Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống câu hỏi môn bản đồ địa chính

Được đăng lên bởi Trần Đình Sáng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP
MÔN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ BẢN ĐỒ HỌC
1. Bản đồ học là gi? Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của
Bản đồ học?
2. Các chuyên ngành khoa học Bản đồ? Chức năng, nhiệm vụ và nội dung
nghiên cứu của từng ngành?
3 Phương pháp bản đồ là gì? Phân tích sơ đồ Phương pháp bản đồ nhận
thức thực tế. Tại sao nói phương pháp bản đồ là phương pháp luận cơ bản của
khoa học bản đồ.
4. Phân tích mối quan hệ giữa Bản đồ học với các ngành khoa học khác.
5. Tìm hiểu về sự phát triển của khoa học bản đồ qua các thời kì lịch sử trên
thế giới và của Việt Nam.
6. Định nghĩa Bản đồ địa lí? Các tính chất cơ bản của Bản đồ địa lí?
7. Những yếu tố cấu thành của Bản đồ địa lí, ý nghĩa và nội dung của từng
yếu tố?
8. Tại sao phải phân loại bản đồ địa lí? Những nguyên tắc cơ bản khi phân
loại bản đồ địa lí?
9. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của bản đồ địa lí.
10. Cơ sở toán học và ý nghĩa của nó? Cơ sở toán học của bản đồ gồm
những yếu tố nào ?
11. Tỷ lệ bản đồ? Các phương pháp thể hiện tỷ lệ bản đồ? Tỷ lệ ghi ở trên
bản đồ có ý nghĩa như thế nào.
12. Phép chiếu hình bản đồ? Tại sao phải sử dụng phép chiếu hình bản đồ?
13. Nguyên nhân dẫn đến sai số chiếu hình bản đồ? Có những loại sai số chiếu
hình nào?
14. Phân loại phép chiếu hình bản đồ?
15. Sự khác nhau cơ bản giữa lưới chiếu của các phép chiếu giữ góc với lưới
chiếu của các phép chiếu giữ diện tích? Hãy giải thích về sự hác nhau đó.
16. Đối với mỗi phép chiếu hình bản đồ chúng ta cần quan tâm đến những
đặc điểm gi? Hãy cho biết đặc điểm của một số phép chiếu hình bản đồ.
17. Cách nhận biết phép chiếu của một bản đồ? Cho ví dụ.
18. Các phép chiếu thường dùng cho bản đồ Việt Nam?.
19. Nguyên tắc phân mảnh bản đồ theo phép chiếu UTM, hệ quy chiếu và
hệ tọa độ VN – 2000.
20. Khái niệm ngôn ngữ bản đồ? Các tính chất của ngôn ngữ bản đồ?
21. Ở mỗi phương pháp thể hiện bản đồ hãy cho biết: Đối tượng thể hiện,
hình thức thể hiện và khả năng thể hiện các đặc tính của đối tượng.
22: Hãy so sãnh những điểm giống và khác nhau giữa phương pháp nền
chất lượng và phương pháp phân vùng (vùng phân bố)

23. Tại sao khi thể hiện nội dung bản đồ lại cần sử dụng phối hợp nhiều
phương pháp thể hiện khác nhau.
24. Tổng quát hóa bản đồ là gì? Mối quan hệ giữa tổng quát hóa bản đồ và
ngôn ngữ bản đồ?
25. Nêu những nguyên tắc và những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổng quát
hóa bản đồ?
26. Trình bày những phương pháp tổng quát hóa bản đồ.
27. Nội dung của công tác chuẩn bị biên tập bản đồ?
2...
HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP
MÔN BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
PHẦN 1: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ BẢN ĐỒ HỌC
1. Bản đồ học gi? Đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu của
Bản đồ học?
2. Các chuyên ngành khoa học Bản đồ? Chức năng, nhiệm vụ nội dung
nghiên cứu của từng ngành?
3 Phương pháp bản đồ gì? Phân tích đồ Phương pháp bản đồ nhận
thức thực tế. Tại sao nói phương pháp bản đ phương pháp luận bản của
khoa học bản đồ.
4. Pn ch mối quan hệ giữa Bản đhọc với c ngành khoa học kc.
5. m hiu v sự phát trin của khoa học bản đồ qua các thời lịch s tn
thế giới và của Việt Nam.
6. Định nghĩa Bản đồ địa lí? Các tính chất cơ bản của Bản đồ địa lí?
7. Những yếu tố cấu thành của Bản đồ địa lí, ý nghĩa nội dung của từng
yếu tố?
8. Tại sao phải phân loại bản đồ địa lí? Những nguyên tắc bản khi phân
loại bản đồ địa lí?
9. Vai trò và ý nghĩa thực tiễn của bản đồ địa lí.
10. sở toán học ý nghĩa của nó? s toán học của bản đồ gồm
những yếu tố nào ?
11. Tỷ lbản đồ? Các phương pháp thể hiện tỷ lệ bản đồ? Tỷ lệ ghi trên
bản đồ có ý nghĩa như thế nào.
12. Phép chiếu hình bản đồ? Tại sao phải sử dụng phép chiếu hình bản đồ?
13. Nguyên nhân dẫn đến sai schiếu hình bản đồ? Có nhng loại sai số chiếu
hình o?
14. Phân loại phép chiếu hình bản đồ?
15. Sự khác nhau cơ bản giữa lưới chiếu của các phép chiếu giữ góc với lưới
chiếu của các phép chiếu giữ diện tích? Hãy giải thích về sự hác nhau đó.
16. Đối với mỗi phép chiếu hình bản đ chúng ta cần quan tâm đến những
đặc điểm gi? Hãy cho biết đặc điểm của một số phép chiếu hình bản đồ.
17. Cách nhận biết phép chiếu của một bản đồ? Cho ví dụ.
18. Các phép chiếu thường dùng cho bản đồ Việt Nam?.
19. Nguyên tắc phân mảnh bản đồ theo phép chiếu UTM, hệ quy chiếu
hệ tọa độ VN – 2000.
20. Khái niệm ngôn ngữ bản đồ? Các tính chất của ngôn ngữ bản đồ?
21. mỗi phương pháp thể hiện bản đồ hãy cho biết: Đối tượng thể hiện,
hình thức thể hiện và khả năng thể hiện các đặc tính của đối tượng.
22: Hãy so sãnh những điểm giống và khác nhau giữa phương pháp nền
chất lượng và phương pháp phân vùng (vùng phân bố)
hệ thống câu hỏi môn bản đồ địa chính - Trang 2
hệ thống câu hỏi môn bản đồ địa chính - Người đăng: Trần Đình Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hệ thống câu hỏi môn bản đồ địa chính 9 10 20