Ktl-icon-tai-lieu

Hình học không gian

Được đăng lên bởi lymanas49
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian

GV: Đỗ Văn Thọ

Chương II: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian
I. Dạng 1: Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng:
1. Phương Pháp giải:
- Tìm giao tuyến của (P) và (Q) hoặc xác định giao tuyến của
(P) và (Q) là chỉ ra đường thẳng chung của hai mặt phẳng (P) và
(Q)
- Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, ta tìm hai điểm chung
cùng thuộc 2 mặt phẳng đó
A

Q

P

A

B

P
B

Q

 P    Q   AB . Nên AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (P)
và (Q)
Nhận xét:
- Hai đường thẳng cùng thuộc một mặt phẳng nếu chúng không
song song hoặc trùng nhau thì chúng sẽ cắt nhau tại một điểm
chung (có thể kéo dài 2 đường thẳng đó)
- Nếu hai mặt phẳng   và    có điểm chung S và lần lượt
chứa hai đường thẳng song song (d) và (d’) thì giao tuyến của

  và    là đường thẳng  đi qua S và song song với (d) và
(d’)
2. Bài tập:
1

Bài tập Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian

GV: Đỗ Văn Thọ

Bài 1: Cho S là một điểm không thuộc mặt phẳng hình bình hành
ABCD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)
Bài 2: Cho S là một điểm không thuộc mặt phẳng hình thang
ABCD ( AB  CD và AB>CD). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
(SCD) và (SAB)
Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD có hai
cạnh đối diện không song song. Lấy điểm M thuộc miền trong của
tam giác SCD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a. (SBM) và (SCD)
b. (ABM) và (SCD)
c. (ABM) và (SAC)
Bài 4: Cho tứ giác ABCD có các cặp cạnh đôi không song song
và S là một điểm không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Tìm giao
tuyến của :
a) (SAC) và (SBD)
b) (SAB) và (SCD).
c) (SAD) và (SBC).
Bài 5: Cho tứ diện ABCD. GỌi I, J lần lượt là trung điểm của AD
và BC.
a) Tìm giao tuyến của (IBC) và (JAD).
b) Gọi M là điểm trên cạnh AB, N là điểm trên cạnh AC sao cho
MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của (IBC) và
(DMN).

2

Bài tập Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian

GV: Đỗ Văn Thọ

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy
lớn AB. Trên SD lấy điểm M.
a) Tìm giao tuyến của (MBC) và (SAC).
b) Tìm giao tuyến của (MBC) và (SAD).
Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.
Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD. P là một điểm trên
SC sao cho SP > PC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với
các mặt phẳng: (SAC), (SAB), (SAD), (ABCD).
Bài 8: Cho hình bình hành ABCD và điểm M không nằm trong
mặt phẳng chứa hình bình hành
a. Tìm giao tuyến của (MAC) và (MBD)
b. Gọi N là trung điểm của cạnh BC. Tìm giao tuyến của
(AMN) và (ACD)
Bà...
Bài tp Đưng Thẳng Và Mt Phẳng Trong Không Gian GV: Đỗ Văn Thọ
1
Chương II: Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian
I. Dng 1: Xác định giao tuyến của hai mặt phng:
1. Phương Pháp giải:
- Tìm giao tuyến của (P) và (Q) hoặc xác định giao tuyến của
(P) và (Q) là chỉ ra đường thẳng chung của hai mt phẳng (P) và
(Q)
- Mun tìm giao tuyến của hai mặt phẳng, ta tìm hai điểm chung
cùng thuộc 2 mặt phẳng đó
Q
P
A
B
Q
P
B
A
P Q AB
. Nên AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (P)
và (Q)
Nhận xét:
- Hai đường thẳng cùng thuộc mt mặt phẳng nếu chúng không
song song hoặc trùng nhau tchúng sẽ ct nhau tại một điểm
chung (có thể kéo dài 2 đường thẳng đó)
- Nếu hai mặt phng
có điểm chung S và ln lượt
chứa hai đường thẳng song song (d) và (d) thì giao tuyến của
là đường thẳng
đi qua S và song song với (d) và
(d’)
2. Bài tp:
Hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học không gian - Người đăng: lymanas49
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hình học không gian 9 10 420