Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống trọng tâm kiến thức Vật lí 2014 (Sóng cơ học)

Được đăng lên bởi Đồng Nguyễn Hữu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hệ thống trọng tâm kiến thức Vật lí 2014 (Sóng cơ học)

CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HỌC
1) CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SÓNG CƠ
Sóng cơ học
Sóng cơ là sự lan truyền của dao động cơ trong môi trường vật chất.
Phân loại sóng cơ
+)Sóng dọc: có phương truyền sóng trùng với phương dao động của phần tử môi trường.
+) Sóng ngang: có phương truyền sóng vuông góc với phương dao động của phần tử môi trường.
Các đặc trưng của sóng cơ: chu kì, tần số, biên độ, bước sóng, tốc độ truyền sóng, năng lượng sóng
 v = λ.f
v

→
Phương trình liên hệ các đại lượng: λ = v.T = 
v
f
f = λ
Chú ý:
Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền pha dao động, khi sóng lan truyền thì các đỉnh sóng di
chuyển còn các phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua thì vẫn dao động xung quanh vị trí cân bằng
của chúng.
RN
a
R
a
Nếu năng lượng sóng phân bố đều trên mặt sóng tròn thì M =
. ; sóng cầu thì M = N .
aN
RM
aN RM
2) PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG

2πd 

→ u M = a cos  ωt + φ −

 u O = a cos ( ωt + φ ) 
λ 


Phương trình sóng tại một điểm: Sóng truyền từ O đến M:

2πd 

→ u O = a cos  ωt + φ +
 u M = a cos ( ωt + φ ) 

λ 


2πd
Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: ∆φ =
.
λ
2πd
Hai điểm dao động cùng pha khi ∆φ =
= k2π 
→ d min = λ.
λ
2πd
λ
Hai điểm dao động ngược pha khi ∆φ =
= ( 2k + 1) π 
→ d min = .
λ
2
2πd
π
λ
Hai điểm dao động vuông pha khi ∆φ =
= ( 2k + 1) 
→ d min = .
λ
2
4
Chú ý: Đơn vị của d, λ và v phải tương thích với nhau.

Bài toán xác định tính chất dao động tại một điểm hoặc chiều truyền sóng:
Với dạng toán này các em tính độ lệch pha giữa hai điểm (thường là vuông pha), áp dụng quy tắc ngắt độ lệch pha
theo 2π hoặc theo λ rồi vẽ đường tròn. Lưu ý điểm mà sóng truyền tới sau luôn ‘chạy theo’ điểm trước nó trên đường
tròn nhé!
3) GIAO THOA SÓNG
Phương trình tổng hợp sóng:
π(d 2 + d1 ) 
u A = a cos ( ωt )
 π(d 2 − d1 ) 

Hai nguồn cùng pha: 

→ u M = 2a cos 
 cos  ωt −

λ
λ




u B = a cos ( ωt )

 π(d 2 − d1 ) 
a M = 2a cos 


λ


Biên độ và pha ban đầu tương ứng là 
π(d 2 + d1 )

φo = −
λ
π(d 2 + d1 ) π 
u A = a cos ( ωt + π )
 π(d 2 ∓ d1 ) π 

Hai nguồn ngược pha: 

→ u M = 2a cos 
±  cos  ωt −
+ 
λ
2
λ
2


u B = a cos ( ωt )

Khóa học LTĐH môn Vật lí (Kit 1) – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

Facebook: LyHung95

Hệ thống trọng tâm kiến thức Vật lí 2014 (Sóng cơ học)

 π(d 2 ∓ d1 ) π 
± 
a M = 2a cos 

λ
2

Biên độ và pha ban đầu tương ứng là 
π(d 2 + d1 ) π

+
φo = −
λ
2
...
H thng trng tâm kiến thc Vt lí 2014 (Sóng cơ hc)
Khóa hc LTĐH môn Vt lí (Kit 1) – Thy Đặng Vit Hùng (0985.074.831) Facebook: LyHung95
CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ HC
1) CÁC KHÁI NIM CƠ BN V SÓNG CƠ
Sóng cơ hc
Sóng cơ là s lan truyn ca dao động cơ trong môi trường vt cht.
Phân loi sóng cơ
+)Sóng dc: có phương truyn sóng trùng vi phương dao động ca phn t môi trường.
+) Sóng ngang: có phương truyn sóng vuông góc vi phương dao đng ca phn t môi trường.
Các đặc trưng ca sóng cơ: chu kì, tn s, biên độ, bước sóng, tc độ truyn sóng, năng lượng sóng
Phương trình liên hc đại lượng:
=
= = 
=
v
λ.f
v
λ v.T
v
f
f
λ
Chú ý:
Quá trình truyn sóng là mt quá trình truyn pha dao động, khi sóng lan truyn thì các đnh sóng di
chuyn còn các phn t vt cht môi trường mà sóng truyn qua thì vn dao động xung quanh v trí cân bng
ca chúng.
Nếu năng lượng sóng phân b đều trên mt sóng tròn thì
.
=
N
M
N M
R
a
a R
;
sóng cu
thì
.
=
NM
N M
a
a R
2) PHƯƠNG TRÌNH TRUYN SÓNG
Phương trình sóng ti mt đim:
Sóng truy
n t
O
đế
n M:
( )
( )
O M
M O
2
u a cos ωt φ u acos ωt φ
2
πd
u acos ωt φ u acos ωt φ
λ
= +  = +
= +  = + +
Độ lch pha gia hai đim trên phương truyn sóng:
=
2
πd
φ .
λ
Hai đim dao động cùng pha khi
min
2πd
φ k2π d λ.
λ
= =  =
Hai đim dao động ngược pha khi
( )
min
2
πd λ
φ 2k 1 π d .
λ 2
= = +  =
Hai đim dao động vuông pha khi
( )
min
2
πd π λ
φ 2k 1 d .
λ 2 4
= = + =
Chú ý:
Đơ
n v
c
a d,
λ
và v ph
i t
ươ
ng thích v
i nhau.
Bài toán xác định tính cht dao động ti mt đim hoc chiu truyn sóng:
Vi dng toán này các em tính độ lch pha gia hai đim (thường là vuông pha), áp dng quy tc ngt độ lch pha
theo 2π hoc theo λ ri v đường tròn. Lưu ý đim mà sóng truyn ti sau luôn ‘chy theo’ đim trước nó trên đường
tròn nhé!
3) GIAO THOA SÓNG
Phương trình tng hp sóng:
Hai ngun cùng pha:
(
)
( )
A
2 1 2 1
M
B
u a cos ωt
π(d d ) π(d d )
u 2acos cos ωt
λ λ
u acos ωt
=
+
 =
=
Biên độ và pha ban đầu tương ng là
2 1
M
2 1
o
π(d d )
a 2acos
λ
π(d d )
φ
λ
=
+
=
Hai ngun ngược pha:
(
)
( )
A
2 1 2 1
M
B
u a cos ωt π
π(d d ) π(d d )
π π
u 2a cos cos ωt
λ 2 λ 2
u acos ωt
= +
+
 = ± +
=
Hệ thống trọng tâm kiến thức Vật lí 2014 (Sóng cơ học) - Trang 2
Hệ thống trọng tâm kiến thức Vật lí 2014 (Sóng cơ học) - Người đăng: Đồng Nguyễn Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hệ thống trọng tâm kiến thức Vật lí 2014 (Sóng cơ học) 9 10 911