Ktl-icon-tai-lieu

Hình hoạ vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi Khắc Tam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1344 lần   |   Lượt tải: 3 lần
c

ng môn h c

HÌNH H A - V K THU T
1. Tên môn h c:

HÌNH H A -V K THU T C KHÍ

2. Mã s môn h c:

CK 488

3. S tín ch :

4 tín ch

Ph n 1: HÌNH H A : 2 Tín ch (15ti t gi ng lý thuy t + 30 ti t bài t p)
Ph n 2: V K THU T: 2 Tín ch ( 15 ti t lý thuy t+ 30 ti t bài t p)
4. Ch nhi m môn h c:
5. CBGD ng ký gi ng:
Ph n 1: Hình h a:
ThS.Ph m Th Vân
Ph n 2: V K Thu t : ThS.D ng Xuân V
6. Môn h c tiên quy t: Hình h c ph ng và hình h c không gian.
7. Hình th c ánh giá:
i m bài thi cu i h c k (Hình th c A)
8. Tóm t t n i dung chính:
Bài gi ng Hình H a trình bày các ph ng pháp bi u di n hình (v t th ) trong không
gian b ng hình v lên trên m t ph ng và các ph ng pháp xác nh các d ng giao tuy n và
gi i
c các bài toán giao i m, giao tuy n nh m làm c s cho V K thu t.
Bài gi ng V K Thu t g m các ph n sau:
-Các ph ng pháp v hình h c c b n
-Các tiêu chu n nhà n !c v" b n v
-Các ph ng pháp bi n di n v t th trên b n v
-Thành l p b n v chi ti t và b n v l#p c khí
9. Tài li u tham kh o:
Nguy n Ðình Ð ên, 1993. Hình h c h a hình. NXB Giáo d$c
Hòang v n Thân,1988 (sách d ch). Gíao trình Hình h c H a hình. NXB Giáo d$c
Tr n h u Qu , 1998.V k thu t c khí t p 1 và 2. NXB Giáo d$c
Lx.Vusneponski, 1986. V k thu t. NXB Công nhân k thu t
Bùi v n L , 1963. C m nang c%a ng &i h a viên k ngh'.
Thomas E.French ,Charles J. Vierck,1953. McGraw-Hill Book Company,Inc
S.Bogolyubov, A.Voinov, 1983. Engineeing Drawing. Mir Publishers Moscow
1

Warren J.Luzadder, P.E., 1966. Fundamentos de Dibujo Para Ingenieros. Edition
Revoluctionaria Lahabana.
10. Phân ph i th i gian và
Ch

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ng chi ti t :

Tên ch

ng

1
2
3
4
5
6

c

ng

LT

Ph n I: Hình h a
M
u và cách thành l p các phép chi u
1
Các y u t hình h c c b n
4
Nh(ng bài tóan v" v trí
2
Ða di'n và giao tuy n
3
Ð &ng cong và m t cong- giao tuy n
3
Khai tri n m)t m t
2
C)ng
15
Ph n II: V k thu t
M
u
0.5
Nh(ng tiêu chu n v" trình bày b n v
1.5
V hình h c
2
Bi u di n v t th
3
Hình chi u tr$c o
3
V qui !c ren và các m i ghép
1
V qui !c bánh r*ng -Lò so-+ l*n
1
Dung sai-L#p ghép-Ð) nh,n b" m t
1
B n v chi ti t-B n v l#p
2
C)ng
15
T-ng c)ng
32
C

BT

TH

BTL
/ A

Ghi
chú

2
8
10
10
30

6
5
5
3
1
1
9
30
43

NG CHI TI T

Ph n I: HÌNH H A
CH. NG I. M/ Ð0U VÀ CÁCH THÀNH L P CÁC PHÉP CHI1U

LT

1.1. Khái quát v" hình h c h a hình
1.2. Các phép chi u
CH. NG II. CÁC Y1U T2 HÌNH H C C B3N

LT

2.1. i m và Ð th c c%a 1 i m
2.1.1. Khái ni'm v"

th c

2.1.2. Cách xây d4ng
th c c%a 1 i m b ng ph
ph ng hình chi u và 3 m t ph ng hình chi u
2.2. Ð &ng th...
 1
 cng môn hc
HÌNH HA - V K THUT
1. Tên môn hc: HÌNH HA -V K THUT C KHÍ
2. Mã s môn hc: CK 488
3. S tín ch: 4 tín ch
Phn 1: HÌNH HA : 2 Tín ch (15tit ging lý thuyt + 30 tit bài tp)
Phn 2: V K THUT: 2 Tín ch ( 15 tit lý thuyt+ 30 tit bài tp)
4. Ch nhim môn hc:
5. CBGD ng ký ging:
Phn 1: Hình ha: ThS.Phm Th Vân
Phn 2: V K Thut : ThS.Dng Xuân V
6. Môn hc tiên quyt: Hình hc phng và hình hc không gian.
7. Hình thc ánh giá: im bài thi cui hc k (Hình thc A)
8. Tóm tt ni dung chính:
Bài ging Hình Ha trình y các phng pháp biu din hình (vt th) trong không
gian bng hình v lên trên mt phng các phng pháp xác nh các dng giao tuyn
gii c các bài toán giao im, giao tuyn nhm làm c s cho V K thut.
Bài ging V K Thut gm các phn sau:
-Các phng pháp v hình hc c bn
-Các tiêu chu n nhà n!c v" bn v
-Các phng pháp bin din vt th trên bn v
-Thành lp bn v chi tit và bn v l#p c khí
9. Tài liu tham kho:
Nguyn Ðình Ðên, 1993. Hình hc ha hình. NXB Giáo d$c
Hòang vn Thân,1988 (sách dch). Gíao trình Hình hc Ha hình. NXB Giáo d$c
Trn hu Qu, 1998.V k thut c khí tp 1 và 2. NXB Giáo d$c
Lx.Vusneponski, 1986. V k thut. NXB Công nhân k thut
Bùi vn L, 1963. C m nang c%a ng&i ha viên k ngh'.
Thomas E.French ,Charles J. Vierck,1953. McGraw-Hill Book Company,Inc
S.Bogolyubov, A.Voinov, 1983. Engineeing Drawing. Mir Publishers Moscow
Hình hoạ vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình hoạ vẽ kỹ thuật - Người đăng: Khắc Tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hình hoạ vẽ kỹ thuật 9 10 329