Ktl-icon-tai-lieu

Hình học vi phân

Được đăng lên bởi Anh Tuấn Cao
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2481 lần   |   Lượt tải: 6 lần
/\
_ Ạ
V V
B ộ GIAO DỤC V A ĐAO TẠO
ĐAI H Ọ C THÁI

ĐÔ

NGỌC

G I Á O

H

Ì

N

H

NGUYÊN

DIỆP - N Ô N G

QUÔC

CHINH

T R Ì N H

H

Ó

C

V

I

Hà NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HỌC QUỐC GI.

P

H

Â

N

B Ộ GIÁO DỤC VÀ Đ À O TẠO
ĐẠI H Ọ C THÁI

NGUYÊN

Đ Ỗ NGỌC DIỆP - NÔNG QUỐC CHINH

G

H

Ì

N

H

I

Á

H

O

Ọ

T

C

R

V

Ì

I

N

H

P

H

Â

N H À XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q u ố c GIA HÀ N Ộ I

N

SÁCH ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI s ự TÀI TRỢ CỦA D ự ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2

M

ụ

c

l ụ c

Giới thiệu 7
Ì Đường và mặt bậc hai 9
1.1

Siêu phang afìn
1.1.1

9

T h u ậ t k h ử Gauss-Jordan g i ả i h ệ p h ư ơ n g t r ì n h
tuyến tính

1.2

1.3
1.4
1.5

9

1.1.2

Đ a t ạ p t u y ế n t í n h và p h ư ơ n g p h á p toa đ ộ

1.1.3

C á c p h é p b i ế n đ ổ i t r o n g h ì n h học

.

l i

Đ ư ờ n g bậc hai v ớ i p h ư ơ n g t r ì n h
chính tắc

12

1.2.1

Ellipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.2

Hyperbola

12

1.2.3

Parabola

13

Đ ư a p h ư ơ n g t r ì n h đ ư ờ n g bậc hai t r o n g m ặ t p h a n g
về d ạ n g c h í n h tắc

13

P h â n l o ạ i s i ê u m ặ t bậc 2 t r o n g k h ô n g g i a n 3 c h i ề u .

14

Đ ư a p h ư ơ n g t r ì n h m ặ t bậc hai t ổ n g q u á t v ề d ạ n g
chính tắc

1.6

19

P h â n l o ạ i d ờ i h ì n h c á c đ ư ờ n g bậc hai t r o n g

mặt

phang Euclid
1.7
1.8

1.9

lo

21

P h â n l o ạ i d ờ i h ì n h c á c m ặ t bậc hai t r o n g k h ô n g g i a n
Euclid 3 chiều

21

P h ư ơ n g p h á p t o a đ ộ cong

22

1.8.1

C á c đ ư ờ n g bậc 2 t h a m số hoa

23

1.8.2

C á c m ặ t bậc hai t h a m số hoa

23

B à i t ậ p c ủ n g cố lý t h u y ế t
3

24

4

2

Đ ỗ Ngọc
L ý t h u y ế t đ ư ờ n g cong trong R
2.1

Diệp,

Nông

Quốc

Chinh
25

n

C u n g t h a m số h o a v à c u n g
chính quy

25

2.2

Đ ộ d à i đ ư ờ n g cong t r o n g R " . Đ ư ờ n g t r ắ c đ ị a . . . .

27

2.3

M ụ c t i ê u t r ự c c h u ẩ n . M ụ c t i ê u F r é n e t . Đ ộ cong. Đ ộ
xoắn

30

2.4

Đ ị n h lí c ơ b ả n

33

2.5

B à i t ậ p củng cố lý t h u y ế t

36

3 Đại số tensơ, đại số ngoài, tensơ đối xứng 37
3.1

T í c h tensơ c á c k h ô n g gian véctơ

37

3.2

Tích ngoài và tích tensơ đ ố i xứng

39

3.3

Đ ạ i số t e n s ơ

40

3.4

Đ ạ i số n g o à i

41

4 Lý thuyết mặt cong
trong R

43

3

4.1

M ả n h t h a m số h o a c h í n h q u y v à m ặ t t h a m số h o a .

43

4.2

M ụ c t i ê u D a r b o u x của đ ư ờ n g cong t r ê n m ặ t d ì m . .

44

4.3

D ạ n g t o à n p h ư ơ n g cơ b ả n

45

4.4

Đ ạ o h à m Weingarten và k ý hiệu
Christoffel

. .

50...