Ktl-icon-tai-lieu

Hình học 8

Được đăng lên bởi Hieu Le
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia sư thành đượcĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II VÀ CUỐI NĂM LỚP 8
PHẦN ĐẠI SỐ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
A- Lý thuyết :
1- Thế nào là hai phương trình tương đương ?Cho ví dụ .
2- Thế nào là hai bất phương trình tương đương ?Cho ví dụ .
3 – Nêu các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình .So sánh.
4- Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn .Số nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn?
Cho ví dụ.
5- Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn .Cho ví dụ
6- Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .
1. Hai phương trình gọi là tương đương với nhau khi chúng có chung tập hợp nghiệm. Khi nói
hai phương trình tương đương với nhau ta phải chú ý rằng các phương trình đó được xét trên tập
hợp số nào, có khi trên tập này thì tương đương nhưng trên tập khác thì lại không.
2. Phương trình bậc nhất một ẩn: là phương trình có dạng ax + b = 0 (a  0). Thông thường để
giải phương trình này ta chuyển những hạng tử có chứa biến về một vế, những hạng tử không
chứa biến về một vế.
3. Phương trình quy về phương trình (bpt) bậc nhất:
Dùng các phép biến đổi như: nhân đa thức, quy đồng khử mẫu, chuyển vế; thu gọn…
để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0.
4. Phương trình tích: là những phương trình (bpt) sau khi biến đổi có dạng:
A(x) . B(x) = 0  A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
5. Phương trình(bpt) chứa ẩn ở mẫu: Là các phương trình (bpt) mà mẫu số có chưa ẩn.
6. Ngoài những phương trình (bpt) có cách giải đặc biệt, đa số các phương trình (bpt) đều giải
theo các bước sau:
 Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ).
 Quy đồng; khử mẫu.
 Bỏ ngoặc – Chuyển vế – Thu gọn.
 Chia hai vế cho hệ số của ẩn.
 Kiểm tra xem các nghiệm vừa tìm được có thỏa ĐKXĐ không. Chú ý chỉ rõ nghiệm nào thỏa
mãn, nghiệm nào không thỏa mãn.
 Kết luận số nghiệm của phương trình (bpt) đã cho (là những giá trị thỏa ĐKXĐ).
7. Giải toán bằng cách lập phương trình(bpt):
 Bước 1: Lập phương trình(bpt):
 Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
1

Gia sư thành được Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
 Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
 Bước 2: Giải phương trình.
 Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình(bpt), nghiệm nào thỏa mãn
điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa, rồi kết luận.
 Chú ý:
 Số có hai, chữ số được ký hiệu là ab
Giá trị của số đó là: ab = 10a + b; (Đk: 1  a  9 và 0  b  9, a, b  N)
 Số có ba, chữ số được ký hiệu là abc
abc = 100a + 10b + c, (Đk: 1  a ...
Gia sư thành được www.daythem.com.vn
1
ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II VÀ CUỐI NĂM LỚP 8
PHẦN ĐẠI SỐ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
A- Lý thuyết :
1- Thế nào là hai phương trình tương đương ?Cho ví dụ .
2- Thế nào là hai bất phương trình tương đương ?Cho ví dụ .
3 Nêu các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình .So sánh.
4- Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn .Số nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn?
Cho ví dụ.
5- Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn .Cho ví dụ
6- Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .
1. Hai phương trình gọi tương đương với nhau khi chúng chung tập hợp nghiệm. Khi nói
hai phương trình tương đương với nhau ta phải chú ý rằng các phương trình đó được xét trên tập
hợp số nào, có khi trên tập này thì tương đương nhưng trên tập khác thì lại không.
2. Phương trình bậc nhất một ẩn: là phương trình có dạng ax + b = 0 (a
0). Thông thường để
giải phương trình này ta chuyển những hạng tử có chứa biến về một vế, những hạng tử không
chứa biến về một vế.
3. Phương trình quy về phương trình (bpt) bậc nhất:
Dùng các phép biến đổi như: nhân đa thức, quy đồng khử mẫu, chuyển vế; thu gọn…
để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0.
4. Phương trình tích: là những phương trình (bpt) sau khi biến đổi có dạng:
A(x) . B(x) = 0
A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
5. Phương trình(bpt) chứa ẩn ở mẫu: Là các phương trình (bpt) mà mẫu số có chưa ẩn.
6. Ngoài những phương trình (bpt) có cách giải đặc biệt, đa số các phương trình (bpt) đều giải
theo các bước sau:
Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ).
Quy đồng; khử mẫu.
Bỏ ngoặc Chuyển vế Thu gọn.
Chia hai vế cho hệ số của ẩn.
Kiểm tra xem các nghiệm vừa tìm được có thỏa ĐKXĐ không. Chú ý chỉ rõ nghiệm nào thỏa
mãn, nghiệm nào không thỏa mãn.
Kết luận số nghiệm của phương trình (bpt) đã cho (là những giá trị thỏa ĐKXĐ).
7. Giải toán bằng cách lập phương trình(bpt):
Bước 1: Lập phương trình(bpt):
Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
Hình học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học 8 - Người đăng: Hieu Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hình học 8 9 10 933