Ktl-icon-tai-lieu

Hình học

Được đăng lên bởi Cu Thích Than
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lê Phạm Thành – Cử nhân Chất Lượng Cao Hóa Học – ðHSP Hà Nội

Nhận gia sư môn Hóa Học

CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC
“Phương pháp là Thầy của các Thầy” (Talley
Talley Rand)
Rand

§1. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ
ĐỒ ĐƯỜ
ĐƯỜNG CHÉO
Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong một khoảng thời gian tương ñối ngắn học sinh phải
giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập khá lớn (trong ñó bài tập toán chiếm một tỉ lệ không nhỏ). Do
ñó việc tìm ra các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý nghĩa quan trọng.
Bài toán trộn lẫn các chất với nhau là một dạng bài hay gặp trong chương trình hóa học phổ thông.
Ta có thể giải bài tập dạng này theo nhiều cách khác nhau, song cách giải nhanh nhất là “phương pháp
sơ ñồ ñường chéo”.
Nguyên tắc: Trộn lẫn 2 dung dịch:
Dung dịch 1: có khối lượng m1, thể tích V1, nồng ñộ C1 (C% hoặc CM), khối lượng riêng d1.
Dung dịch 2: có khối lượng m2, thể tích V2, nồng ñộ C2 (C2 > C1), khối lượng riêng d2.
Dung dịch thu ñược có m = m1 + m2, V = V1 + V2, nồng ñộ C (C1 < C < C2), khối lượng riêng d.
Sơ ñồ ñường chéo và công thức tương ứng với mỗi trường hợp là:
a) ðối với nồng ñộ % về khối lượng:
m1 C1

C

m2 C2

|C2 - C|

→

m1 | C 2 − C |
=
(1)
m 2 | C1 − C |

→

V1 | C 2 − C |
=
(2)
V2 | C1 − C |

→

V1 | d 2 − d |
=
(3)
V2 | d1 − d |

|C1 - C|

b) ðối với nồng ñộ mol/lít:
V1 C1

C

V2 C2

|C2 - C|
|C1 - C|

c) ðối với khối lượng riêng:
V1 d1

d

V2 d2

|d2 - d|
|d1 - d|

Khi sử dụng sơ ñồ ñường chéo ta cần chú ý:
*) Chất rắn coi như dung dịch có C = 100%
*) Dung môi coi như dung dịch có C = 0%
*) Khối lượng riêng của H2O là d = 1 g/ml

Sau ñây là một số ví dụ sử dụng phương pháp ñường chéo trong tính toán pha chế dung dịch.
Dạng 1: Tính toán pha chế dung dịch
Ví dụ 1. ðể thu ñược dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung
dịch HCl 15%. Tỉ lệ m1/m2 là:
A. 1:2
B. 1:3
C. 2:1
D. 3:1
Hướng dẫn giải:
Áp dụng công thức (1):
m1 | 45 − 25 | 20 2
=
=
= ⇒ ðáp án C.
m 2 | 15 − 25 | 10 1

Ví dụ 2. ðể pha ñược 500 ml dung dịch nước muối sinh lí (C = 0,9%) cần lấy V ml dung dịch NaCl
3%. Giá trị của V là:
A. 150
B. 214,3
C. 285,7
D. 350
Copyright © 2007 Lê Phạm Thành

Trang 1/14

E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Phone: 0976053496

Lê Phạm Thành – Cử nhân Chất Lượng Cao Hóa Học – ðHSP Hà Nội

Nhận gia sư môn Hóa Học

Hướng dẫn giải:
Ta có sơ ñồ:

V1(NaCl) 3
V2(H2O)

