Ktl-icon-tai-lieu

hóa 9

Được đăng lên bởi yurikanaxm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Nguyễn Văn Nghi
Tên
Lớp

BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 9 – HKI
I. Bài tập chương 1
Phần Oxit và Axit
1/ Hoàn thành chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a/ Cacbon  cacbon đi oxit  canxi cacbonat  canxi hiđrocacbonat  đá
vôi  vôi sống  vôi tôi.
b/ Lưu huỳnh  lưu huỳnh đi oxit  axit sunfurơ  canxi sunfit  khí
sunfurơ natri sunfit  natri clorua
2/ Hoàn thành chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a/ CaO

(1)

(2)
 

Ca(OH)2

( 3)
 

CaCO3

(4)
 

CaO

(5)

Ca(NO3)2
b/ BaCO3

(1)


c/ Na

(2)
Na2O  
NaOH

(1)


(2)
BaO  
BaCl2

Na2SO4
d/ CaCO3

(1)
( 2)

CaO 

( 3)
 

( 3)
 

Ba(NO3)2

Na2CO3

(4)
 

Na3PO4
(3 )
Ca(OH)2  CaCO3

(4)
 

BaSO4

Na2SO4

(4) CaCl2

e/ SO2  SO3  H2SO4  SO2  Na2SO3  SO2
Al2(SO4)3
3/ Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng trong mỗi trường hợp sau:
a) Magie và axit sunfuric loãng
g) Barioxit vaø Đi nitơ penta oxit
b) Bari oxit và nước
b. Axit nitric và dồng(II)hidroxit
c) Natri oxit và lưu huỳnh trioxit
d. Bạc và axit Clohidric
d) Canxi hiđroxit và axit nitric
f Đồng và Axit Sunfuric đặc nóng.
e) Sắt (III) oxit và axit clohiđric
f) Kali sunfit và axit sunfuric
4/ Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
a) CO2 + NaOH → ? + ?
d) Al(OH)3 + HCl → ? + ?
b) P2O5 + H2O → ?
e) Fe
+ H2SO4 → ? + ?
c) K2O + H2SO4 → ? + ?
f) P2O5 + NaOH → ? + ?

1

g) Fe2O3 + HCl
→ ? + ?
5/ Có những oxit sau: SO2; FeO; CO;
P2O5; K2O
Hãy cho biết những oxit nào
tác dụng được với
a. Nước?
b. Axit Clohiđric
c. DungdịchNatrihiđroxit
Haõy viết các PTHH.

h) KOH + H2SO4 → ? + ?
6/ Có những oxit sau: Na 2O ; NO ;
Fe2O3 ; N2O5 ; CO2
Hãy cho biết những oxit nào
tác dụng được với
Nước?
- Axit dd Sunfuric loãng
Dung dịch Canxihiđroxit
Haõy viết các PTHH.

7/ Cho các chất sau: Al, ZnO, BaCl2, Cu, CuO, Fe(OH)3. Chất nào tác dụng được với dung
dich axit sunfuric tạo thành:
a. Chất khí nhẹ hơn không khí và cháy với ngọn lửa xanh nhat.
b. Dung dịch có màu xanh lam
c. Dung dịch có màu vàng nâu
d. Kết tủa trắng không tan trong nước và axit
e. Dung dịch không màu
Viết các phương trình phản ứng minh họa.
8/ Coù 3 loï ñöïng chaát boät maøu traéng: Na 2O, MgO, P2O5. Haõy neâu phöông phaùp thöïc
nghieäm ñeå nhaän bieát ba chaát vaø Vieát phöông trình phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra.
9/ Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 dung dịch sau
a/ K2SO4 , Ca(OH)2 , HCl , H2 SO4
b/ Na2SO4, NaOH, NaCl, HCl.
10/ Trung hòa hoàn toàn 150 ml dung dịch axit sunf...
(5)
(1)
Trường THCS Nguyễn Văn Nghi
Tên
Lớp
BÀI TẬP ÔN TẬP HÓA 9 – HKI
I. Bài tập chương 1
Phần Oxit và Axit
1/ Hoàn thành chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a/ Cacbon cacbon đi oxit canxi cacbonat canxi hiđrocacbonat đá
vôi vôi sống vôi tôi.
b/ Lưu huỳnh lưu huỳnh đi oxit axit sunfurơ canxi sunfit khí
sunfurơ natri sunfit natri clorua
2/ Hoàn thành chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a/ CaO
)2(
Ca(OH)
2
)3(
CaCO
3
)4(
CaO
Ca(NO
3
)
2
b/ BaCO
3
)1(
BaO
)2(
BaCl
2
)3(
Ba(NO
3
)
2
)4(
BaSO
4
c/ Na
)1(
Na
2
O
)2(
NaOH
)3(
Na
2
CO
3
)4(
Na
2
SO
4
Na
2
SO
4
Na
3
PO
4
d/ CaCO
3
)1(
CaO
)2(
Ca(OH)
2
)3(
CaCO
3
(4) CaCl
2
e/ SO
2
SO
3
H
2
SO
4
SO
2
Na
2
SO
3
SO
2
3/ Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng trong mỗi trường hợp sau:
a) Magie và axit sunfuric loãng
b) Bari oxit và nước
c) Natri oxit và lưu huỳnh trioxit
d) Canxi hiđroxit và axit nitric
e) Sắt (III) oxit và axit clohiđric
f) Kali sunfit và axit sunfuric
g) Barioxit v Đi nitơ penta oxit
b. Axit nitric và dồng(II)hidroxit
d. Bạc và axit Clohidric
f Đồng và Axit Sunfuric đặc nóng.
4/ Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
a) CO
2
+ NaOH → ? + ?
b) P
2
O
5
+ H
2
O → ?
c) K
2
O + H
2
SO
4
→ ? + ?
d) Al(OH)
3
+ HCl → ? + ?
e) Fe + H
2
SO
4
→ ? + ?
f) P
2
O
5
+ NaOH → ? + ?
1
Al
2
(SO
4
)
3
hóa 9 - Trang 2
hóa 9 - Người đăng: yurikanaxm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hóa 9 9 10 631