Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống công thức vật lý 12

Được đăng lên bởi Original Nguyễn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Phương trình dao động: x = Acos(t + )
2. Vận tốc tức thời: v = -Asin(t + )

v luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v>0, theo chiều
âm thì v<0)
3. Gia tốc tức thời: a = -2Acos(t + ) = -2 x

a luôn hướng về vị trí cân bằng
4. Vật ở VTCB: x = 0; vmax = A; amin = 0
Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; amax = 2A
v

5. Hệ thức độc lập: A2  x 2  ( )2

A2 

a2 v2

4 2

CON LẮC LÒ XO:
1. Chu kì, tần số, tần số góc
Tần số góc:  

k
2
m
1 
1
; chu kỳ: T 
; tần số: f  
 2

m

k
T 2 2

k
m

2.Năng lượng dao động:
1
1
2
2
1 2 1
1
Thế năng: Wt  kx  m 2 x 2  m 2 A2cos 2 (t   )  Wco s 2 (t   )
2
2
2
1 2 1
Cơ năng: W  Wđ  Wt  kA  m 2 A2
2
2

Động năng: Wđ  mv 2  m 2 A2sin 2 (t   )  Wsin 2 (t   )

* Lưu ý: Dao động điều hoà có tần số góc là , tần số f, chu kỳ T.
x

 a dao động với cùng
v


f

T



nhưng

Wd
 dao động với
Wt

2 f
T


2

 2

Công thức tìm li độ x và vận tốc v khi Wđ = m.Wt ( với m = 1, 2, 3,
x
v  vmax

1
, ….)
2

A
m 1

m
m
 A
m 1
m 1

3. Chiều dài con lắc- Lực đàn hồi:
a.Chiều dài của con lắc:
* Độ biến dạng của lò xo thẳng đứng khi vật ở VTCB:
l 

mg
g
l
 2  T  2
k

g

* Độ biến dạng của lò xo khi vật ở VTCB với con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng nghiêng có góc
nghiêng α:
mg sin 
l
l 
 T  2
k
g sin 
+ Chiều dài lò xo tại VTCB: lCB = l0 + l (l0 là chiều dài tự nhiên)
+ Chiều dài cực tiểu (khi vật ở vị trí cao nhất): lMin = l0 + l – A
1

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12

+ Chiều dài cực đại (khi vật ở vị trí thấp nhất): lMax = l0 + l + A
lmax  lmin
2
l l
Biên độ A  max min
2

 lCB 

4. Lực đàn hồi, lực kéo về
a. Lực kéo về hay lực hồi phục F = -kx = -m2x
Đặc điểm: * Là lực gây dao động cho vật.
* Luôn hướng về VTCB
* Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ
b. Lực đàn hồi là lực đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng.
Có độ lớn Fđh = k∆l
(∆l là độ biến dạng của lò xo)
* Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về và lực đàn hồi là một (vì tại VTCB lò xo không biến
dạng)
* Với con lắc lò xo thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng
+ Độ lớn lực đàn hồi tại li độ x
* Fx = kl + x với chiều dương hướng xuống
* Fx = kl - x với chiều dương hướng lên
+ Lực đàn hồi cực đại : Fmax = k(l + A) (lúc vật ở vị trí thấp nhất)
+ Lực đàn hồi cực tiểu:
* Nếu A < l  FMin = k(l - A)
* Nếu A ≥ l  FMin = 0 (lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạn...
1
H thng công thc Vt Lý lp 12
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ
DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1. Phương trình dao động: x = Acos(t + )
2. Vn tc tc thi: v = -Asin(t + )
v
luôn cùng chiu vi chiu chuyển động (vt chuyển động theo chiều ơng thì v>0, theo chiu
âm thì v<0)
3. Gia tc tc thi: a = -
2
Acos(t + ) = -
2
x
a
luôn hướng v v trí cân bng
4. Vt VTCB: x = 0; v
max
= A; a
min
= 0
Vt biên: x = ±A; v
Min
= 0; a
max
=
2
A
5. H thức độc lp:
2 2 2
( )
v
A x
2 2
2
a v
A
CON LC LÒ XO:
1. Chu kì, tn s, tn sc
Tn sc:
k
m
; chu k:
2
2
m
T
k
; tn s:
1 1
2 2
k
f
T m
2.Năng lượng dao động:
Đng năng:
2 2 2 2 2
đ
1 1
W sin ( ) Wsin ( )
2 2
mv m A t t
Thế năng:
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1
W ( ) W s ( )
2 2 2
t
kx m x m A cos t co t
Cơ năng:
2 2 2
đ
1 1
W W W
2 2
t
kA m A
* Lưu ý: Dao động điều hoà có tn sc là , tn s f, chu k T.
x
a
v
dao động vi cùng
f
T
nhưng
d
t
W
W
dao động vi
2
2
2
f
T
ng thc tìm li độ x và vn tc v khi W
đ
= m.W
t
( vi m = 1, 2, 3,
1
2
, ….)
1
A
x
m
max
1 1
m m
v v A
m m
3. Chiu dài con lc- Lực đàn hồi:
a.Chiu dài ca con lc:
* Đ biến dng ca lò xo thẳng đứng khi vt VTCB:
2
mg g
l
k
 
2
l
T
g
* Đ biến dng ca xo khi vt VTCB vi con lc lò xo nm trên mt phng nghiêng c
nghiêng α:
sin
mg
l
k
  2
sin
l
T
g
+ Chiu dài lò xo ti VTCB: l
CB
= l
0
+
l (l
0
là chiu dài t nhiên)
+ Chiu dài cc tiu (khi vt v trí cao nht): l
Min
= l
0
+
l – A
hệ thống công thức vật lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống công thức vật lý 12 - Người đăng: Original Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hệ thống công thức vật lý 12 9 10 793