Ktl-icon-tai-lieu

Hình học họa hình

Được đăng lên bởi Nam Thắng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4905 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I: HÌNH HỌC HOẠ HÌNH
CHƯƠNG 1: BIỂU DIỄN ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG

1.1.CÁC PHÉP CHIẾU.
1.1.1. Phép chiếu xuyên tâm:
1.1.1.1. Cách xây dựng:
Trong không gian lấy mặt phẳng P, điểm S và điểm A không thuộc mặt phẳng
P. Kẻ đường thẳng SA cắt mặt phẳng P tại A’.
S

Ta gọi như sau :
+P : mặt phẳng hình chiếu.

B
D

+S : tâm chiếu.

E

A

C

+SA : tia chiếu hoặc đường thẳng chiếu.
+A’ : hình chiếu xuyên tâm của điểm A.

B' ≡ C'

D'
A'

(hình 1- 1)

E'

P

Hình 1- 1
1.1.1.2.Tính chất:
- Hình chiếu xuyên tâm của đường thẳng không chứa tâm chiếu S là một đường
thẳng.
Ví dụ: Hình chiếu xuyên tâm của đường thẳng chứa DE là đường thẳng chứa D’E’
(hình 1-1).
* Hình chiếu xuyên tâm của đường thẳng chứa tâm chiếu S suy biến thành một
điểm.

S

Ví dụ : Đường thẳng chứa đoạn thẳng BC
D

E

- Hình chiếu xuyên tâm của hình phẳng
không chứa tâm chiếu S là hình phẳng.

C

F
D'

Ví dụ: Hình chiếu xuyên tâm của ∆ ABC
là ∆ A’B’C’. (hình 1-2).

B

A

(hình 1- 1).

P

B'
A'

E' ≡ F'

C'

Hình 1-2
* Mặt phẳng chứa tâm chiếu S có hình chiếu xuyên tâm suy biến thành đường thẳng.
1

Ví dụ : Mặt phẳng DEF (hình 1-2).
1.1.1.3. Ứng dụng :
Phép chiếu xuyên tâm được dùng trong vẽ mỹ thuật, trong các bản vẽ xây dựng,
kiến trúc. Phép chiếu xuyên tâm cho những hình vẽ của vật thể giống như những
hình ảnh khi nhìn vật thể đó bằng mắt thường.

1.1.2. Phép chiếu song song:
1.1.2.1. Cách xây dựng:
Trong không gian lấy mặt phẳng P, hướng s và điểm A không thuộc (P). Qua A
vẽ đường thẳng song song với s cắt mặt phẳng P tại A’. Ta gọi :
+P : mặt phẳng hình chiếu.

A

B

A

+S : hướng chiếu.

E
S

C

+đường thẳng AA’// s là tia chiếu hoặc đường

D

thẳng chiếu.
B'

+A’ : hình chiếu song song của điểm A.

A'
D'
C'

(hình 1-3)

E'

A'

P

Hình 1-3
* Phép chiếu song song là trường hợp đặc biệt của phép chiếu xuyên tâm khi tâm
chiếu là điểm vô tận.
1.1.2.2. Tính chất:
Vì phép chiếu song song là trường hợp đặc biệt của phép chiếu xuyên tâm nên
phép chiếu song song có đầy đủ các tính chất của phép chiếu xuyên tâm. Ngoài ra
phép chiếu song song còn có các tính chất sau :
- Hình chiếu song song của các đường thẳng song song là các đường thẳng song
song (hình 1-4).
- Tỷ số độ dài các hình chiếu song song của hai đoạn thẳng song song bằng tỷ số độ
dài giữa hai đoạn đó.
AB A ' B '
=
CD C ' D '

(hình 1-4).

2

- Tỷ số đơn của ba điểm thẳng hàng không đổi qua phép chiếu song song.
KL
K 'L'
=
LM L ' M '

(hình 1-4).

K
C
B

D

L

A
S

M

B'
L'

K'

M'

D'

A'

C'

P

Hình 1-4

1.1.3. Phép chiếu vuông góc...
1
PHN I: HÌNH HC HO HÌNH
CHƯƠNG 1: BIU DIN ĐIM, ĐƯỜNG THNG, MT PHNG
1.1.CÁC PHÉP CHIU.
1.1.1. Phép chiếu xuyên tâm:
1.1.1.1. Cách xây dng:
Trong không gian ly mt phng P, đim S đim A không thuc mt phng
P. K đường thng SA ct mt phng P ti A’.
Ta gi như sau :
+P : mt phng hình chiếu.
+S : tâm chiếu.
+SA : tia chiếu hoc đường thng chiếu.
+A’ : hình chiếu xuyên tâm ca đim A.
(hình 1- 1)
Hình 1- 1
1.1.1.2.Tính cht:
- Hình chiếu xuyên tâm ca đường thng không cha tâm chiếu S mt đường
thng.
d: Hình chiếu xuyên tâm ca đường thng cha DE là đưng thng cha D’E
(hình 1-1).
* Hình chiếu xuyên tâm ca đường thng cha tâm chiếu S suy biến thành mt
đim.
d : Đường thng cha đon thng BC
(hình 1- 1).
- Hình chiếu xuyên tâm ca hình phng
không cha tâm chiếu S là hình phng.
d: Hình chiếu xuyên tâm ca
ABC
A’B’C’. (hình 1-2).
Hình 1-2
* Mt phng cha tâm chiếu S có hình chiếu xuyên tâm suy biến thành đường thng.
S
B
C'
A
A'
B'
C
ED
D'
E'
P
E
F
A'
C
C'
E'
S
B
A
B'
D
D'
F'
P
Hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học họa hình - Người đăng: Nam Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hình học họa hình 9 10 45