là hàm li trên vi ta có:
**) Cho là hàm lõm trên vi ta có:
Đã gi 07-02-2013 - 16:55
Hệ số bất định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ số bất định - Người đăng: Nặc Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ số bất định 9 10 193