Ktl-icon-tai-lieu

Hóa 12

Được đăng lên bởi yennaryminami
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin; 1 mol phenylalanin. Khi thủy phân không hoàn toàn X
thu được hh: ala-gly; gly-ala; và không thấy tạo phe-gly. Xác định CTCT của X
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin; 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thu
được hh: ala-gly; gly-ala; và gly-gly-val. Xác định CTCT của A.
Câu 3: thủy phân không hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X ngoài các  - amino axit còn thu được các dipeptit: Gly-ala; phe-Val; ala-phe. Xác
định CTCT của X
Câu 4: X là môt tetrapeptit cấu tạo từ amino axit A, trong A có 1 nhóm –NH 2, 1 nhóm COOH. A có %O = 42,67% khối lượng. Thủy phân m
gam X trong môi trường axit thì thu được 28,35g tripeptit; 79,2g dipeptit và 101,25g A. Giá trị của m?
Câu 5: thủy phân hết m gam tetrapeptit ala-ala-ala-ala thu được hh gồm 28,48g ala; 32g ala-ala và 27,72g ala-ala-ala. Tính m?
Câu 6: X là 1 hexapeptit cấu tạo từ aminoaxit Y ( 1 nhóm NH2; 1 nhóm COOH ). Y có tổng % khối lượng N và O = 61,33%. Thủy phân hết
m gam X trong môi trường axit thu được 30,3g pentapeptit, 19,8g dipeptit; 37,5g Y. Giá trị của m?
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 143,45g hh A gồm 2 tetrapeptit thu được 159,74g hh X gồm các amino axit ( chứa 1 nhóm NH 2, 1 nhóm
COOH ). Cho toàn bộ X tác dụng với dd HCl dư, sau đó cô cạn được m gam muối. Tính m.
Câu 8: thủy phân hoàn toàn 60g hh 2 dipeptit thu được 63,6g hh X gồm các amino axit ( 1 nhóm NH 2; 1 nhóm COOH ). Nếu lấy 1/10 hh X
tác dụng với dd HCl dư thu được m gam muối. Tính m.
Câu 9: tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH, 1 nhóm –NH 2. đốt
cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H2O, CO2, N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 36,3g. Nếu đốt cháy hoàn toàn
0,2 mol Y thì số mol O2 cần phản ứng là?
Câu 10: dipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH, 1 nhóm –NH 2. đốt cháy
hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm H2O, CO2, N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2
mol X thu được sản phẩm, cho sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. tính m?
Câu 11: tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo từ 1 amino axit X mạch hở ( chứa 1 nhóm NH 2 ), có %N về khối lượng = 18,667%. Thủy phân
không hoàn toàn m gam hh M, Q ( tỉ lệ mol 1:1 ) trong môi trường axit thu được 0,945g M và 4,62g dipeptit và 3,75g X. Giá trị của m?

