Ktl-icon-tai-lieu

Hình học không gian tổng hợp

Được đăng lên bởi khaipro
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hùng
094.78.76.689

ĐT:

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TỔNG HỢP
Phần I. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
1. Dạng 1. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Bài 1. Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ABCD có 2 cạnh AB không song song với nhau, ngoài (P) cho điểm S. Tìm
giao tuyến của
a. (SAC) và (SBD)
b. (SAB) và (SCD).
Bài 2. Cho tứ diện ABCD, gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC, BC, gọi K là 1 điểm trên BD sao cho
BK = 3KD.
a.Tìm giao tuyến của (MNK) với (BCD); với (ABC).
b. Tìm giao tuyến của (MNK) với (ACD).
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình bình hành, O là giao điểm của AC và BD.
a. Xác định giao tuyến của (SAC) và (SBD)
b. M, N lần lượt là trung điểm của SB và SO. Xác định giao điểm của (AMN) với các mặt phẳng (SAD), (SAB),
(SAC).
Bài 4. Cho tứ diện ABCD, O là điểm thuộc miền trong tam giác BCD, M thuộc AO.
a. Tìm giao tuyến của (MCD) với (ABC); (ABD); (BCD).
b. Gọi I,K là 2 điểm lần lượt trên BC và BD. Tìm giao tuyến của (IKM) với (ACD);(ABC); (ABD).
Bài 5.Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang (AB //CD, AB > CD). I,J lần lượt là trung điểm của SB và
SC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng
a. (SAD) và (SBC). b. (AIJ) với (SAB);(SBC);(SDC);(SAD); và (ABCD).
Bài 6. Cho tứ diện ABCD, M thuộc miền trong tam giác ACD. I,J là 2 điểm lần lượt trên BC, BD sao cho IJ không
song song với CD.
a. Xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng (IJM) và (ACD).
b. Lấy N thuộc miền trong tam giác ABD sao cho JN cắt AB tại L. Tìm giao tuyến của (MNJ) và (ABC).
Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD, có ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, M thuộc miền trong tam
giác SCD. Tìm giao tuyến của
a. (SBM) và (SCD). b. (ABM) và (SCD). c. (ABM) và (SAC).
2. Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
Bài 1. Cho tứ diện ABCD gọi M,N lần lượt là các điểm trên AC và BC sao cho MN không song song với AB. Gọi O
là một điểm thuộc miền trong tam giác ABD. Tìm giao điểm của AB,AD với (OMN).
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD điểm M thuộc cạnh BC.
a. Tìm giao điểm của AM với (SBD).
b. N là điểm trên BC. Tìm giao điểm SD và (AMN).
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC.
a. Tìm giao điểm I của AM với (SBD). CMR IA = 2IM.
b. Tìm giao điểm P của SD với (ABM).
c. N là điểm tùy ý trên AB. Tìm giao điểm của MN với (SBD).

Hình học không gian tổng hợp

1

Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hùng
094.78.76.689

ĐT:

Bài 4. Cho tứ diện ABCD gọi M,N là 2 điểm lần lượt trên AC và AD. G là trọng tâm của tam giác BCD. Tìm giao
điểm của
a. MN với (ABG)
b. A...
Biên soạn: Nguyễn Mạnh Hùng ĐT:
094.78.76.689
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TỔNG HỢP
Phần I. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
1. Dạng 1. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
Bài 1. Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ABCD 2 cạnh AB không song song với nhau, ngoài (P) cho điểm S. Tìm
giao tuyến của
a. (SAC) và (SBD) b. (SAB) và (SCD).
Bài 2. Cho tứ diện ABCD, gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC, BC, gọi K là 1 điểm trên BD sao cho
BK = 3KD.
a.Tìm giao tuyến của (MNK) với (BCD); với (ABC).
b. Tìm giao tuyến của (MNK) với (ACD).
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình bình hành, O là giao điểm của AC và BD.
a. Xác định giao tuyến của (SAC) và (SBD)
b. M, N lần lượt là trung điểm của SB và SO. Xác định giao điểm của (AMN) với các mặt phẳng (SAD), (SAB),
(SAC).
Bài 4. Cho tứ diện ABCD, O là điểm thuộc miền trong tam giác BCD, M thuộc AO.
a. Tìm giao tuyến của (MCD) với (ABC); (ABD); (BCD).
b. Gọi I,K là 2 điểm lần lượt trên BC và BD. Tìm giao tuyến của (IKM) với (ACD);(ABC); (ABD).
Bài 5.Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang (AB //CD, AB > CD). I,J lần lượt là trung điểm của SB và
SC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng
a. (SAD) và (SBC). b. (AIJ) với (SAB);(SBC);(SDC);(SAD); và (ABCD).
Bài 6. Cho tứ diện ABCD, M thuộc miền trong tam giác ACD. I,J là 2 điểm lần lượt trên BC, BD sao cho IJ không
song song với CD.
a. Xác định giao tuyến của 2 mặt phẳng (IJM) và (ACD).
b. Lấy N thuộc miền trong tam giác ABD sao cho JN cắt AB tại L. Tìm giao tuyến của (MNJ) và (ABC).
Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD, có ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, M thuộc miền trong tam
giác SCD. Tìm giao tuyến của
a. (SBM) và (SCD). b. (ABM) và (SCD). c. (ABM) và (SAC).
2. Dạng 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
Bài 1. Cho tứ diện ABCD gọi M,N lần lượt là các điểm trên AC và BC sao cho MN không song song với AB. Gọi O
là một điểm thuộc miền trong tam giác ABD. Tìm giao điểm của AB,AD với (OMN).
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD điểm M thuộc cạnh BC.
a. Tìm giao điểm của AM với (SBD).
b. N là điểm trên BC. Tìm giao điểm SD và (AMN).
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC.
a. Tìm giao điểm I của AM với (SBD). CMR IA = 2IM.
b. Tìm giao điểm P của SD với (ABM).
c. N là điểm tùy ý trên AB. Tìm giao điểm của MN với (SBD).
Hình học không gian tổng hợp
1
Hình học không gian tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học không gian tổng hợp - Người đăng: khaipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hình học không gian tổng hợp 9 10 196