⇒ V1 =

|0 - 0,9|
0,9

0

|3 - 0,9|

0,9
⋅ 500 = 150 (ml) ⇒ ðáp án A.
2,1 + 0,9

Phương pháp này không những hữu ích trong việc p...
Lê Phm Thành – C nhân Cht Lượng Cao Hóa Hc – ðHSP Hà Ni Nhn gia sư môn Hóa Hc
Copyright © 2007 Lê Phm Thành E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Phone: 0976053496
Trang 1
/14
CHƯƠNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC
“Phương pháp là Thầy của các Thầy”
(Talley Rand
Talley RandTalley Rand
Talley Rand)
§
§§
§1
11
1.
. .
. PHƯƠNG PHÁP SƠ Đ
PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐPHƯƠNG PHÁP SƠ Đ
PHƯƠNG PHÁP SƠ Đ
ĐƯ
ĐƯĐƯ
ĐƯỜ
ỜNG CHÉO
NG CHÉONG CHÉO
NG CHÉO
Vi hình thc thi trc nghim khách quan, trong mt khong thi gian tương ñối ngn hc sinh phi
gii quyết mt s lượng câu hi bài tp khá ln (trong ñó bài tp toán chiếm mt t l không nh). Do
ñó vic tìm ra các phương pháp giúp gii nhanh bài toán hóa hc có mt ý nghĩa quan trng.
Bài toán trn ln các cht vi nhau mt dng bài hay gp trong chương trình hóa hc ph thông.
Ta có th gii bài tp dng này theo nhiu cách khác nhau, song cách gii nhanh nht “phương pháp
sơ ñồ ñường chéo”.
Nguyên tc: Trn ln 2 dung dch:
Dung dch 1: có khi lượng m
1
, th tích V
1
, nng ñộ C
1
(C% hoc C
M
), khi lượng riêng d
1
.
Dung dch 2: có khi lượng m
2
, th tích V
2
, nng ñộ C
2
(C
2
> C
1
), khi lượng riêng d
2
.
Dung dch thu ñưc có m = m
1
+ m
2
, V = V
1
+ V
2
, nng ñộ C (C
1
< C < C
2
), khi lượng riêng d.
Sơ ñồ ñường chéo và công thc tương ng vi mi trường hp là:
a) ðối vi nng ñộ % v khi lượng:
m
1
C
1
|C
2
- C|
C
m
2
C
2
|C
1
- C|
(1)
|CC|
| CC |
m
m
1
2
2
1
=
b)
ðố
i v
i n
ng
ñộ
mol/lít:
V
1
C
1
|C
2
- C|
C
V
2
C
2
|C
1
- C|
(2)
|CC|
| CC |
V
V
1
2
2
1
=
c)
ðố
i v
i kh
i l
ượ
ng riêng:
V
1
d
1
|d
2
- d|
d
V
2
d
2
|d
1
- d|
(3)
|dd|
| dd |
V
V
1
2
2
1
=
Khi s
d
ng s
ơ
ñồ
ñườ
ng chéo ta c
n chú ý:
*) Ch
t r
n coi nh
ư
dung d
ch có C = 100%
*) Dung môi coi nh
ư
dung d
ch có C = 0%
*) Kh
i l
ượ
ng riêng c
a H
2
O là d = 1 g/ml
Sau ñây là mt s ví d s dng phương pháp ñường chéo trong tính toán pha chế dung dch.
Dng 1: Tính toán pha chế dung dch
Ví d 1. ðể
thu
ñượ
c dung d
ch HCl 25% c
n l
y m
1
gam dung d
ch HCl 45% pha v
i m
2
gam dung
d
ch HCl 15%. T
l
m
1
/m
2
là:
A. 1:2
B. 1:3
C. 2:1
D. 3:1
Hưng dn gii:
Áp d
ng công th
c (1):
1
2
10
20
|5215|
| 5245 |
m
m
2
1
==
=
ð
áp án C.
Ví d 2. ðể
pha
ñượ
c 500 ml dung d
ch n
ướ
c mu
i sinh (C = 0,9%) c
n l
y
V
ml dung d
ch NaCl
3%. Giá tr
c
a
V
là:
A. 150 B. 214,3 C. 285,7 D. 350
Hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học - Người đăng: Cu Thích Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hình học 9 10 273