Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng điện tử

Được đăng lên bởi lonpottom
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần




Bản chất của hiệu ứng điện tử là sự dịch chuyển mật độ
điện tử trong phân tử.
Hiệu ứng điện tử được gây ra do sự tác động tương hỗ
giữa các nguyên tử trong phân tử, làm thay đổi sự phân
cực của phân tử.






Hiệu ứng cảm
Hiệu ứng liên hợp
Hiệu ứng siêu liên hợp



Xét phân tử

◦ Với X là nguyên tố có ĐAĐ lớn




X rút đôi điện tử liên kết C1-X về phía nó, lực rút này
có thể ảnh hưởng đến nối C1-C2 kế bên, làm cho nối
này cũng bị phân cực. Sự phân cực này lại có thể tiếp
tục ảnh hưởng đến nối C2-C3…Ảnh hưởng của lực rút
này được truyền ngang qua các nối hóa trị, lực rút này
còn được gọi là hiệu ứng cảm
Định nghĩa: Sự phân cực phân tử do sự dịch chuyển
mật độ điện tử σ gọi là hiệu ứng cảm và được ký hiệu
là I (Inductive effect)



Hiệu ứng cảm dương (+I)
◦ Gây ra do các nhóm có độ âm điện nhỏ hơn carbon
◦ Thường thấy ở các nhóm ankyl hoặc mang điện tích
âm
 Với ankyl: Hiệu ứng +I tăng theo chiều dài mạch
carbon và độ phân nhánh:
-CH3 < -CH2-CH3 < -CH(CH3)2 < -C(CH3)3
 Với các nhóm mang điện tích âm: Độ âm điện nhỏ hơn
gây hiệu ứng +I lớn hơn:
-O- < -S- < -Se-



Hiệu ứng cảm âm (-I)
◦ Thường gây ra bởi các nhóm không no,mang điện tích dương
hoặc có độ âm điện lớn
◦ Với các nhóm không no: -I(sp) > -I(sp2)
R-C≡C- > R-CH=CH◦ Nhóm mang điện dương gây hiệu ứng –I lớn hơn nhóm có cấu
tạo tương tự nhưng trung hòa điện
-OR2 > -OR

◦ Độ âm điện càng lớn, -I càng mạnh
-F > -OR > -NR2> -CR3
-F > -Cl > -Br > -I






Giải thích tính axit-baz
Động học phản ứng
Định hướng phản ứng





So sánh tính axit của các chất
Acid

pKa

H-CH2-COOH

4.76

I-CH2-COOH

3.12

Br-CH2-COOH

2.86

Cl-CH2-COOH

2.81

F-CH2-COOH

2.66

Acid R-COOH càng mạnh khi càng dễ phóng thích ion
H+, nghĩa là đôi điện tử nối O-H càng bị kéo về phía O.
Các nhóm có hiệu ứng cảm âm –I làm tăng độ phân cực
của liên kết O-H, làm tăng tính acid






Hiệu ứng cảm lan truyền dọc theo liên kết σ
Độ mạnh giảm theo chiều dài mạch C
Có tính thường trực ở trạng thái cơ bản của phân tử





Định nghĩa: Hiệu ứng cộng hưởng (liên hợp, tiếp cách),
ký hiệu C, đặc trưng cho hệ liên hợp, nghĩa là các hệ có
dạng π-σ-π hoặc p- σ-π (p: đôi điện tử tự do)
Trong hệ liên hợp không có các liên kết σ và π thuần
túy, các điện tử π bất định xứ trên toàn hệ liên hợp. Để
biểu diễn công thức cộng hưởng, có thể dùng 2 cách:
◦ Sử dụng mũi tên cong chỉ chiều dịch chuyển điện tử
◦ Sử dụng các công thức giới hạn








Sử dụng mũi tên cong
Ví dụ:
Sử dụng công thức giới hạn: Dựa vào tính chất điện ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu ứng điện tử - Người đăng: lonpottom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hiệu ứng điện tử 9 10 51