Ktl-icon-tai-lieu

Hóa

Được đăng lên bởi Trần Văn Trí
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 9 tháng 2 năm 2015
TIẾT 45.

Ngày dạy: 10 tháng 2 năm 2015

MÊTAN.
CTPT: CH4
PTK: 16 đ. v.C

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Nắm được CTCT, tính chất vật lý của mêtan, tính chất hoá học của metan.
- Nắm được và khái niệm về liên kết đơn, phản ứng thế.
- Biết được trạng thái tự nhiên và ứng dụng của metan.
2.Kĩ năng
- Bước đầu làm quen với việc phân tích kết quả TN , rút ra nhận xét về phản
ứng hoá học.
- Viết được PTHH các phản ứng cháy và phản ứng thế.
3. Thái độ.
- Giúp HS có thái độ học tập tích cực và yêu thích môn hoá.
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
- Đồ dùng: Mô hình phân tử CH4,bình đựng khí metan, bình đựng khí clo,
ống thuỷ tinh vuốt nhọn, cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, diêm.
2.Học sinh:
- Đọc trước bài ở nhà.
III. Phương pháp
- Đàm thoại
- Thực hành thí nghiệm
IV. Tiến trình dạy học.
1. Ổn định tổ chức.
2.Khởi động :
Kiểm tra bài cũ. : Hs làm bài tập 5 ( SGK).
giới thiệu bài:
Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chung về hợp chất hữu cơ . Hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu về một hợp chất cụ thể thuộc loại hiđrocacbon đó là mêtan.
3.Bài mới.
Hoạt động 1.
Tìm hiểu tính chất vật lý và trạng thái thiên nhiên.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+ Em thường gặp khí metan ở đâu trong - Mêtan có trong khí thiên nhiên, khí
tự nhiên?
dầu mỏ, khí mỏ than…
- GV hướng dẫn HS quan sát ống
- HS quan sát ống nghiệm đựng CH4 .
nghiệm đựng CH4 +| Em có nhận xét gì - HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả
về trạng thái màu sắc, mùi vị, tỉ
lời, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
khối( so với không khí) của khí metan?
1

- GV nhận xét và kết luận.

- HS hoàn thiện kiến thức.
1. Trạng thái tự nhiên: Mêtan có trong
khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí mỏ
than…
2. Tính chất vật lí:Là chất khí , không
màu , không mùi ,ít tan trong nước và
nhẹ hơn không khí.

Hoạt động 2.
Tìm hiểu CTPT,CTCT của mêtan.
Mục tiêu : HS viết được công thức cấu tạo của mêtan
- GV chia nhóm HS(4 nhóm)
- Hướng dẫn lắp mô hình của phân tử
mêtan.
- GV yêu cầu HS lên bảng viết CTCT
của phân tử mêtan.
- GV: CH4 có cấu tạo tứ diện đều tâm tứ
diện là đỉnh C, 4 đỉnh tứ diện là 4
nguyên tử H.
Góc hoá trị HCH = 1090 28'.
- Em có nhận xét gì về số liên kết giữa
nguyên tử cacbon và nguyên tử hiđro?
+ Em hãy thử đặt tên cho loại liên kết
này?
+ Trong phân tử metan có mấy liên kết
đơn?

- chia nhóm HS(4 nhóm)
- HS lắp mô hình của phân tử mêtan.

- GV nhận xét và kết luận.

- HS hoàn thiện kiến thức.
* Công thức cấu tạo:

- 1 HS lên bảng viết CTCT của phân tử
mêtan.
- HS ghi nhận.

- HS: Giữa nguyên tử cacbon và ...
Ngy soạn: 9 thng 2 năm 2015 Ngy dạy: 10 thng 2 năm 2015
TIẾT 45. MÊTAN.
CTPT: CH
4
PTK: 16 đ. v.C
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Nắm được CTCT, tính chất vật lý của mêtan, tính chất hoá học của metan.
- Nắm được và khái niệm về liên kết đơn, phản ứng thế.
- Biết được trạng thái tự nhiên và ứng dụng của metan.
2.Kĩ năng
- Bước đầu làm quen với việc phân tích kết quả TN , rút ra nhận xét về phản
ứng hoá học.
- Viết được PTHH các phản ứng cháy và phản ứng thế.
3. Thái độ.
- Giúp HS có thái độ học tập tích cực và yêu thích môn hoá.
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
- Đồ dùng: Mô hình phân tử CH
4
,bình đựng khí metan, bình đựng khí clo,
ống thuỷ tinh vuốt nhọn, cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, diêm.
2.Học sinh:
- Đọc trước bài ở nhà.
III. Phương pháp
- Đàm thoại
- Thực hành thí nghiệm
IV. Tiến trình dạy học.
1. Ổn định tổ chức.
2.Khởi động :
Kiểm tra bài cũ. : Hs làm bài tập 5 ( SGK).
giới thiệu bài:
Bài trước, chúng ta đã tìm hiểu chung về hợp chất hữu cơ . Hôm nay chúng ta sẽ
tìm hiểu về một hợp chất cụ thể thuộc loại hiđrocacbon đó là mêtan.
3.Bài mới.
Hoạt động 1.
Tìm hiểu tính chất vật lý v trạng thi thiên nhiên.
Hoạt động của gio viên Hoạt động của học sinh
+ Em thường gặp khí metan ở đâu trong
tự nhiên?
- GV hướng dẫn HS quan sát ống
nghiệm đựng CH
4
+| Em có nhận xét gì
về trạng thái màu sắc, mùi vị, tỉ
khối( so với không khí) của khí metan?
- Mêtan có trong khí thiên nhiên, khí
dầu mỏ, khí mỏ than…
- HS quan sát ống nghiệm đựng CH
4
.
- HS thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả
lời, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
1
Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa - Người đăng: Trần Văn Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Hóa 9 10 862