Ktl-icon-tai-lieu

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Được đăng lên bởi Thông Hoàng
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khóa học LUYỆN THI THPTQG 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

15 BÀI KHOẢNG CÁCH KINH ĐIỂN TRONG HÌNH KHÔNG GIAN
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Câu 1: [ĐVH]. Cho lăng trụ đứng ABC. A′B′C ′ có đáy là tam giác vuông tại
B, AB = a, ACB = 300 , AA′ = 2a 2 .

a) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng ( A′BC ) .
b) Gọi M là trung điểm của BB′ . Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng ( A′BC ′ ) .
Lời giải:
AB
AB
a) Ta có tan ACB =
⇒ BC =
=a 3
BC
tan ACB

AC =

AB 2 + BC 2 = a 2 + 3a 2 = 2a
1
Ta có d ( G, ( A ' BC ) ) = .d ( A, ( A ' BC ) )
3
Kẻ AN ⊥ A ' B
 BC ⊥ AB
Ta có 
⇒ BC ⊥ ( A ' BC ) ⇒ BC ⊥ AN
 BC ⊥ A ' A
Mà AN ⊥ A ' B ⇒ AN ⊥ ( A ' BC )

⇒ AN = d ( A, ( A ' BC ) )

1
1
1
1
1
=
+
= 2 + 2
2
2
2
AN
AA '
AB
8a
a
9
2a 2
2a 2
= 2 ⇒ AN =
⇒ d ( G, ( A ' BC ) ) =
3
9
8a
1
b) Ta có d ( M , ( A ' BC ' ) ) = d ( B ', ( A ' BC ' ) )
2
Kẻ BH ⊥ A ' C ', BK ⊥ KB
 A ' C ' ⊥ BH
Ta có 
⇒ A ' C ' ⊥ ( B ' HB ) ⇒ A ' C ' ⊥ B ' K mà B ' K ⊥ BH ⇒ B ' K ⊥ ( A ' BC ')
 A 'C' ⊥ BB '
⇒ B ' K = d ( B ', ( A ' BC ') )

Xét ∆A ' AB :

1
1
1
1
1
4
a 3
=
+
= 2 + 2 = 2 ⇒ B'H =
2
2
2
2
B'H
B ' A'
B 'C '
a
3a
3a
1
1
1
4
1
35
2a 6
a 6
Xét ∆B ' HB :
=
+
= 2 + 2 =
⇒ B'K =
⇒ d ( M , ( A ' BC ' ) ) =
2
2
2
BB ' 3a
B'K
B'H
8a
24a
35
35
Xét ∆A ' B ' C :

Câu 2: [ĐVH]. Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữ nhật, AD = 2a, AB = 4a, SD = 5a . Cạnh bên
SA vuông góc với đáy.
a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ) .
1
b) Gọi M là trung điểm của BC , N nằm trên SB sao cho SN = SB . Tính khoảng cách từ N đến mặt
3
phẳng ( SMD ) .

Lời giải:

Chương trình Luyện thi PRO – S và PRO – E: Giải pháp tối ưu nhất cho kì thi THPT Quốc Gia 2016!

Khóa học LUYỆN THI THPTQG 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

a) Kẻ AI ⊥ SB
 BC ⊥ AB
⇒ BC ⊥ ( SAB )
Ta có 
 BC ⊥ SA
⇒ BC ⊥ AI mà AI ⊥ SB ⇒ AI ⊥ ( SBC )

⇒ AI = d ( A, ( SBC ) )

SA = SD 2 − AD 2 = 25a 2 − 4a 2 = a 21
1
1
1
1
Xét ∆SAB :
=
+
=
2
2
2
AI
AS
AB
21a 2
1
37
4a 21
+
=
⇒ AI =
2
2
16a
336a
37
⇒ d ( A, ( SBC ) ) =

4a 21
37

b) Gọi J là giao điểm của AB và DM
1
1
Ta có d ( N , ( SMD ) ) = d ( B, ( SMD ) ) = d ( A, ( SMD ) )
3
6
Kẻ AH ⊥ DM , AK ⊥ SH
 DM ⊥ AH
⇒ DM ⊥ ( SAH ) ⇒ DM ⊥ AK mà AK ⊥ SH ⇒ AK ⊥ ( SDM )
Ta có 
 DM ⊥ SA

⇒ AK = d ( A, ( SDM ) )

Ta có S ADM =

2S
1
1
8a 2
8a
S ABCD = 4a 2 mà S ADM = AH .DM ⇔ AH = ADM =
=
2
2
DM
17
16a 2 + a 2

1
1
1
1
17
421
8a 21
4a 21
⇒ AK =
⇒ d ( N , ( SMD ) ) =
=
+
=
+
=
2
2
2
2
2
2
21...
Khóa hc
LUYN THI THPTQG 2016
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: Lyhung95
Chương trình Luyn thi PRO – S và PRO – E: Gii pháp ti ưu nht cho kì thi THPT Quc Gia 2016!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Câu 1: [ĐVH]. Cho lăng tr đứng
.
ABC A B C
đ
áy là tam giác vuông t
i
0
, , 30 , 2 2
B AB a ACB AA a
= = =
.
a)
G
i
G
là tr
ng tâm tam giác
ABC
. Tính kho
ng cách t
G
đế
n m
t ph
ng
(
)
A BC
.
b)
G
i
M
là trung
đ
i
m c
a
BB
. Tính kho
ng cách t
M
đế
n m
t ph
ng
(
)
.
Li gii:
a)
Ta có
tan 3
tan
AB AB
ACB BC a
BC
ACB
= = =
2 2 2 2
3 2
AC AB BC a a a
= + = + =
Ta có
( )
( )
( )
( )
1
, ' . , '
3
d G A BC d A A BC
=
K
'
AN A B
Ta có
( )
'
'
BC AB
BC A BC BC AN
BC A A
(
)
' '
AN A B AN A BC
(
)
(
)
, '
AN d A A BC
=
Xét
'
A AB
:
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
' 8
AN AA AB a a
= + = +
( )
( )
2
9 2 2 2 2
, '
3 9
8
a a
AN d G A BC
a
= = =
b)
Ta có
( )
( )
( )
( )
1
, ' ' ', ' '
2
d M A BC d B A BC
=
K
' ',
BH A C BK KB
Ta có
( )
' '
' ' ' ' ' '
'C' '
A C BH
A C B HB A C B K
A BB
(
)
' ' ' '
B K BH B K A BC
(
)
(
)
' ', ' '
B K d B A BC
=
Xét
' '
A B C
:
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 4 3
'
2
' ' ' ' ' 3 3
a
B H
B H B A B C a a a
= + = + =
=
Xét
'
B HB
:
( )
( )
2 2 2 2 2
1 1 1 4 1 35 2 6 6
' , ' '
'
' ' 3 8 24
35 35
a a
B K d M A BC
BB
B K B H a a a
= + = + =
=
=
Câu 2: [ĐVH]. Cho hình chóp .
S ABCD
đáy là hình ch nht,
2 , 4 , 5
AD a AB a SD a
= = =
. Cnh bên
SA
vuông góc vi đáy.
a) Tính khong cách t
A
đến mt phng
(
)
SBC
.
b) Gi
M
là trung đim ca
BC
,
N
nm trên
SB
sao cho
1
3
SN SB
= . Tính khong cách t
N
đến mt
ph
ng
(
)
SMD
.
Li gii:
15 BÀI KHOẢNG CÁCH KINH ĐIỂN TRONG HÌNH KHÔNG GIAN
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN - Người đăng: Thông Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 9 10 779