Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thức lượng trong tam giác

Được đăng lên bởi Thủy Dũng Trung Thu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 877 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò: hÖ thøc lîng
I. KiÕn thøc c¬ b¶n
1. §Þnh lÝ cosin
a 2  b 2  c 2  2bc cos A
b 2  c 2  a 2  2ca cos B
c 2  a 2  b 2  2ab cos C

2. §Þnh lÝ sin
a
b
c


2 R
sin A sin B sin C

3. C«ng thøc diÖn tÝch

1
1
1
S  a.ha  b.hb  c.hc
2
2
2
1
1
1
S  ab. sin C  ac. sin B  bc. sin A
2
2
2
abc
S 
4R
S  p ( p  a )( p  b)( p  c)
S  p.r ( p  a ).ra ( p  b).rb ( p  c).rc

4. C«ng thøc ®êng trung tuyÕn
b2  c2 a2

2
4
2
2
c a
b2
mb2 

2
4
2
2
a b
c2
mc2 

2
4
m a2 

5. C«ng thøc ®êng ph©n gi¸c
2bc
A
cos
bc
2
2ac
B
lb 
cos
a c
2
2ab
C
lc 
cos
a b
2
la 

6. C«ng thøc b¸n kÝnh ®êng trßn néi tiÕp, bµng tiÕp
r ( p  a ) tan

A
B
C
( p  b) tan ( p  c ) tan
2
2
2

A
2
B
rb  p. tan
2
C
rc  p. tan
2
ra  p. tan

II. C¸c bµi to¸n ®iÓn h×nh
Bài to¸n 1: Chøng minh ®¼ng thøc
Bµi 1: Chøng minh r»ng:
1)

sin

A
( p  b)( p  c)

2
bc

2)
3)
4)

A
p( p  a)

2
bc
A
( p  b)( p  c)
tan 
2
p( p  a)

cos

cot A 

b2  c2  a2
4S

( §Þnh lÝ hµm sè cos më réng)

A B
a b
2

5)
A

B
a b
tan
2
tan

( §Þnh lÝ hµm sè tang)

Lêi gi¶i:

1) Ta cã:

b2  c2  a2
2bc
A b2  c2  a2
 1  2 sin 2 
2
2bc
A ( a  b  c )(a  c  b)
 sin 2 
2
4bc

cos A 

 sin

2) Ta cã:

A
( p  b)( p  c)

2
bc

A
b2  c2  a2
 1
2
2bc
A
(
b

c

a
)(
b
 c  a)
 cos 2 
2
4bc
A
p( p  a)
 cos 
2
bc

cos A 2 cos 2

3) Theo 1) vµ 2) ta suy ra ®pcm
b2  c2  a2
b2  c2  a2 b2  c2  a2
4) Ta cã: cot A  cos A  2bc


a
abc
sin A
4S
2R
R
AB
A B
AB
2 sin
cos
tan
a  b sin A  sin B
2
2 
2


5)
AB
A B
A B
a  b sin A  sin B
2 cos
sin
tan
2
2
2

Bµi 2: Chøng minh r»ng:
1) sin A  sin B  sin C 4 cos A cos B cos C
2

2)
3)
4)
5)
6)
7)

2
2
A
B
C
cos A  cos B  cos C 1  4 sin sin sin
2
2
2
2
2
2
sin A  sin B  sin C 2  2 cos A cos B cos C
tan A  tan B  tan C  tan A tan B tan C
A
B
B
C
C
A
tan tan  tan tan  tan tan 1
2
2
2
2
2
2
A
B
C
A
B
C
cot  cot  cot cot cot cot
2
2
2
2
2
2
cot A cot B  cot B cot C  cot C cot A 1

Lêi gi¶i:
1) Ta cã:
AB
A B
C
C
cos
 2 sin cos
2
2
2
2
C
A B
C
2 cos  cos
 sin 
2
2
2

VT 2 sin

2 cos

C
A B
AB
 cos
 cos

2
2
2 

C
A
 B
.2 cos cos  
2
2
 2
A
B
C
4 cos cos cos
2
2
2
2 cos

2) Ta cã:

AB
A B
C
cos
 1  2 sin 2
2
2
2
C
A B
C
1  2 sin  cos
 sin 
2
2
2

VT 2 cos

1  2 sin

C
A B
AB
 cos
 cos

2
2
2 

C
A  B 
  2 sin sin    
2 
2
 2 
A
B
C
1  4 sin sin sin
2
2
2
1  2 sin

3) Ta cã:

1  cos 2 A 1  cos 2 B
VT 

...
Chuyªn ®Ò: hÖ thøc lîng
I. KiÕn thøc c¬ b¶n
1. §Þnh lÝ cosin
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 cos
2 cos
2 cos
a b c bc A
b c a ca B
c a b ab C
2. §Þnh lÝ sin
R
C
c
B
b
A
a
2
sinsinsin
3. C«ng thøc diÖn tÝch
cba
cba
rcprbpraprpS
cpbpappS
R
abc
S
AbcBacCabS
hchbhaS
).().().(.
))()((
4
sin.
2
1
sin.
2
1
sin.
2
1
.
2
1
.
2
1
.
2
1
4. C«ng thøc ®êng trung tuyÕn
42
42
42
222
2
222
2
222
2
cba
m
bac
m
acb
m
c
b
a
5. C«ng thøc ®êng ph©n gi¸c
2
cos
2
2
cos
2
2
cos
2
C
ba
ab
l
B
ca
ac
l
A
cb
bc
l
c
b
a
6. C«ng thøc b¸n kÝnh ®êng trßn néi tiÕp, bµng tiÕp
2
tan.
2
tan.
2
tan.
2
tan)(
2
tan)(
2
tan)(
C
pr
B
pr
A
pr
C
cp
B
bp
A
apr
c
b
a
II. C¸c bµi to¸n ®iÓn h×nh
B i to¸n 1:à Chøng minh ®¼ng thøc
Bµi 1: Chøng minh r»ng:
1)
bc
cpbpA ))((
2
sin
Hệ thức lượng trong tam giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thức lượng trong tam giác - Người đăng: Thủy Dũng Trung Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thức lượng trong tam giác 9 10 450