Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kiến thức sinh học 12

Được đăng lên bởi Triệu Việt Hoàng
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kieán Thöùc & Coâng thöùc Sinh Hoïc 12

HEÄ THOÁNG TOAØN BOÄ KIEÁN THÖÙC SINH HOÏC PHOÅ THOÂNG
*********************
A. CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT VAØ CÔ CHEÁ DI TRUYEÀN ÔÛ CAÁP ÑOÄ PHAÂN TÖÛ
(ADN – ARN – PROÂTEÂIN )
PHAÀN I . CAÁU TRUÙC ADN
I . Tính soá nucleâoâtit cuûa ADN hoaëc cuûa gen
1. Ñoái vôùi moãi maïch cuûa gen :
- Trong ADN , 2 maïch boå sung nhau , neân soá nu vaø chieàu daøi cuûa 2 maïch baèng nhau .
A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =

N
2

- Trong cuøng moät maïch , A vaø T cuõng nhö G vaø X , khoâng lieân keát boå sung neân khoâng nhaát
thieát phaûi baèng nhau . Söï boå sung chæ coù giöõa 2 maïch : A cuûa maïch naøy boå sung vôùi T cuûa maïch
kia , G cuûa maïch naøy boå sung vôùi X cuûa maïch kia . Vì vaäy , soá nu moãi loaïi ôû maïch 1 baèng soá nu
loaïi boå sung maïch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. Ñoái vôùi caû 2 maïch :
- Soá nu moãi loaïi cuûa ADN laø soá nu loaïi ñoù ôû caû 2 maïch :
A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
Chuù yù :khi tính tæ leä %
% A1  % A2 %T1  %T 2
= …..

2
2
%G1  %G 2 % X 1  % X 2
%G = % X =
=…….

2
2

%A = % T =

Ghi nhôù : Toång 2 loaïi nu khaùc nhoùm boå sung luoân luoân baèng nöûa soá nu cuûa ADN hoaëc baèng
50% soá nu cuûa ADN : Ngöôïc laïi neáu bieát :
+ Toång 2 loaïi nu = N / 2 hoaëc baèng 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi khaùc nhoùm boå sung
+ Toång 2 loaïi nu khaùc N/ 2 hoaëc khaùc 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi cuøng nhoùm boå sung
3. Toång soá nu cuûa ADN (N)
Toång soá nu cuûa ADN laø toång soá cuûa 4 loaïi nu A + T + G+ X . Nhöng theo nguyeân taéc boå sung
(NTBS) A= T , G=X . Vì vaäy , toång soá nu cuûa ADN ñöôïc tính laø :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do ñoù A + G =

N
2

hoaëc %A + %G = 50%

4. Tính soá chu kì xoaén ( C )
Moät chu kì xoaén goàm 10 caëp nu = 20 nu . khi bieát toång soá nu ( N) cuûa ADN :
-1-

Kieán Thöùc & Coâng thöùc Sinh Hoïc 12

N = C x 20

=>

C=

N
20

5. Tính khoái löôïng phaân töû ADN (M ) :
Moät nu coù khoái löôïng trung bình laø 300 ñvc . khi bieát toång soá nu suy ra
M = N x 300 ñvc
6. Tính chieàu daøi cuûa phaân töû ADN ( L ) :
Phaân töû ADN laø 1 chuoãi goàm 2 maïch ñôn chaïy song song vaø xoaén ñeàu ñaën quanh 1 truïc . vì
vaäy chieàu daøi cuûa ADN laø chieàu daøi cuûa 1 maïch vaø baèng chieàu daøi truïc cuûa noù . Moãi maïch coù
N
nucleâoâtit, ñoä daøi cuûa 1 nu laø 3,4 A0
2
N
L = . 3,4A0
2

Ñôn vò thöôøng duøng :

1 microâmet = 10 4 angstron ( A0 )

1 microâmet = 103 nanoâmet ( nm)

1 mm = 103...
Kieán Thöùc & Coâng thöùc Sinh Hoïc 12
- 1 -
HEÄ THOÁNG TOAØN BOÄ KIEÁN THÖÙC SINH HOÏC PHOÅ THOÂNG
*********************
A. CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT VAØ CÔ CHEÁ DI TRUYEÀN ÔÛ CAÁP ÑOÄ PHAÂN TÖÛ
(ADN ARN PROÂTEÂIN )
PHAÀN I . CAÁU TRUÙC ADN
I . Tính soá nucleâoâtit cuûa ADN hoaëc cuûa gen
1. Ñoái vôùi moãi maïch cuûa gen :
- Trong ADN , 2 maïch boå sung nhau , neân soá nu vaø chieàu daøi cuûa 2 maïch baèng nhau .
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= T
2
+ A
2
+ X
2
+ G
2
=
2
N
- Trong cuøng moät maïch , A vaø T cuõng nhö G vaø X , khoâng lieân keát boå sung neân khoâng nhaát
thieát phaûi baèng nhau . Söï boå sung chæ coù giöõa 2 maïch : A cuûa maïch naøy boå sung vôùi T cuûa maïch
kia , G cuûa maïch naøy boå sung vôùi X cuûa maïch kia . Vì vaäy , soá nu moãi loaïi ôû maïch 1 baèng soá nu
loaïi boå sung maïch 2 .
A
1
= T
2 ;
T
1
= A
2
; G
1
= X
2
; X
1
= G
2
2. Ñoái vôùi caû 2 maïch :
- Soá nu moãi loaïi cuûa ADN laø soá nu loaïi ñoù ôû caû 2 maïch :
A = T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G = X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
Chuù yù :khi tính tæ leä %
%A = % T =
2
2%1% AA
2
2%1% TT
= …..
%G = % X =
2
2%1% GG
2
2%1% XX
=…….
Ghi nhôù : Toång 2 loaïi nu khaùc nhoùm boå sung luoân luoân baèng nöûa soá nu cuûa ADN hoaëc baèng
50% soá nu cuûa ADN : Ngöôïc laïi neáu bieát :
+ Toång 2 loaïi nu = N / 2 hoaëc baèng 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi khaùc nhoùm boå sung
+ Toång 2 loaïi nu khaùc N/ 2 hoaëc khaùc 50% thì 2 loaïi nu ñoù phaûi cuøng nhoùm boå sung
3. Toång soá nu cuûa ADN (N)
Toång soá nu cuûa ADN laø toång soá cuûa 4 loaïi nu A + T + G+ X . Nhöng theo nguyeân taéc boå sung
(NTBS) A= T , G=X . Vì vaäy , toång soá nu cuûa ADN ñöôïc tính laø :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do ñoù A + G =
2
N
hoaëc %A + %G = 50%
4. Tính soá chu kì xoaén ( C )
Moät chu kì xoaén goàm 10 caëp nu = 20 nu . khi bieát toång soá nu ( N) cuûa ADN :
Hệ thống kiến thức sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kiến thức sinh học 12 - Người đăng: Triệu Việt Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hệ thống kiến thức sinh học 12 9 10 593