Ktl-icon-tai-lieu

hình họa

Được đăng lên bởi congtam15-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Descriptive Geometry – Perspective Projection

1/62

HÌNH HỌC HỌA HÌNH - HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
LỜI NÓI ĐẦU
Phối cảnh là phương pháp biểu diễn vật thể dựa trên phép chiếu xuyên tâm. Hình biểu diễn của
phương pháp này mô phỏng mắt người quan sát sự vật được chiếu qua con ngươi lên võng mạc.
Cho nên phương pháp này rất thông dụng trong ngành kiến trúc xây dựng và là một công cụ
không thể thiếu đối với người làm công tác sáng tác, thiết kế kiến trúc.Ngày nay những chương
trình mô phỏng không gian ba chiều rất mạnh có thể thiết lập nhanh chóng những bản vẽ phối
cảnh rất đẹp. Tuy nhiên, trong hoạt động sáng tác, công cụ chính vẫn là phác thảo bằng tay và biểu
diễn ý tưởng dưới dạng hình chiếu phối cảnh. Những giáo trình trước đây về chương trình này
thường nặng về lý thuyết hình học và hạn chế rất nhiều khi phải thể hiện những công trình kiến
trúc gồm rất nhiều chi tiết phức tạp. Là một người làm việc trong ngành thiết kế kiến trúc và là
giảng viên của bộ môn Hình học họa hình, tác giả xin giới thiệu tài liệu này, mong đóng góp một
vài kinh nghiệm xin chia sẽ với mọi người. Hy vọng đây là một tài liệu có ích không những đối
với sinh viên kiến trúc và còn cho cả kiến trúc sư. Đây là lần đầu tiên biên soạn một tài liệu vừa
đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, đồng thời vừa là cẩm nang của người đọc nên không thể
tránh những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp của người đọc. Xin vui lòng liên lạc tác giả
qua

thư

điện

tử

tranhuuanhtuan@gmail.com
HTU


HTU

UTH

hoặc

trao

UTH

Dựa vào mặt tranh mà ta có các phương pháp hình chiếu phối cảnh sau :
o

Phối cảnh mặt tranh phẳng thẳng đứng

o

Phối cảnh với mặt tranh là mặt cầu

đổi

qua

blog

:

Descriptive Geometry – Perspective Projection

o

Phối cảnh với mặt tranh là mặt trụ

2/62

Descriptive Geometry – Perspective Projection

3/62

Phần A : PHỐI CẢNH MẶT TRANH PHẲNG THẲNG ĐỨNG (PHỐI CẢNH 2 ĐIỂM TỤ)
Bài 1 : ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG – MẶT PHẲNG
1.

Hệ thống mặt phẳng hình chiếu :

V
T

: mặt phẳng vật thể

đ
M
M2
MM2 = h
B

B

B

B

M

t
M’
MM’
MM’ = k

: mặt tranh
: đáy tranh
: điểm nhìn
: chân điểm nhìn
: độ cao điểm nhìn
: mặt phẳng tầm mắt
: đường tầm mắt, đường chân trời
: điểm chính
: tia chính
: khoảng cách chính

Trong không gian, chọn một mặt phẳng nằm ngang làm mặt phẳng vật thể V (nơi đặt các vật thể)
và mặt phẳng thẳng đứng làm mặt tranh

T giao nhau thành một đường thẳng gọi là đáy tranh đ.

Một điểm M được gọi là điểm nhìn (mắt người quan sát). Hình chiếu bằng của M...
Descriptive Geometry – Perspective Projection 1/62
HÌNH HC HA HÌNH - HÌNH CHIU PHI CNH
LI NÓI ĐẦU
Phi cnh là phương pháp biu din vt th da trên phép chiếu xuyên tâm. Hình biu din ca
phương pháp này mô phng mt người quan sát s vt được chiếu qua con ngươi lên võng mc.
Cho nên phương pháp này rt thông dng trong ngành kiến trúc xây dng và là mt công c
không th thiếu đối vi người làm công tác sáng tác, thiết kế kiến trúc.Ngày nay nhng chương
trình mô phng không gian ba chiu rt mnh có th thiết lp nhanh chóng nhng bn v phi
cnh rt đẹp. Tuy nhiên, trong hot động sáng tác, công c chính vn là phác tho bng tay và biu
din ý tưởng dưới dng hình chiếu phi cnh. Nhng giáo trình trước đây v chương trình này
thường nng v lý thuyết hình hc và hn chế rt nhiu khi phi th hin nhng công trình kiến
trúc gm rt nhiu chi tiết phc tp. Là mt người làm vic trong ngành thiết kế kiến trúc và là
ging viên ca b môn Hình hc ha hình, tác gi xin gii thiu tài liu này, mong đóng góp mt
vài kinh nghim xin chia s vi mi người. Hy vng đây là mt tài liu có ích không nhng đối
vi sinh viên kiến trúc và còn cho c kiến trúc sư. Đây là ln đầu tiên biên son mt tài liu va
đáp ng nhu cu hc tp, nghiên cu, đồng thi va là cm nang ca người đọc nên không th
tránh nhng thiếu sót. Rt mong được s đóng góp ca người đọc. Xin vui lòng liên lc tác gi
qua thư đin t HTUtranhuuanhtuan@gmail.comUTH hoc trao đổi qua blog :
HTUhttp://tranhuuanhtuan.blogspot.com/UTH
Da vào mt tranh mà ta có các phương pháp hình chiếu phi cnh sau :
o Phi cnh mt tranh phng thng đứng
o Phi cnh vi mt tranh là mt cu
hình họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình họa - Người đăng: congtam15-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
hình họa 9 10 759