Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam

Được đăng lên bởi nasaisme1111-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

THỦ TỤC
ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
ACCREDITATION ASSESSMENT PROCEDURE
FOR LABORATORY
Mã số/Code: APL 01
Lần ban hành/Issued number: 5.10
Ngày ban hành/ Issued date: 12/2010

Thủ tục Đánh giá Công nhận Phòng thí nghiệm
Accreditation Assessment Procedure for Laboratory

1.
Mục đích
Thủ tục này được xây dựng để qui định
trách nhiệm và trình bày quá trình đánh giá
công nhận phòng thí nghiệm của Văn phòng
công nhận chất lượng - VILAS.

1.
Purpose
To define the responsibility and content of
accreditation assessment process for
laboratory of Bureau of Accreditation –
VILAS.

2.
Phạm vi
Thủ tục này được áp dụng cho Văn phòng
Công nhận Chất lượng - VILAS và các
phòng thí nghiệm đăng ký công nhận, đã
được công nhận.

2.
Scope
This procedure is applied for Bureau of
Accreditation – VILAS, applicants and
accredited laboratories

3.
Trách nhiệm
Mọi nhân viên VPCNCL, chuyên gia đánh
giá phải tuân thủ theo qui định này;
Phòng thí nghiệm đăng ký công nhận, đã
được công nhận phải thực hiện theo qui định
trong thủ tục này.

3.
Responsibility
All the staff of BoA, assessors must be
complied with regulation of this procedure;
All the applicants and accredited
laboratories must also be complied with
regulation of this procedure

4.

Nội dung

4.

4.1. Định nghĩa và Các chữ viết tắt

APL 01

Lần ban hành: 5.10

Content

4.1. Definition and Abbreviation

Lần soát xét:1.11

Trang: 2/21

Thủ tục Đánh giá Công nhận Phòng thí nghiệm
Accreditation Assessment Procedure for Laboratory

VPCNCL

Văn phòng Công nhận Chất lượng

BoA

Bureau of Accreditation

VILAS

Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam
Vietnam Laboratory Accreditation Scheme
Phòng thí nghiệm (bao gồm phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn,
phòng xét nghiệm y tế, an toàn sinh học)

PTN
Laboratory

Laboratory (including testing/calibration, medical testing, biosafety
laboratory)
Điều không phù Là những điều không phù hợp do không đáp ứng một yêu cầu cụ thể
hợp nặng
theo chuẩn mực công nhận, mang tính hệ thống và tác động trực tiếp
đến độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn.
Major
non-conformity

The nonfulfilment of specified requirements that results in a failure to
comply with the accreditation criteria thus leading to the breakdown in,
or the inability to establish confidence in, the outcome of the
testing/calibration results.

Điều không phù Là những điều không phù hợp đơn lẻ không phù hợp với chuẩn mực
hợp nhẹ
công nhận hay qui định trong...
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)
TH TỤC
ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
ACCREDITATION ASSESSMENT PROCEDURE
FOR LABORATORY
số/Code: APL 01
Lần ban hành/Issued number: 5.10
Ngày ban hành/ Issued date: 12/2010
Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam - Người đăng: nasaisme1111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống Công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam 9 10 576