Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống bài tập phần hóa phân tích

Được đăng lên bởi Phúc Nhan Văn Hoàng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ Thống Bài Tập Phần I
Phần bài tập chương các khái niệm về dung dịch
Bài 1 Pha 1lít dung dịch HCl có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từ
dung dịch HCl 36% (d = 1,18)
Bài 2 Pha 1lít dung dịch H2SO4 có các nồng độ sau: 10%, 25%. 35 % 40% từ
dung dịch H2SO4 96% (d = 1,84)
Bài 3 Từ dung dịch NH4OH 1:1. Hãy pha 1lít dung dịch NH4OH 1:5, dung
dịch NH4OH 2:5, dung dịch NH4OH 3:5, dung dịch NH4OH 1:8, dung dịch
NH4OH 1:4
Bài 4 Pha 1lít dung dịch NaOH có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từ
dung dịch NaOH 40% (d = 1,44)
Bài 5 Tính lượng cân Na2B4O7. 10H2O để pha 1 lít dung dịch Na2B4O7 0,1N.
Bài 6 Tính lượng cân H2C2O4.2H2O để pha 1 lít dung dịch H2C2O4
0,1N.Dung dịch pha xong dùng thiết lập nồng độ cho dung dịch NaOH
Bài 7 Tính số ml HCl 36,5% (d = 1,18) để pha 1 lít dung dịch HCl 0,1N
Bài 8 Tính số ml H2SO4 96% (d = 1,84) để pha 1 lít dung dịch H2SO4 0,1N
Bài 9 Cho dung dịch CuSO4 0,1M có Kpl = x, độ điện ly là α 0 . Tính độ tan
của dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 10gam K2SO4
Bài 10 Cho dung dịch CuSO4 0,1M có Kpl = x, độ điện ly là α 0 . Tính độ tan
của dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 20gam Na2SO4
Bài 11 Tính pH của dung dịch HCl 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 12 Tính pH của dung dịch H2SO4 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 13 Tính pH của dung dịch NaOH 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 14 Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pka= 4,75
Bài 15 Tính pH dung dịch NH4OH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pkb= 4,75

Bài 16 Tính pH của dung dịch gồm NH4OH 0,1M và NH4Cl 0,1M. Tính pH
của dung dịch này thay đổi như thế nào khi thêm vào 1lít dung dịch này 200ml
HCl 0,1N. Cho pKNH4OH= 4,75
Bài 17 Tính pH của dung dịch gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M.
Tính pH của dung dịch này thay đổi như thế nào khi thêm vào 1lít dung dịch này
100ml NaOH 0,1N
Bài 18 Cho 500ml dung dịch CH3COOH 0,1M. Người ta thêm thêm từ từ
dung dịch NaOH 0,1N vào 500ml dung dịch trên. Tính pH ở các thời điểm sau:
a. Thêm được 100ml NaOH 0,1N
b. Thêm được 300ml NaOH 0,1N
c. Thêm được 500ml NaOH 0,1N
d. Thêm được 600ml NaOH 0,1N
Bài 19 Tính pH của dung dịch Na2B4O7 0,1M. Cho axit H3BO3 có pk1= a và
mpk2 = b
Bài 20 Tính pH của dung dịch CH3COONH4 0,1M. Cho pkCH3COOH= 4,75,
pkNH4OH= 4,75
Bài 21. Cho dung dịch CH3COOH 0,1M
a. Tính pH của dung dịch
b. Tinh lượng gam NaOH cho vào 500ml dung dịch trên, để pH của dung
dịch đạt 5,12
Bài 22. Cho dung dịch CH3COOH 0,5M
aTính pH của dung dịch
b.Tinh lượng thể tích NaOH 1M cho vào 700ml dung dịch trên, để pH của
dung dịch đạt 5,12
Bài 23. Cho dung dịch NH4OH 0,5M
...
H Th ng Bài T p Ph n I
Ph n bài t p ch ng các khái ni m v dung d ch ươ
Bài 1 Pha 1lít dung d ch HCl có các n ng đ sau: 10%, 15%. 25 % 30% t
dung d ch HCl 36% (d = 1,18)
Bài 2 Pha 1lít dung d ch H
2
SO
4
có các n ng đ sau: 10%, 25%. 35 % 40% t
dung d ch H
2
SO
4
96% (d = 1,84)
Bài 3 T dung d ch NH
4
OH 1:1. Hãy pha 1lít dung d ch NH
4
OH 1:5, dung
d ch NH
4
OH 2:5, dung d ch NH
4
OH 3:5, dung d ch NH
4
OH 1:8, dung d ch
NH
4
OH 1:4
Bài 4 Pha 1lít dung d ch NaOH có các n ng đ sau: 10%, 15%. 25 % 30% t
dung d ch NaOH 40% (d = 1,44)
Bài 5 Tính l ng cân Naượ
2
B
4
O
7
. 10H
2
O đ pha 1 lít dung d ch Na
2
B
4
O
7
0,1N.
Bài 6 Tính l ng cân Hượ
2
C
2
O
4
.2H
2
O đ pha 1 lít dung d ch H
2
C
2
O
4
0,1N.Dung d ch pha xong dùng thi t l p n ng đ cho dung d ch NaOH ế
Bài 7 Tính s ml HCl 36,5% (d = 1,18) đ pha 1 lít dung d ch HCl 0,1N
Bài 8 Tính s ml H
2
SO
4
96% (d = 1,84) đ pha 1 lít dung d ch H
2
SO
4
0,1N
Bài 9 Cho dung d ch CuSO
4
0,1M có K
pl
= x, đ đi n ly là
0
α
. Tính đ tan
c a dung d ch khi thêm vào 1 lít dung d ch trên 10gam K
2
SO
4
Bài 10 Cho dung d ch CuSO
4
0,1M có K
pl
= x, đ đi n ly là
0
α
. Tính đ tan
c a dung d ch khi thêm vào 1 lít dung d ch trên 20gam Na
2
SO
4
Bài 11 Tính pH c a dung d ch HCl 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 12 Tính pH c a dung d ch H
2
SO
4
0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 13 Tính pH c a dung d ch NaOH 0,1N; 0,2M; 0,05M
Bài 14 Tính pH dung d ch CH
3
COOH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pk
a
= 4,75
Bài 15 Tính pH dung d ch NH
4
OH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pk
b
= 4,75
Hệ thống bài tập phần hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống bài tập phần hóa phân tích - Người đăng: Phúc Nhan Văn Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống bài tập phần hóa phân tích 9 10 370