Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tủ loại đơn điệu

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN VĂN QUYỀN

HIỆU CHỈNH BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN
VỚI TOÁN TỬ LOẠI ĐƠN ĐIỆU

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thái Nguyên, năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục

1 Bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu

7

1.1. Toán tử đơn điệu cực đại . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.1 Một số tính chất hình học của không gian . . . . .

7

1.1.2 Toán tử đơn điệu cực đại . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.1.3 Phiếm hàm lồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2. Bất đẳng thức biến phân đơn điệu . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.1 Phát biểu bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.2 Sự tồn tại nghiệm và tính chất của tập nghiệm . . . 19
2 Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu

26

2.1. Bất đẳng thức biến phân với tập ràng buộc chính xác . . 26
2.1.1. Sự hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh . . . . . . . . . . 26
2.1.2. Tham số hiệu chỉnh . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2. Bất đẳng thức biến phân với miền ràng buộc xấp xỉ . . . 34
2.2.1. Bất đẳng thức biến phân hiệu chỉnh . . . . . . . . 34
2.2.2. Sự hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh . . . . . . . . . . 35
2.3. Bất đẳng thức biến phân với toán tử nhiễu không đơn
điệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

2.3.1. Phương pháp hiệu chỉnh . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3.2. Sự hội tụ mạnh của nghiệm hiệu chỉnh . . . . . . . 40
Kết luận chung

42

Tài liệu tham khảo

44

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3

MỞ ĐẦU
Cho X là một không gian Banach thực phản xạ, X ∗ là không gian
liên hợp của X, cả hai có chuẩn đều được kí hiệu là . , A : X → X ∗
là toán tử đơn điệu đơn trị và K là một tập con lồi đóng của X. Bài
toán bất đẳng thức biến phân đơn điệu được phát biểu như sau: với
f ∈ X ∗ cho trước, hãy tìm phần tử x0 ∈ K sao cho
Ax0 − f, x − x0 ≥ 0, ∀x ∈ K,

(0.1)

ở đây x∗ , x là kí hiệu giá trị phiếm hàm tuyến tính liên tục x∗ ∈ X ∗
tại x ∈ X. Nếu K ≡ X thì bài toán (0.1) có dạng phương trình toán
tử
Ax = f.

(0.2)

Bất đẳng thức biến phân đơn điệu (0.1) là lớp bài toán nảy sinh từ
nhiều vấn đề của toán học ứng dụng như phương trình vi phân, các
bài toán vật lý toán, tối ưu hóa. Ngoài ra nhiều vấn đề thực tế như bài
toán cân bằng mạng giao thông đô thị, mô hình cân bằng kinh tế vv...
đều có thể mô tả được dưới dạng củ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN VĂN QUYỀN
HIỆU CHỈNH BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN
VỚI TOÁN TỬ LOẠI ĐƠN ĐIỆU
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thái Nguyên, năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tủ loại đơn điệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tủ loại đơn điệu - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân với toán tủ loại đơn điệu 9 10 827