Câu 1: Thủy phân hoàn toàn...
Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin; 1 mol phenylalanin. Khi thủy phân không hoàn toàn X
thu được hh: ala-gly; gly-ala; và không thấy tạo phe-gly. Xác định CTCT của X
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin; 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thu
được hh: ala-gly; gly-ala; và gly-gly-val. Xác định CTCT của A.
Câu 3: thủy phân không hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X ngoài các
- amino axit còn thu được các dipeptit: Gly-ala; phe-Val; ala-phe. Xác
định CTCT của X
Câu 4: X là môt tetrapeptit cấu tạo từ amino axit A, trong A có 1 nhóm –NH
2
, 1 nhóm COOH. A có %O = 42,67% khối lượng. Thủy phân m
gam X trong môi trường axit thì thu được 28,35g tripeptit; 79,2g dipeptit và 101,25g A. Giá trị của m?
Câu 5: thủy phân hết m gam tetrapeptit ala-ala-ala-ala thu được hh gồm 28,48g ala; 32g ala-ala và 27,72g ala-ala-ala. Tính m?
Câu 6: X là 1 hexapeptit cấu tạo từ aminoaxit Y ( 1 nhóm NH
2
; 1 nhóm COOH ). Y có tổng % khối lượng N và O = 61,33%. Thủy phân hết
m gam X trong môi trường axit thu được 30,3g pentapeptit, 19,8g dipeptit; 37,5g Y. Giá trị của m?
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 143,45g hh A gồm 2 tetrapeptit thu được 159,74g hh X gồm các amino axit ( chứa 1 nhóm NH
2
, 1 nhóm
COOH ). Cho toàn bộ X tác dụng với dd HCl dư, sau đó cô cạn được m gam muối. Tính m.
Câu 8: thủy phân hoàn toàn 60g hh 2 dipeptit thu được 63,6g hh X gồm các amino axit ( 1 nhóm NH
2
; 1 nhóm COOH ). Nếu lấy 1/10 hh X
tác dụng với dd HCl dư thu được m gam muối. Tính m.
Câu 9: tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH, 1 nhóm –NH
2
. đốt
cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H
2
O, CO
2
, N
2
trong đó tổng khối lượng CO
2
và H
2
O bằng 36,3g. Nếu đốt cháy hoàn toàn
0,2 mol Y thì số mol O
2
cần phản ứng là?
Câu 10: dipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH, 1 nhóm –NH
2
. đốt cháy
hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm H
2
O, CO
2
, N
2
trong đó tổng khối lượng CO
2
và H
2
O bằng 54,9g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2
mol X thu được sản phẩm, cho sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. tính m?
Câu 11: tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo từ 1 amino axit X mạch hở ( chứa 1 nhóm NH
2
), có %N về khối lượng = 18,667%. Thủy phân
không hoàn toàn m gam hh M, Q ( tỉ lệ mol 1:1 ) trong môi trường axit thu được 0,945g M và 4,62g dipeptit và 3,75g X. Giá trị của m?
Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin; 1 mol phenylalanin. Khi thủy phân không hoàn toàn X
thu được hh: ala-gly; gly-ala; và không thấy tạo phe-gly. Xác định CTCT của X
Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin; 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thu
được hh: ala-gly; gly-ala; và gly-gly-val. Xác định CTCT của A.
Câu 3: thủy phân không hoàn toàn 1 mol tetrapeptit X ngoài các
- amino axit còn thu được các dipeptit: Gly-ala; phe-Val; ala-phe. Xác
định CTCT của X
Câu 4: X là môt tetrapeptit cấu tạo từ amino axit A, trong A có 1 nhóm –NH
2
, 1 nhóm COOH. A có %O = 42,67% khối lượng. Thủy phân m
gam X trong môi trường axit thì thu được 28,35g tripeptit; 79,2g dipeptit và 101,25g A. Giá trị của m?
Câu 5: thủy phân hết m gam tetrapeptit ala-ala-ala-ala thu được hh gồm 28,48g ala; 32g ala-ala và 27,72g ala-ala-ala. Tính m?
Câu 6: X là 1 hexapeptit cấu tạo từ aminoaxit Y ( 1 nhóm NH
2
; 1 nhóm COOH ). Y có tổng % khối lượng N và O = 61,33%. Thủy phân hết
m gam X trong môi trường axit thu được 30,3g pentapeptit, 19,8g dipeptit; 37,5g Y. Giá trị của m?
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 143,45g hh A gồm 2 tetrapeptit thu được 159,74g hh X gồm các amino axit ( chứa 1 nhóm NH
2
, 1 nhóm
COOH ). Cho toàn bộ X tác dụng với dd HCl dư, sau đó cô cạn được m gam muối. Tính m.
Câu 8: thủy phân hoàn toàn 60g hh 2 dipeptit thu được 63,6g hh X gồm các amino axit ( 1 nhóm NH
2
; 1 nhóm COOH ). Nếu lấy 1/10 hh X
tác dụng với dd HCl dư thu được m gam muối. Tính m.
Câu 9: tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH, 1 nhóm –NH
2
. đốt
cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm H
2
O, CO
2
, N
2
trong đó tổng khối lượng CO
2
và H
2
O bằng 36,3g. Nếu đốt cháy hoàn toàn
0,2 mol Y thì số mol O
2
cần phản ứng là?
Câu 10: dipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –COOH, 1 nhóm –NH
2
. đốt cháy
hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm H
2
O, CO
2
, N
2
trong đó tổng khối lượng CO
2
và H
2
O bằng 54,9g. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2
mol X thu được sản phẩm, cho sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. tính m?
Câu 11: tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo từ 1 amino axit X mạch hở ( chứa 1 nhóm NH
2
), có %N về khối lượng = 18,667%. Thủy phân
không hoàn toàn m gam hh M, Q ( tỉ lệ mol 1:1 ) trong môi trường axit thu được 0,945g M và 4,62g dipeptit và 3,75g X. Giá trị của m?
Hóa 12 - Người đăng: yennaryminami
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hóa 12 9 10 832