Ktl-icon-tai-lieu

Hình Học Họa Hình

Được đăng lên bởi jaytor
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 6652 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Bài giảng HÌNH HOAû

2005

ĐẠI HỌC ĐĂ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÂCH KHOA
KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT
-----0-----

BĂI GIẢNG

HÌNH HỌA

GVC - ThS NGUYỄN ĐỘ

ĐĂ NẴNG - 2005
GVC — ThS. Nguyễn Độ

1

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Bài giảng HÌNH HOAû

2005

MỞ ĐẦU
A. MỤC ĐÍCH VĂ YÍU CẦU
1) Mục đích
Hình hoạ lă một môn học thuộc lĩnh vực Hình học, nhằm:
− Nghiín cứu câc phương phâp biểu diễn câc hình trong không gian lín một mặt mă thông
thường lă mặt phẳng hai chiều
− Nghiín cứu câc phương phâp giải câc băi toân trong không gian bằng cach giải chúng trín
câc hình biểu diễn phẳng đó
− Cung cấp một số kiến thức hình học cơ bản để học tiếp môn Vẽ kĩ thuật vă giải quyết một số
vấn đề liín quan đến chuyín môn.
2) Yíu cầu của hình biểu diễn
Hình biểu diễn phải đơn giản, rõ răng, chính xâc. Câc hình biểu diễn phải tương ứng với một
hình nhất định trong không gian; người ta gọi tính chất năy lă tính phản chuyển hay tính tương
đương hình học của hình biểu diễn
3) Một số ký hiệu vă quy ước
Trong băi giảng năy sẽ dùng những ký hiệu vă qui ước sau:
− Điểm
Chữ in như: A, B, C,...
− Đường thẳng
Chữ thường như: a,b,c,...
− Mặt phẳng
Chữ Hy lạp hoặc chữ viết hoa như: α, β, γ, δ,...A, B, C, ...
− Sự liín thuộc
Ký hiệu ∈ như: điểm A∈a; đường thẳng a ∈ mp (α ), ...b∈mp(Q),...
− Vuông góc
⊥ như: a ⊥ b
− Giao
∩ như: A= d ∩ l
− Kết quả
= như: g= mpα ∩ mpβ
− Song song
// như: d // k
− Trùng
≡ như: A ≡ B

B. CÂC PHĨP CHIẾU
I. PHĨP CHIẾU XUYÍN TĐM
1) Câch xđy dựng
Trong không gian cho mặt phẳng P vă một điểm S không thuộc mp(P ).(Hình 1)
Người ta thực hiện phĩp chiếu một điểm A bất kỳ như sau:
Vẽ đường thẳng SA, đường thẳng năy cắt mặt phẳng P tại điểm A’
Ta có câc định nghĩa:
− P : Mặt phẳng hình chiếu
S
− S : Tđm chiếu
A
− SA : Đường thẳng chiếu hoặc tia chiếu
− A’ : Hình chiếu xuyín tđm của điểm A từ tđm Hình 1
chiíú S lín mặt phẳng hình chiếu P .
A’
Phĩp chiếu được xđy dựng như trín được gọi lă phĩp
P
chiếu xuyín tđm với tđm chiếu S vă mặt phẳng hình
chiếu P.
Một phĩp xuyín tđm được xâc định khi biết tđm chiếu S vă mặt phẳng hình chiếu P.
GVC — ThS. Nguyễn Độ

2

Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Bài giảng HÌNH HOAû

2005

Chú ý
a) Hình lă một tập hợp điểm. Vậy để chiếu một hình ta chiếu một số điểm thănh phần của hình
đủ xâc định hình đó
b) Nếu trong không gian Ơclic ta bổ sung thím câc yếu tố vô tận thì:
_ Hai đường thẳng son g song xem như cắt nhau tại một điểm ở vô tận:
a // b ⎭ a ∩ b = M∞
Như vậy để biểu diễn một điểm ở vô tận ta biểu diễn nó bằng một phương đường thẳng
_ Hai mặt phẳng s...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình Học Họa Hình - Người đăng: jaytor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Hình Học Họa Hình 9 10 594