Ktl-icon-tai-lieu

Hình học mặt phẳng oxy

Được đăng lên bởi thulinhnamsinh-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2369 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH Oxy
TRONG KỲ THI TSĐH
Phần một: Bài tập liên quan đến xác định các yếu tố trong tam giác
Trong phần này ta thống nhất kí hiệu: Trong tam giác ABC:
- AM, AH, AD lần lượt là trung tuyến, đường cao, phân giác trong góc A
- G, I lần lượt là trọng tâm, tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác.
- S, p lần lượt là dịên tích, nữa chu vi tam giác
Để giải quyết tôt bài tập trong phần này học sinh cần nắm chắc các vần đề sau:
- Nếu M ( xM ; yM ) thuộc đường thẳng :ax+by+c=0  ax M  byM  c  0 hoặc

-

-

 x  x0  at
M ( xM ; yM ) thuộc đường thẳng  
 M ( x0  at ; y0  bt )
 y  y0  bt
ax  byM  c
Khoảng cách từ M đến đường thẳng  là d( M /  )  M
a 2  b2
Nếu M là điểm bất kỳ thuộc cạnh AC của tam giác ABC thì điểm đối xứng với M qua
phân giác trong AD luôn thuộc cạnh AB.(Tính chất rất quan trọng trong tam, giác ABC)
Cho 2 đường thẳng 1 : a1 x  b1 y  c  0,  2 : a2 x  b2 y  c  0 góc tạo bởi 1 ,  2 kí hiệu
 
n1.n2
 
a1a2  b1b2
  cos   cos(n1 , n2 )    
, nếu 1 ;  2 vuông góc với nhau
n1 n2
a12  b12 a22  b2 2
 
thì n1 .n2  0  a1a2  b1b2  0
Tam giác ABC cân tại A  cosB=cosC
Trong tam giác vuông tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm cạnh huyền
1
abc
S ABC  BC.d  A/ BC   p.r 
2
4R
Nếu đường thẳng  bất kỳ đi qua M ( xM ; yM ) thì phương trình

 : a( x  xM )  b( y  yM )  0  ax+by-(axM  byM )  0 với n(a; b) là VTPT của  và

( a2  b2  0 )
- Phương
tích của điểm M bất kỳ với đường tròn ( C) tâm I bán kính R là

P( M /(C ))  MAMB  IM 2  R 2 (Với A, B là giao điểm của cát tuyến qua M với đường tròn (C)
Nếu M nằm ngoài đường tròn thì P( M /( C ))  0
Nếu M nằm trong đường tròn thì P( M /( C ))  0
Nếu M thuộc đường tròn thì P( M /( C ))  0
Nếu MT là tiếp tuyến P( M /( C ))  MT 2

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CÀN LƯU Ý:
1) Biết đỉnh A của tam giác ABC và 2 trung tuyến BM, CN. Viết phương trình các cạnh?

1

PP: Trước hết ta tìm tọa độ đỉnh B ( xB ; yB ) : Vì B  BM ta có phương trình (1). Từ toạ độ B ta
x  x A yB  y A
biểu diễn N ( B
;
) vì N  CN ta có phương trình (2). Giải hệ gồm 2 phương trình
2
2
(1) (2) ta tìm được toạ độ điểm B. Tương tự có đỉnh C
A

N

M

B

C

Ví dụ 1) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(4;-1) và phương trình 2 đường
trung tuyến BM: 8x-y-3=0, CN:14x-13y-9=0. Tính toạ độ các đỉnh B, C
HD Giải:
Giả sử B ( x1; y1 ); B  BM  8 x1  y1  3  0 .(1) Vì N là trung điểm AB nên

4  x1 1  y1
 4  x1 
 1  y1 
;
); N  C...
1
PHƯƠNG PHÁP GII CÁC BÀI TOÁN HÌNH GII TÍCH Oxy
TRONG K THI TSĐH
Ph ần một: Bài tập liên quan đến xác định các yếu tố trong tam giác
Trong phn n à y t a t h ng nht kí hiu: Trong tam giác ABC:
- AM, AH, AD ln l ượt là trung tuyến, đường cao, phân giác trong góc A
- G, I ln lưt là trng tâm , t â m v ò n g t r ò n n g o i t i ếp tam giác.
- S, p ln lưt là d ên tích, nữa chu vi tam giác
Để gii q u y ết tôt bài tp trong phn n à y h c sinh cn n m c h c các vn đề sau:
- Nếu ( ; )
M M
M x y thuc đưng thng
M
:ax+by+c=0 ax 0
M
by c hoc
( ; )
M M
M x y thuc đưng thng
0
0 0
0
( ; )
x x at
M x at y bt
y y bt
- Khong cách t M đến đường thẳng
l à
M
( / )
2 2
ax
M
M
by c
d
a b
- Nếu M là đi m b t k t h u c cnh A C c ủa tam gc ABC tđi m đối x ng vi M q u a
phân giác trong AD ln thuc cnh A B . ( T í n h c h t r t quan trng trong tam, giác ABC)
- Cho 2 đưng thng
1 1 1 2 2 2
: 0 , : 0a x b y c a x b y c góc t o bi
1 2
, kí hiệu
1 2
1 2 1 2
1 2
2 2 2 2
1 2
1 1 2 2
.
cos os( , )
n n
a a b b
c n n
n n
a b a b
, nếu
1 2
; vuông góc vi n h a u
thì
1 2 1 2 1 2
. 0 0n n a a b b
- Tam giác ABC cân ti A
osB=cosCc
- Trong tam giác vuông tâm vòng tròn ngoi t i ếp tam giác là trung đi m c nh h u y n
-
/
1
. .
2 4
A B C
A BC
abc
S BC d p r
R
- Nếu đường thng
bt k đi q u a ( ; )
M M
M x y t phương trì n h
: ( ) ( ) 0 ax+by-(a ) 0
M M M M
a x x b y y x by vi
( ; )n a b
l à V T P T c ủa
(
2 2
0a b
)
- Phươn g t í c h c ủa đi m M b t k v i đưng tròn ( C) tâm I bán kính R là
( /( ))M C
P
2 2
MAMB IM R
(Vi A, B là giao đim ca t tuyến q u a M v i đưng tròn (C)
Nếu M nm n g o à i đường tròn thì
( /( ))
0
M C
P
Nếu M nm t r o n g đường tròn thì
( /( ))
0
M C
P
Nếu M thuc đường tròn thì
( /( ))
0
M C
P
Nếu MT là tiếp tuyến
2
( /( ))M C
P MT
MT S DNG BÀI TẬP CÀN LƯU Ý:
1) Biết đỉnh A của tam giác ABC và 2 trung tuyế n B M , C N . V i ế t p h ư ơ n g t r ình các cạnh?
Hình học mặt phẳng oxy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học mặt phẳng oxy - Người đăng: thulinhnamsinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Hình học mặt phẳng oxy 9 10 44