Ktl-icon-tai-lieu

hóa đại cương

Được đăng lên bởi Hjdj Đầu Gấu
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1. CẤU TẠO
NGUYÊN TỬ

I.MỞ ĐẦU
I.1.Thành phần của nguyên tử
-Nguyên

tử gồm:

+ hạt nhân:

hạt proton (p): điện tích: +1,602.10-19 C (+1 đvđt)
hạt nơtron (n):

điện tích: 0 C

+vỏ nguyên tử: hạt electron (e): điện tích: -1,602.10-19 C

(-1 đvđt)

-Trong một nguyên tử: số p = số e  nguyên tử trung hòa về điện
-Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
Z (của nguyên tố) = số p (trong nguyên tử nguyên tố đó)
Z: số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử
số hiệu nguyên tử

I.2.Thuyết lượng tử Planck

-

Năng lượng bức xạ do các chất giải phóng hay hấp thụ là dưới dạng những
lượng gián đoạn, được gọi là những lượng tử năng lượng.
Năng lượng E (J) của một lượng tử được tính theo hệ thức Planck:
E = h.υ
h: hằng số Planck, h = 6,63.10-34 (J.s)
υ: tần số bức xạ (s-1 ):
υ = c/λ
c: tốc độ ánh sáng trong chân không, c = 3.108 m.s-1
λ: độ dài sóng (m)

I.3.Hiệu ứng quang điện

Là hiện tượng giải phóng ra các electron khỏi bề mặt kim loại dưới tác dụng
của bức xạ chiếu vào.
- Điều kiện để có hiệu ứng quang điện: υ ≥ υo
υ: tần số của bức xạ chiếu vào (s-1 )
υo : tần số giới hạn, ngưỡng quang điện (s-1 )
-

Phương trình Einstein :

mv 2
hυ = hυo +
2

Năng lượng của bức xạ một phần dùng vào việc giải phóng electron khỏi bề mặt
kim loại, một phần truyền động năng cho electron.

I.4.Lưỡng tính sóng –hạt của vật chất
Hệ thức de Broglie:
λ=

h
mv

Một vật có khối lượng lớn thì bước sóng sẽ quá
nhỏ, có thể bỏ qua tính chất sóng.

I.5.Nguyên lý bất định Heisenberg
-Không thể xác định đồng thời chính xác cả vận tốc và tọa độ của vi hạt.
-Nếu một vật chuyển động theo phương x với độ bất định về tọa độ là Δυx thì:

h
Vì vi hạt có khối lượng m rất nhỏ => độ
m bất định rất lớn
∆x.∆υ x ≥

=> không thể vẽ được quỹ đạo chuyển động của electron trong nguyên tử
=> không thể áp dụng cơ học cổ điển của Newtơn để tìm hiểu về chuyển
động của các electron trong nguyên tử mà cần phải áp dụng cơ học lượng tử.

I.6.Khái niệm về cơ học lượng tử
a.Hàm sóng
- Trạng thái của electron trong nguyên tử ở điểm M(x,y,z) và thời điểm t
được mô tả bằng hàm ψ(x,y,z,t), được gọi là hàm sóng (đọc là “pờxi”).
- Mật độ xác suất có mặt electron ở vị trí nào đó: |ψ|2
b.Phương trình Schrodinger (phương trình sóng)
Hψ = Eψ
H: toán tử Hamilton của hệ nghiên cứu
E: năng lượng của electron
Giải phương trình sóng sẽ tìm được:
+ năng lượng E của electron
+hàm sóng ψ mô tả trạng thái của electron trong nguyên tử

II.BỐN SỐ LƯỢNG TỬ
-

Kết quả giải phương trình Schrodinger chỉ ra rằng hàm sóng ψ mô tả sự
chuyể...
CH NG 1. C U T O ƯƠ
NGUYÊN T
hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa đại cương - Người đăng: Hjdj Đầu Gấu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
hóa đại cương 9 10 313