Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng Hall trong bán dẫn

Được đăng lên bởi doantrang191084
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1776 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề:
HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
Học viên: Mông Thanh Dũng
1/ Hiệu ứng hall:
Hiệu ứng Hall là một hiệu ứng vật lý được thực hiện khi áp dụng một từ
trường vuông góc lên một bản làm bằng kim loại hay chất bán dẫn hay chất
dẫn điện nói chung (thanh Hall) đang có dòng điện chạy qua. Lúc đó người
ta nhận được hiệu điện thế (hiệu thế Hall - Uh) sinh ra tại hai mặt đối diện
của thanh Hall.
Hình vẽ:
y

-- - - - - - J

d

0

++++++++
B

x

z

2/ Giải thích hiện tượng:
Hiệu ứng Hall được giải thích dựa vào bản chất của dòng điện chạy trong
vật dẫn điện. Dòng điện này chính là sự chuyển động của các điện tích (ví
dụ như electron trong kim loại). Khi chạy qua từ trường, các điện tích
chịu lực Lorentz bị đẩy về một trong hai phía của thanh Hall, tùy theo điện
tích chuyển động đó âm hay dương. Sự tập trung các điện tích về một phía
tạo nên sự tích điện trái dấu ở 2 mặt của thanh Hall, gây ra hiệu điện thế
Hall. Công thức liên hệ giữa hiệu thế Hall, dòng điện và từ trường là:
Uh = Rjx Bd (*)
trong đó:

+ Uh (V) là hiệu thế Hall,
+ j (A/m2) là mật độ dòng điện,
+ B (T) là cảm ứng từ ,
+d (m) là khoảng cách giữa hai mặt mang điện trái dấu
của thanh Hall,
+ R là hằng số hall.

3/ Xác định hệ số R của bán dẫn :

- Khi đạt trạng thái dừng trong bán dẫn xuất hiện điện trường
hướng từ mặt dương sang mặt âm.
Hình vẽ:

uu
r uu
r
h   y

uu
r

x

uu
r

-- - - - - - -

y

J

d

0

++++++++
B

uu
r

h   y

x

z

- Trong bán dẫn luôn có hai loại
r hạt
uu
r tải
uu
r điện là e và h nên mật độ dòng :
j  je  jh (1)
uu
r
uu
r
j
j
với e là mật độ dòng của e và h là mật độ dòng của h
- Chiếu (1) lên hai trục 0x và 0y ta được :
 jx  jex  jhx
(2)

j

j

j
ey
hy
 y
với jx là mật độ dòng theo phương o x và jy là mật độ
dòng theo phương oy
a/ Tính mật độ
uu
r dòng do
ur e tạo ra: ur
- Ta có: je  ne.ve (2) với ve là vận tốc cuốn của điện tử và
ur
r ur ur
ve   e (   ve , B )
ur
r
r
r
B  Bx i  By j  Bz k
Trong đó : + ur
r
r
r với Bx = By = 0 và Bz = B
v  vex i  vey j  vez k
+ e
r
r
r
i
j k
ur ur
r
r
 ve , B  vex vey vez  vey Bi  vex B j


ur
r
r
r
0
0 B
ve   e (  vey Bi  vex B j )
=>
=>
(3)
 vex   e ( x  vey B)

v   e ( y  vex B )
chiếu (3) lên hai trục 0x và 0y ta được :  ey
(4)

 jex  nee ( x  vey B)


j  nee ( y  vex B )
- Chiếu (2) lên ox và oy ta được :  ey
(5)
2
Thay (4) vào (5) và bỏ qua hạng tử chứa B ta có :
 jex  nee   x  e ( y  vex B) B  ne e  x  e  y B






 jey ...
0
x
y
z
J
B
++++++++
-- - - - - - -
d
Chuyên đề:
HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
Học viên: Mông Thanh Dũng
1/ Hiệu ứng hall:
Hiệu ứng Hall một hiệu ứng vật được thực hiện khi áp dụng một t
trường vuông góc lên một bản làm bằng kim loại hay chất bán dẫn hay chất
dẫn điện nói chung (thanh Hall) đang có dòng điện chạy qua. Lúc đó người
ta nhận được hiệu điện thế (hiệu thế Hall - U
h
) sinh ra tại hai mặt đối diện
của thanh Hall.
Hình vẽ:
2/ Giải thích hiện tượng:
Hiệu ng Hall được giải thích dựa vào bản chất của dòng điện chạy trong
vật dẫn điện. Dòng điện này chính s chuyển động của các điện tích (ví
dụ như electron trong kim loại). Khi chạy qua từ trường, các điện tích
chịu lực Lorentz bị đẩy về một trong hai phía của thanh Hall, tùy theo điện
tích chuyển động đó âm hay dương. Sự tập trung các điện tích v một phía
tạo nên sự tích điện trái dấu 2 mặt của thanh Hall, gây ra hiệu điện thế
Hall. Công thức liên hệ giữa hiệu thế Hall, dòng điện và từ trường là:
U
h
= Rj
x
Bd (*)
trong đó: + U
h
(V) là hiệu thế Hall,
+ j (A/m
2
) là mật độ dòng điện,
+ B (T) là cảm ứng từ ,
+d (m) khoảng cách giữa hai mặt mang điện trái dấu
của thanh Hall,
+ R là hằng số hall.
3/ Xác định hệ số R của bán dẫn :
Hiệu ứng Hall trong bán dẫn - Trang 2
Hiệu ứng Hall trong bán dẫn - Người đăng: doantrang191084
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hiệu ứng Hall trong bán dẫn 9 10 897