Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học VN

Được đăng lên bởi Minhphuong Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TCVN 5529:2010

HỘI HÓA HỌC
VIỆT NAM
Số......./HHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội ngày 18 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hệ thống Danh pháp và Thuật ngữ hóa học Việt Nam do Hội Hóa họcViệt
Nam đề xuất đã được Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu
chuẩn , Đo lường Chất lượng soạn thảo và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
thành 2 Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010 trong năm 2010.
Để Hệ thống Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam nói trên được phổ biến và
áp dụng sâu rộng trong ngành giáo dục nước nhà, Hội Hóa học Việt Nam trân trọng
đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng Tiêu chuẩn Quốc gia
TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm
2010 như là những nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng thuật ngữ hóa học tiếng
Việt và những quy định cách gọi tên tiếng Việt cho các nguyên tố hóa học và hợp
chất hóa học trong các sách giáo khoa hóa học của trường phổ thông và các giáo
trình về hóa học của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
Hội Hóa học Việt Nam trân trọng đề nghị Bộ trưởng xem xét và trước mắt cho áp
dụng các Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010 trong các sách
giáo khoa hoá học trường phổ thông được biên soạn lại từ sau năm 2015. Hội Hóa học
Việt Nam xin sẵn sàng tham gia vào việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa hóa
học theo yêu cầu và phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xin gửi Đòng chí Bộ trưởng lời chào trân trọng.
CHỦ TỊCH HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM

Nơi nhận:
-Như trên.
-Lưu Văn phòng Hội

Lê Quốc Khánh

1

2

TCVN 5529:2010

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5529:2010
Xuất bản lần 2

THUẬT NGỮ HÓA HỌC – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Chemical terms – Basic principle

HÀ NỘI – 2010

Lời nói đầu

3

TCVN 5529:2010 thay thế cho TCVN 5529:1991.
TCVN 5529:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47
Hóa học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

4

TCVN 5529:2010

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5529:2010

Thuật ngữ hóa học – Nguyên tắc cơ bản
Chemical terms – Basic principle

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng thuật ngữ hóa học tiếng Việt.

2 Nguyên tắc chung
2.1 Khi phiên chuyển danh pháp và đặt thuật ngữ cần áp dụng các quy tắc danh pháp của IUPAC để
gọi tên các nguyên tố, các đơn chất và hợp chất hóa học.
2.2

Việc áp dụng cần tuân thủ và đảm bảo các tiêu chí cơ bản sau đ...
TCVN 5529:2010
HỘI HÓA HỌC
VIỆT NAM
Số......./HHH
CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đọc lp - Tdo - Hnh phúc
Nội ngày 18 tháng 2 năm 2014
nh gi: BTRƯNG BGO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
H thống Danh pp và Thut ng hóa hc Vit Nam do Hội Hóa hcVit
Nam đ xut đã được Vin Tiêu chuẩn Chất lượng thuc Tổng cục Tiêu
chuẩn , Đo ng Cht lượng son thảo và BKhoa hc Công ngh ban nh
thành 2 Tiêu chun Quốc gia: TCVN 5529:2010 TCVN 5530:2010 trong năm 2010.
Để H thng Danh pháp và thuật ng hóa học Vit Nam nói trên đưc phổ biến và
áp dụng u rng trong ngành go dc nưc nhà, Hi Hóa hc Vit Nam trân trọng
đngh Btrưng BGo dc và Đào to cho phép sử dụng Tiêu chun Quc gia
TCVN 5529:2010 TCVN 5530:2010 do Bộ Khoa hc và Công ngh công b năm
2010 n những nguyên tc cơ bn trong vic s dụng thuật ngữ hóa học tiếng
Việt những quy đnh cách gọi tên tiếng Vit cho các nguyên t hóa hc và hợp
cht hóa hc trong c ch go khoa hóa hc của trưng ph thông và các go
trình về hóa hc của các trưng Đi hc, Cao đng Trung học chuyên nghip.
Hội Hóa hc Vit Nam trân trng đngh Bộ trưng xem xét trưc mt cho áp
dụng các Tu chun Quốc gia TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010 trong c ch
go khoa hoá hc trưng phổ thông đưc bn son li t sau năm 2015. Hội Hóa hc
Việt Nam xin sn sàng tham gia o vic đi mới chương trình và sách go khoa a
hc theo yêu cu và phân công ca Bộ Go dc và Đào to.
Xin gi Đòng chí B tng li chào trân trng.
CHỦ TCH HI HÓA HC VIT NAM
i nhn: Lê Quc Khánh
-Như trên.
-Lưu Văn png Hi
1
Hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học VN - Người đăng: Minhphuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống danh pháp và thuật ngữ hóa học VN 9 10 638