Ktl-icon-tai-lieu

Hình học cơ bản 8_Hình vuông, hình thoi

Được đăng lên bởi Quang Nguyen Nhat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Cho tứ giác ABCD có AC = BD. Các điểm E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,
BC, CD, DA. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi.
2. Cho tam giác ABC, AD là đường phân giác. Đường thẳng qua D song song AC cắt AB ở E,
đường thẳng qua D song song với AB cắt AC ở F. Chứng minh rằng tứ giác AEDF là hình
thoi.
3. Cho hình vuông ABCD. M thuộc đường chéo AC. Vẽ ME  AD tại E, MF  CD tại F. Gọi N là
giao điểm của ME và BC. Chứng minh rằng :
a) MEDF là hình chữ nhật, MFCN là hình vuông.
b) ABE = DAF, BE  AF
c) EMF = BNM, các đường thẳng BM, AF, CE đồng quy.
4. Cho hình vuông ABCD. Các điểm E, F lần lượt trên các cạnh BC, CD sao cho góc EAF= 450.
Trên tia đối của tia DC lấy M sao cho DM = BE. Chứng minh rằng :
a) ABE = ADM, Góc MAF = 450
b) Chu vi tam giác CEF bằng nửa chu vi hình vuông ABCD
5. Cho hình vuông ABCD và một điểm E bất kỳ nằm giữa hai điểm A, B. Trên tia đối của tia
CB, lấy một điểm F sao cho CF = AE.
a) Tính góc EDF.
b) Gọi G là điểm đối xứng với D qua trung điểm I của đoạn EF. Tứ giác DEGF là hình gì? Vì
sao?
c) Chứng minh ba đường thẳng AC, DG, EF đồng quy tại một điểm.

...
1. Cho tứ giác ABCD có AC = BD. Các điểm E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,
BC, CD, DA. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi.
2. Cho tam giác ABC, AD đường phân giác. Đường thẳng qua D song song AC cắt AB E,
đường thẳng qua D song song với AB cắt AC F. Chứng minh rằng tứ giác AEDF nh
thoi.
3. Cho hình vuông ABCD. M thuộc đưng co AC. Vẽ ME AD tại E, MF CD tại F. Gọi N là
giao đim của ME BC. Chng minh rằng :
a) MEDF là hình chữ nhật, MFCN là hình vuông.
b) ABE = DAF, BE AF
c) EMF = BNM, các đường thẳng BM, AF, CE đồng quy.
4. Cho hình vuông ABCD. Các điểm E, F lần lượt trên các cạnh BC, CD sao cho góc EAF= 45
0
.
Trên tia đối của tia DC lấy M sao cho DM = BE. Chứng minh rằng :
a) ABE = ADM, Góc MAF = 45
0
b) Chu vi tam giác CEF bằng nửa chu vi hình vuông ABCD
5. Cho hình vuông ABCD một điểm E bất kỳ nằm giữa hai điểm A, B. Trên tia đối của tia
CB, lấy một điểm F sao cho CF = AE.
a) Tính góc EDF.
b) Gọi G điểm đối xứng với D qua trung điểm I của đoạn EF. Tứ giác DEGF hình gì?
sao?
c) Chng minh ba đưng thẳng AC, DG, EF đng quy tại mt đim.
Hình học cơ bản 8_Hình vuông, hình thoi - Người đăng: Quang Nguyen Nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hình học cơ bản 8_Hình vuông, hình thoi 9 10 269