Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống lý thuyết thi đại học môn hoá

Được đăng lên bởi lethaoliem
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT THI ĐẠI HỌC
Câu 1: Cho đơn chất lưu huỳnh tác dụng với các chất: O2; H2; Hg; HNO3 đặc, nóng; H2SO4 đặc, nóng trong điều kiện thích hợp. 
Số phản ứng trong đó lưu huỳnh thể hiện tính khử là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2: Cho các chất: Ba; BaO; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2. Số chất tác dụng được với dung dịch NaHSO4 tạo 
ra kết tủa là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 3: Cho các chất: Glucozơ; Saccarozơ; Tinh bột; Glixerol và các phát biểu sau:
(a) Có 3 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. (b) Có 2 chất có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
(c) Có 3 chất hoà tan được Cu(OH)2. (d) Cả 4 chất đều có nhóm –OH trong phân tử.
Số phát biểu đúng là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng: 
Số phản ứng oxi hoá – khử trong sơ đồ trên là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 5: Polime nào sau đây được tông hợp băng phản ứng trung ngưng?
A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat). C. polistiren. D. poli(etylen terephtalat).
Câu 6: Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi các phản ứng kết thúc?
A. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4. B. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.
C. Cho từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. D. Cho từ từ đến dư Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.
Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a). Sục H2S vào dung dịch nước clo. (b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím. (c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2. (d). Thêm 
H2SO4 loãng vào nước Javen. (e). Đốt H2S trong oxi không khí. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là A. 2. B. 3. C. 4. D. 
5.
Câu 8: Phenol phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. Na; NaOH; NaHCO3. B. Na; Br2; CH3COOH. C. Na; NaOH; (CH3CO)2O. D. Br2; HCl; KOH. 
Câu 9: Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) → 2NH3 (k); 92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân băng chuyển dịch theo chiều thuận là A. giảm
nhiệt độ và giảm áp suất. B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất. 
C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
Câu 10: Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội? A. 
Cu, Ag. B. Zn, Al. C. Al, Fe. D. Mg, Fe.
Câu 11: Dãy nào sau đây gồm các chất khí đều làm mất màu dung dịch nước brom?
A. Cl2; CO2; H2S. B. H2S; SO2; C2H4. C. SO2; SO3; N2. D. O2; CO2; H2S
Câu 12: Chất rắn X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y chỉ chứa 1 muối, axit dư và sinh ra khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất). Dãy các chất nào sau đây phu hợp với X?
A. Cu; CuO; Fe(OH)2. B. CuFeS2; Fe3O4; ...
H TH NG LÝ THUY T THI Đ I H C
Câu 1: Cho đ n ch t l u hu nh tác d ng v i các ch t: O2; H2; Hg; HNO3 đ c, nóng; H2SO4 đ c, nóng trong đi u ki n thích h p.
S ph n ng trong đó l u hu nh th hi n tính kh là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2: Cho các ch t: Ba; BaO; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2. S ch t tác d ng đ c v i dung d ch NaHSO4 t o 
ra k t t a là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 3: Cho các ch t: Glucoz ; Saccaroz ; Tinh b t; Glixerol và các phát bi u sau:
(a) Có 3 ch t tác d ng đ c v i dung d ch AgNO3/NH3. (b) Có 2 ch t có ph n ng thu phân trong môi tr ng axit.  
(c) Có 3 ch t hoà tan đ c Cu(OH)2. (d) C 4 ch t đ u có nhóm –OH trong phân t . 
S phát bi u đúng là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 4: Cho s đ ph n ng:
S ph n ng oxi hoá – kh trong s đ trên là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 5: Polime nào sau đây đ c t ng h p b ng ph n ng trung ng ng?
A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat). C. polistiren. D. poli(etylen terephtalat).
Câu 6: Thí nghi m nào sau đây thu đ c k t t a sau khi các ph n ng k t thúc? 
