Ktl-icon-tai-lieu

Hình giải tích không gian

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hình giải tích không gian

Trang số – 1

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
1. Cho hình lập phương
Biên soạn: Hồ Phạm Thanh Ngôn
Hình giải tích không gian Trang số 1
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
1. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴
1
𝐵
1
𝐶
1
𝐷
1
. Gọi 𝑀, 𝑁, 𝑃 lần lượt là trung điểm của
𝐵𝐵
1
, 𝐶𝐷, 𝐴
1
𝐷
1
. Tính c giữa 𝐶
1
𝑁 và 𝑀𝑃 .
𝐴
1
𝑃
𝐷
1
𝑧
𝑥
𝑦
𝐵
1
𝐶
1
𝑁
𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
2. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴
1
𝐵
1
𝐶
1
𝐷
1
. Tính c giữa 2 mp (𝐴
1
𝐵𝐶) và (𝐴
1
𝐷𝐶).
𝐴
1
𝑃
𝐷
1
𝑧
𝑥
𝑦
𝐵
1
𝐶
1
𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
3. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴
1
𝐵
1
𝐶
1
𝐷
1
. Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt trung điểm của 𝐴𝐵, 𝐶𝐷.
Tính khoảng cách giữa 𝐴
1
𝐶 và 𝑀𝑁.
c
Hồ Phạm Thanh Ngôn Composed with T
E
XMaker on MiKT
E
X version 2.7
Hình giải tích không gian - Trang 2
Hình giải tích không gian - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hình giải tích không gian 9 10 73