Ktl-icon-tai-lieu

Hệ tọa độ

Được đăng lên bởi Tuan Anh Phan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)

(Ch2 – Hệ tọa độ)
Phan Trọng Tiến
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agriculture
Office location: 3rd floor, Administrative building
Office phone: (04)38276346, Ext: 132
Website: 
Email:ptgtien@hua.edu.vn or phantien84@gmail.com

Ch2 - Hệ tọa độ

1

Tại sao chúng ta phải biết nguồn
gốc thông tin không gian?


Biết được nguồn gốc có thể giúp bạn
hiểu được:








Tại sao hai bản đồ cùng kích thước mà
lại không chồng được lên nhau.
Tại sao miền đo trên một bản đồ có thể
khác với kích thước của cùng một miền
trên bản đồ khác.
Tại sao một đối tượng có thể xuất hiện
trên một bản đồ, nhưng không xuất hiện
trên bản đồ khác.
Và các vấn đề với dữ liệu không gian …
Ch2 - Hệ tọa độ

2

Nguyên tắc đầu tiên …








Làm cách nào để nhận dữ liệu đo
được trên trái đất lên bản đồ.
Cách nào để mô hình hóa trái đất để
mọi thứ trên trái đất đều được thể
hiện trên bản đồ.
Cách đưa thông tin 3 chiều (chiều
dài, chiều rộng và chiều cao) thành 2
chiều (chiều dài và chiều rộng)
-> Liên quan đến khoa đo đạc
(geodesy).
Ch2 - Hệ tọa độ

3

HỆ TỌA ĐỘ

Phép chiếu bản đồ là sự
chuyển đổi có hệ thống
từ tọa độ hình cầu
thành hệ tọa độ phẳng.

Ch2 - Hệ tọa độ

4

Ellipsoid / Spheroid
(dạng elip/ dạng cầu)






Các mô hình hóa trái đất đưa về các
dạng Elip và dạng hình cầu.
Với một bản đồ, dạng Ellipsoid /
Spheroid được chấp nhận là phù hợp
nhất với quả địa cầu tại vị trí làm bản
đồ đó.
Ví dụ với bản đồ thế giới, elippsoid
thích hợp nhất để mô tả toàn bộ quả
địa cầu.
Ch2 - Hệ tọa độ

5

Mối quan hệ giữa trái đất, quả địa
cầu, và ellipsoid

Ch2 - Hệ tọa độ

6

ELLIPSOID

Ch2 - Hệ tọa độ

7

Các elippsoid đã được sử dụng cho
các bản đồ Viêt nam







Everest ellipsoid
Clarke ellipsoid
Krassovsky ellipsoid
World Geodetic Spheroid 1984
(WGS84)
Có 100 elippsoid cho trái đất.

Ch2 - Hệ tọa độ

8

Một Elippsoid




Phép đo trên một Elippsoid được tạo
bởi vĩ độ - latitude (= north/south) và
kinh độ - longtitude (= east/west)
Để cho thuận tiện: 0 ứng với
north/south là đường xích đạo. 0 ứng
với east/west kinh tuyến Greenwich
(GMT), English

Ch2 - Hệ tọa độ

9

Ch2 - Hệ tọa độ

10

Mốc tọa độ






Mốc tọa độ cần được định nghĩa để cho
phép thực hiện các phép đo trên trái đất
tương ứng với một vị trí trên ellipsoid.
Mốc tọa độ định nghĩa kích thước và hình
dáng của trái đất với gốc và hướng của tọa
độ hệ thống được sử dụng trên bản đồ.
Có 1000 mốc tọa độ cho trái đất – hầu hết
mỗi n...
Ch2 - H t a độ 1
H TH NG THÔNG TIN A LÝ (GIS) ĐỊ
(Ch2 – H t a ) độ
Phan Tr ng Ti n ế
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agriculture
Office location: 3rd floor, Administrative building
Office phone: (04)38276346, Ext: 132
Website: http://fita.hua.edu.vn/pttien
Email:ptgtien@hua.edu.vn or phantien84@gmail.com
Hệ tọa độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ tọa độ - Người đăng: Tuan Anh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hệ tọa độ 9 10 871