A. Cho t t đ n d dung d ch NH3 vào dung d ch CuSO4. B. Cho t t đ n d dung d ch NaOH vào dung d ch AlCl3.
C. Cho t t đ n d CO2 vào dung d ch Ca(OH)2. D. Cho t t đ n d Ba(OH)2 vào dung d ch Al2(SO4)3.
Câu 7: Ti n hành các thí nghi m sau:
(a). S c H2S vào dung d ch n c clo. (b). S c khí SO2 vào dung d ch thu c tím. (c). Cho H2S vào dung d ch Ba(OH)2. (d). Thêm 
H2SO4 loãng vào n c Javen. (e). Đ t H2S trong oxi không khí. S thí nghi m x y ra ph n ng oxi hoá – kh là A. 2. B. 3. C. 4. D. 
5.
Câu 8: Phenol ph n ng đ c v i t t c các ch t trong dãy nào sau đây? 
A. Na; NaOH; NaHCO3. B. Na; Br2; CH3COOH. C. Na; NaOH; (CH3CO)2O. D. Br2; HCl; KOH.
Câu 9: Cho ph n ng : N2(k) + 3H2(k) 2NH3 (k); 92 kJ. Hai bi n pháp đ u làm cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n là A. gi m !
nhi t đ và gi m áp su t. B. tăng nhi t đ và tăng áp su t.
C. gi m nhi t đ và tăng áp su t. D. tăng nhi t đ và gi m áp su t.
Câu 10: Hai kim lo i nào sau đây ph n ng đ c v i dung d ch H2SO4 loãng nh ng không ph n ng v i H2SO4 đ c, ngu i? A. 
Cu, Ag. B. Zn, Al. C. Al, Fe. D. Mg, Fe.
Câu 11: Dãy nào sau đây g m các ch t khí đ u làm m t màu dung d ch n c brom? 
A. Cl2; CO2; H2S. B. H2S; SO2; C2H4. C. SO2; SO3; N2. D. O2; CO2; H2S
Câu 12: Ch t r n X tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng, d thu đ c dung d ch Y ch ch a 1 mu i, axit d và sinh ra khí NO (s n "  #
ph m kh duy nh t). Dãy các ch t nào sau đây phu h p v i X?$
A. Cu; CuO; Fe(OH)2. B. CuFeS2; Fe3O4; FeO. C. FeCO3; Fe(OH)2; Fe(OH)3. D. Fe; Cu2O; Fe3O4.
Câu 13: Cho dãy các ch t: C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (CH3)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là g c phenyl). Dãy các ch t
s p x p theo th t l c baz gi m d n là" % % &
A. (4), (1), (5), (2), (3). B. (3), (1), (5), (2), (4). C. (4), (2), (3), (1), (5). D. (4), (2), (5), (1), (3).
Câu 14: Cho ph n ng: FeS2 + HNO3 Fe2(SO4)3 + NO + H2SO4 + H2O. H s c a HNO3 sau khi cân b ng (s nguyên t i
gi n) là A. 8. B. 10. C. 12. D. 14.
Câu 15: Cho H2O2 l n l t tác d ng v i: KNO2; KI; Ag2O; SO2; h n h p (KMnO4 + H2SO4 loãng). S ph n&  '
ng trong đó H2O2 th hi n tính oxi hoá là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 16: Ph n ng không x y ra đi u ki n th ng 
CâuPh n ng nào d i đây không đúng? 
A. Fe + 3Ag+ (d ) Fe3+ + 3Ag B. Cu + 2Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+ C. Mg (d ) + 2Fe3+ Mg2+ + 2Fe2+ D. Fe + 2Fe3+ 3Fe2+
Câu 18: Dãy g m các kim lo i đ u tác d ng đ c v i dung d ch FeCl3 là: 
A. Fe, Zn, Cu, Al, Mg. B. Cu, Ag, Au, Mg, Fe. C. Fe, Mg, Cu, Ag, Al. D. Au, Cu, Al, Mg, Zn.
Câu 19: Có 4 h p ch t h u c có CTPT l n l t là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 và C3H4O3. S ch t v a tác d ng v i Na, v a tác ( & 
d ng v i dd NaOH, v a có ph n ng tráng g ng là: A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. 
Hệ thống lý thuyết thi đại học môn hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống lý thuyết thi đại học môn hoá - Người đăng: lethaoliem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hệ thống lý thuyết thi đại học môn hoá 9 10 842