Ktl-icon-tai-lieu

Hóa đại cương

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 6

CÂN BẰNG HÓA HỌC

I. Cân bằng hóa học:
1. Phản ứng thuận nghịch:
-Phản ứng một chiều (phản ứng hoàn toàn): là phản ứng hóa học
xảy ra cho đến khi có ít nhất một chất tham gia phản ứng hết.
Khi viết phương trình phản ứng ta dùng dấu “=”
MnO 2 , t 0

2KClO3

TD:



2KCl  3O2

- Phản ứng thuận nghịch (phản ứng không hoàn toàn): là phản
ứng có thể xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một
điều kiện. Khi viết phương trình phản ứng ta dùng dấu “⇄”
TD:

Fe3O4(r) + 4H2(k) ⇄ 3Fe(r) + 4H2O(k)
2

Ví dụ - H2 (k) + I2 (k)

⇌

2HI (k)

3

Phản ứng theo chiều mũi tên từ trái sang phải được gọi là phản

ứng thuận. Phản ứng theo chiều ngược lại được gọi là phản ứng
nghịch.

*Đặc điểm của phản ứng thuận nghịch là: không có chất ban
đầu nào tham gia phản ứng hết, hỗn hợp phản ứng lúc nào
cũng có đủ các chất của phương trình phản ứng, hay nói cách
khác phản ứng không có thời điểm kết thúc mà chỉ đạt đến
trạng thái cân bằng hóa học.

4

2.Trạng thái cân bằng hóa học
a. Định nghĩa: Cân bằng hóa học là trạng thái của phản
ứng thuận nghịch tại đó tốc độ phản ứng của hai chiều là
bằng nhau hay nồng độ các chất không thay đổi nữa ứng với
điều kiện bên ngoài xác định.
D: Thí nghiệm 1:

H2(k) +

Trước phản ứng (mol/l): 1
Cân bằng (mol/l):
0,2

I2(k)
1
0,2

2 HI(k)
0
1,6

b. Đặc điểm của phản ứng thuận nghịch:
-Trong cùng một điều kiện (nhiệt độ, áp suất, chất xúc
tác) phản ứng thuận nghịch có thể xảy ra theo cả chiều
thuận lẫn chiều nghịch.
-Trạng thái cân bằng không thay đổi theo thời gian nếu
không có điều kiện bên ngoài nào thay đổi.
-Dù xuất phát từ các chất đầu hay từ các sản phẩm cuối,
người ta cũng thu được cùng một kết quả như nhau:

Thí nghiệm 2 (ngược TN1) 2HI(k)
Trước phản ứng (mol/l)
2
Cân bằng (mol/l)
1,6

H2(k) +
0
0,2

I2(k)
0
0,2

-Trạng thái cân bằng hóa học là trạng thái cân bằng động
(phản ứng vẫn diễn ra)
-Trạng thái cân bằng ứng với ΔG = 0

II. Hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của
các quá trình hóa học:
1. Hằng số cân bằng:
• Xét phản ứng đồng thể đơn giản tổng quát:
aA + bB ⇄ cC + dD
• Khi hệ đạt trạng thái cân bằng:vt = vn

k t .C .C  k n .C .C
a
A

b
B

c
C

k t CcCCdD
KC 
 a b
k n CA CB

d
D

• Với kt, kn là hằng số tốc độ của phản ứng thuận và
phản ứng nghịch.
- Vì kt và kn là những hằng số ở nhiệt độ xác định nên
Kc cũng là hằng số ở nhiệt độ xác định. Hằng số Kc
được gọi là hằng số cân bằng biểu diễn theo nồng độ.

- Trường hợp cân bằng được thiết lập giữa các chất khí,
ta có thể thay nồng độ các chất bằng áp suất riêng phần
...
CHÖÔNG 6
CÂN BẰNG HÓA HỌC
Hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa đại cương - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hóa đại cương 9 10 969